ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจัดจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในครัวเรือนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Retail marketing mix affecting consumers towards selecting household groceries in Mueang Chiang Mai district / รุ่งอรุณ อมตตระกูล / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
เครื่องครัว -- การจัดซื้อ
1362 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรีต่อการซื้อบานประตูไม้ = Marketing mix affecting decision of consumers in Phetchaburi province towards purchasing Wooden Doors ณัฎฐ์ศศิ กิจพวงสุวรรณ / ณัฎฐ์ศศิ กิจพ่วงสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เพชรบุรี
พฤติกรรมผู้บริโภค
บานประตู
ประตู -- การจัดซื้อ
1363 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อข้าราชการในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล = Marketing mix affecting government officers in Fang District, Chiang Mai province towards using personal loan services / อรพรรณ พงษ์วิเศษ / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
สินเชื่อ
ข้าราชการ -- ฝาง (เชียงใหม่)
1364 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการซื้อเครื่องประดับเงินในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting foreign tourists towards buying silver jewerly in Mueang Chiang Mai District / ปฏิภาณ สุวรรณพัฒนา / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องประดับเงิน -- การจัดซื้อ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
1365 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ = Services marketing mix affecting high school students in Mueang Chiang Mai district towards selecting english language schools / ปัณณ์นารา ศิวปรีชาพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- เมือง (เชียงใหม่)
การตลาด
1366 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผักปลอดสารพิษ = Marketing mix affecting Health Personnel of Hospitals in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Pesticide-Safe Vegetables / อำพรชัย โฉมงาม / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ผักปลอดสารพิษ -- การจัดซื้อ
1367 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้านำเข้า = Marketing Mix affecting generation Y consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing imported facial skin cares / ทัศนียาภรณ์ สัตย์มาก / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1368 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Marketing mix affecting generation Y consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing environmental-friendly products / ณิชา ทองเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การซื้อสินค้า -- แง่สิ่งแวดล้อม
1369 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เขตธนบุรีในการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลี = Marketing mix affecting consumers in khet Thonburi, Bangkok towards purchasing cosmetic products imported from Korea / จิดาภา เรียบร้อย / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
เครื่องสำอาง -- การตลาด
1370 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการเลือกซื้อรองเท้าฟุตบอล = Marketing mix affecting consumers in Bangkok towards purchasing soccer shoes / ศิริพร ศรีศิริกุล / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รองเท้ากีฬา -- ความพอใจของผู้บริโภค
1371 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านโครงการบ้านจัดสรรพรสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers towards buying houses in Pornsawan Housing Estate, Chiang Mai Province / อัมพร ศรีธิชัย / 2557 /Full Text
Subject
โครงการบ้านจัดสรรพรสวรรค์
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
1372 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านขายยาภายในศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix affecting customers towards selecting drug stores in shopping centers in Chiang Mai Province / สิระพร ปรีดานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
1373 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอี ๘๕ = Marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing E85 compatible vahicles / ภัทร์ไพลิน อภิวงค์งาม / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1374 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสบู่สมุนไพร = Marketing mix affecting consumes in Mueang Chiang Mai district towards buying herbal soaps / สิริกร ศิริอางค์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สบู่ -- การตลาด
การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
สบู่ -- การจัดซื้อ
1375 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผักปลอดสารพิษ = Marketing mix affecting consumers in Mueang Lampang district Towards Purchasing Pesticide-safe Vegetables / ภัทรา สุรินทร์วงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ผักปลอดสารพิษ -- การจัดซื้อ
1376 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในการเลือกบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ = Marketing mix factors affecting customers in mueang Samut sakhon district towards selecting credit cards issued by commercial banks / กุลธิดา สาครสง่าศักดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
บัตรเครดิต -- การตลาด
1377 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองสมุทรสาครในการซื้อรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด = Marketing mix affecting consumers in Mueang Samut Sakhon district towards purchasing fuel-injected motorcycles / ธนะพงษ์ ชวลิตาภา / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (สมุทรสาคร)
จักรยานยนต์ -- การจัดซื้อ
1378 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในการซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดลำพูน = Marketing mix affecting employees in Northern region industrial estate towards purchasing houses in housing estates in Lamphun province / อัญชลีพร ปัญญามณีศิริ / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
บ้านจัดสรร -- ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน
1379 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพนักงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนต่อการซื้อครีมเพื่อผิวขาว = Marketing mix affecting female employees in Northern Region industrial estate, Lamphun province towards buying whitening creams / โสมฤทัย อารีย์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
การตัดสินใจ -- ลำพูน
ครีมถนอมผิว -- การจัดซื้อ
1380 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อห้องชุด = Marketing mix affecting generation Y consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying condominiums / เพชรไพลิน ปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ห้องชุด -- การจัดซื้อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72