ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5อี เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดเรื่องเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา = Using 5Es learning activities to promote set concepts of Mathayom Suksa 4 students, Dongjen Wittayakom School, Phayao Province / กานต์ธีรา วาเพ็ชร / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เซต
กิจกรรมการเรียนการสอน
122 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างสุขภาวะทางสังคมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Using participatory learning activities and group process to construct social well being for student at Ban Numkong School, Mueang district, Nan Province / กัลยาณี สิทธิวุฒิ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
กิจกรรมของนักเรียน
สุขภาวะ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
123 การใช้กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติก = Using play activity to develop mathematics basic skills for a child with autism / พัทยา เชี่ยววิชา / 2557 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
124 การใช้กิจกรรมการวาดภาพเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย = Using drawing activities to develop kindergarteners' writing readiness / ยุวดี ยะมะกะ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านดอกแดง
การศึกษาปฐมวัย
การวาดเขียน
การเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
125 การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อลดภาวะซึมเศร้าของเด็กกำพร้าในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดลำพูน = Using life skill activities against to reduce depressive disorders of orphans at chalermprakiet 48 Pansa School, Lamphun Province / มนัสนันท์ นันตุ้ย / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (ลำพูน)
ความซึมเศร้าในเด็ก
เด็กกำพร้า -- ลำพูน
สุขภาพจิต
126 การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน = Using life skill activities to develop drug abuse awareness of lower secondary school students, Pasang school, Lamphun Province / ศศิมาดา เตโช / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนป่าซาง (ลำพูน)
ยาเสพติด
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- ลำพูน
127 การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่แว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Use of guidance activities to enhance public mindedness of Mathayom Suksa 1 Students, Ban Maewae School, Samoeng District, Chiang Mai Province / ประภาพรรณ จันทร์แสนตอ / 2557 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาในการศึกษาขั้นมัธยม -- เชียงใหม่
การแนะแนว -- เชียงใหม่
128 การใช้กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์ ความรู้ด้านไวยากรณ์ และความสามารถในการฟัง พูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using English songs activities to promote vocabulary knowledge, grammatical knowledge and listening speaking abilities among Prathom Suksa 6 students / กัญญ์ปภัส รัตนเรืองศิลป์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านริมใต้
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
เพลง
129 การใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อส่งเสริมความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และทักษะสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using team game tournament to promote English grammatical knowledge, English speaking ability, and social skills among Mathayom Suksa 1 students / สุภาวรรณ อินต๊ะแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
130 การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมมอดฟันเลื่อย (Oryzaephilus surinamensis) ในข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Radio frequency treatment for controlling (Oryzaephilus surinamensis) in Rice cv. Khao Dawk / ชัชพงษ์ ศรีคำ / 2557 /Full Text
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
แมลงศัตรูพืช
มอด
คลื่นความถี่วิทยุ
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ข้าว -- การควบคุมคุณภาพ
131 การใช้เครื่องยนต์ในการสร้างสูญญากาศสำหรับเครื่องอบแห้งสูญญากาศ = Use of vacuum-produced engine for vacuum dryer / วิทวัส แสงศรีจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง
การอบแห้ง
เครื่องยนต์
132 การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิผลในการบำบัดน้ำเสียบางแหล่ง = Use of effective microorganisms for wastewater treatment in some polluted water resources / รัตติกาล วงศ์ชัย / 2557 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
น้ำเสีย -- การบำบัด
จุลินทรีย์
133 การใช้ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์เป็นสิ่งชี้บอกเชื้อชาติจากวัตถุพยานทางชีวภาพ = Use of Micosateilite DNA as an indicator for racial deternination from biological evidence / นิภา พุทธิมา / 2557 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์)
นิติวิทยาศาสตร์
134 การใช้ท่ากายบริหารฤาษีดัดตนร่วมกับการนวดไทยแบบราชสำนักสำหรับผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม = Using hermit's body twist rusie dotton with court type traditional Thai Massage for the elderly with knee osteoarthritis / ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
กายบริหาร
กายบริหารยืดเส้น
การส่งเสริมสุขภาพ
135 การใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ร่วมกับนิทานพื้นบ้านของประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและความรู้ด้านวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Use of CIRC technique and ASEAN folk tales to promote English reading, summary writing abilities, and cultural knowledge among Mathayom Suksa 5 students / ทาริกา อุดเทพ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทักษะการเรียน
การศึกษาขั้นมัธยม
136 การใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุรภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ = Integration of quality function deployment for environment and material flow cost accounting techniques for wooden furniture process improvement / ภูริวัฒน์ จันฤาไชย / 2557 /Full Text
Subject
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องเรือน
เครื่องเรือน -- การผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
137 การใช้เทคนิคการขับร้องเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านทำนองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา = Using singing techniques to develop the rhythm reading ability of Mathayom Suksa 3 Students , Hong Son Suksa School / วิไล กาวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การอ่านทำนองเสนาะ
138 การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผิวของนักเรียนสมองพิการ = Using positive reinforcement technique to develop skin care skills of a student with cerebral palsy / ณัฐณิชา กองจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
เด็กพิการทางสมอง
ผิวหนัง -- การดูแลและสุขวิทยา
139 การใช้เทคนิคจิกซอว์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน เชิงวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of jigsaw technique to develop analytical reading and critical writing skills in Thai literature of Mathayom Suksa 2 students / เกศินี ปุงปี่แก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
140 การใช้เทคนิคซีไออาร์ซีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of CIRC technique to promote english reading and writing abilities among Mathayom Suksa 4 students / ณัฐา สงวนสินธิ์ / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72