ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 สัญลักษณ์ปลาในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Fish symbolism in theravada buddhism เพลิงสุริยเทพ เจ้ามลาวลาช รามางกูร ณ โคตะปุระ / เพลิงสุริยเทพ เจ้ามลาวราช รามางกูร ณ โคตะปุระ / 2557 /Full Text
Subject
ปลา -- แง่ศาสนา
ปลา -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
พุทธศาสนาเถรวาท
1402 สัตว์ในสำนวนไทใหญ่ : การวิเคราะห์ความหมายและโลกทัศน์ = Animals in Thai Yai idioms : semantics analysis and world views / คันธา กรองแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาไทใหญ่ -- สำนวนโวหาร
สัตว์ในวรรณกรรม
สุภาษิตและคำพังเพย
1403 สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดากับทารกและการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด = Marital relationship, father-infant attachment and father involvement in postpartum period / ชลดา สติปัญ / 2557 /Full Text
Subject
Marriage
Fathers
Infant
Postpartum period
1404 สื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ปัญหาการถูกกีดกันของเด็กเร่ร่อนสู่สังคม = 3D animation for a campaign to society on understanding problem of street children exclusion / วรารีย์ โกฏิวิเชียร / 2557 /Full Text
Subject
การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1405 เส้นทางวัฒนธรรมถนนโบราณสายเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = The Cultural ancient route along Chiang Mai-Lamphun road for learning and cultural tourism / เพียงพร คำมูล / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ลำพูน
โบราณสถาน -- เชียงใหม่
โบราณสถาน -- ลำพูน
1406 เสียงสะท้อนจากความมืด = Voices from the darkness / พีรพัฒน์ มูลเงิน / 2557 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
คนตาบอด
ศิลปะกับสังคม
1407 แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Internet information sources affecting thai tourists towards choosing hotels in Mueang Ching Mai district / อัมพิกา เครือนิล / 2557 /Full Text
Subject
การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
โรงแรม -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- การตัดสินใจ
1408 องค์ความรู้ของการจัดการปอยส่างลองวัดป่าเป้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge of Poy Sang Long tradition, Pa Pao Temple, Mueang district, Chiang Mai province's management / โชคนิธินันต์ คุณยศยิ่ง / 2557 /Full Text
Subject
ปอยส่างลอง
การบวช
ไทใหญ่ -- พิธีกรรม
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1409 องค์ความรู้ของการจัดการวงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาที่ได้รับความนิยมในพิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านาย จังหวัดลำพูน = knowledeg from management of Pi Pat Lanna bands popular in the Royal-Spirit dance ritual, Lumphun province / วุฒิภัทร เกตุพัฒนพล / 2557 /Full Text
Subject
ปี่พาทย์
เครื่องดนตรีไทย -- ลำพูน
ดนตรี -- ไทย (ภาคเหนือ)
การบริหารองค์ความรู้
1410 อนาคตภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่พหุวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมอาเซียน = Futuristic scenarios in educational management of multicultural areas Under the ASEAN Community / ณัฐยาภรณ์ ผ่องแผ้ว / 2557 /Full Text
Subject
สมาคมอาเซียน
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
การบริหารการศึกษา
1411 อัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อที่เก็บโดยใช้ถุงมือปราศจากเชื้อกับถุงมือสะอาด = Contamnination rates of blood specimen obtained by using sterile versus nonsterile gloves / นริศรา ธรรมทัช / 2557 /Full Text
Subject
Blood specimen
Gloves, surgical
1412 อัตลักษณ์อีสานในเพลงลูกทุ่งของ ไผ่ พงศธร = Isan identities in Phai Phongsathorns Luk-thung Songs / กนกพร เล็งศรี / 2557 /Full Text
Subject
เพลงลูกทุ่ง
เพลงพื้นเมืองไทย
1413 อาหารอย่างง่ายสาหรับการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องพร้าว = Simple media for tissue culture of Phaiustaius tankerilleae protocorm / นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล / 2557 /Full Text
Subject
กล้วยไม้
โปรโตคอร์ม
กล้วยไม้เอื้องพร้าว
1414 อิทธิพลของความสุขในการทำงานต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Influences of happiness at work on the performance of Krung Thai Bank employees in Chiang Mai province / ณัฐภัทร เทียมแสน / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสุข
การทำงาน
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
1415 อิทธิพลของไผ่ต่อปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำ ในระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริม = Influences of bamboo on storages of carbon, nutrients and water in agroforest ecosystem of planted bamboo-dry dipterocarp forest / ชาญกิจ หอมจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วนเกษตร
ระบบวนเกษตร
ป่าชุมชน -- เชียงใหม่
ไผ่
ป่าเต็งรัง
1416 อิทธิพลของเฟสบุ๊คที่มีต่อการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า : กรณีศึกษา Louis Vuitton = Influence of facebook on the perception of brand image: a case study of Louis Vuitton / หทัยพร ภัทรเศรษฐการ / 2557 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
เครือข่ายสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์
1417 อิทธิพลของสื่อต่อความต้องการเปลี่ยนสีผิวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Media influence on the preference of white skin of higher education students in Chiang Mai University / ชวกันต์ ปัญญาวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
สื่อมวลชน
1418 อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกับการใช้อินสตาแกรม : กรณีศึกษาแบรนด์แฟชั่นในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยออนไลน์ = Thai fashion industry and instagram application : Case studies of fashion brands in online subcultural groups / รุจิยา นาคเรือง / คณะวิจิตรศิลป์ 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสังคมออนไลน์
1419 อุปสงค์การเดินทางทางอากาศจากความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้โดยสาร = Air travel demand based on trust of passengers / สิขเรศ ธาราศักดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
การขนส่งทางอากาศ -- อุปทานและอุปสงค์
การเดินทาง -- อุปทานและอุปสงค์
1420 อุปสงค์การเลือกใช้รูปแบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Demand for public transportation of Thai tourists in the Northeastern Region of Thailand / สุธิดา จัดสม / 2557 /Full Text
Subject
การขนส่งมวลชน
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72