ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ศักยภาพของวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมเกษตรในการเป็นสับสเตรตสำหรับผลิตเซลลูเลสจากเชื้อราภายใต้การหมักสภาพอาหารแข็ง = Potential of agro-industrial By-products as substrates for fungal cellulase production through solid-state fermentation / เมธัส ชูเวช / 2557 /Full Text
Subject
เซลลูเลส -- การผลิต
เชื้อรา
การหมัก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
1342 ศีลกับการบรรลุนิพพานในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Sila and attainment of Nibbana in Theravada Buddhism / ธันย์ธนัช ศรีนวลไชย / 2557 /Full Text
Subject
พุทธศาสนาเถรวาท
ศีล
นิพพาน
1343 สถานการณ์การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการจัดการก่อนการเสียชีวิต = Situation of trauma death and management prior to death / วีรพล แก้วแปงจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
Trauma
Death
1344 สถานการณ์และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ระหว่างปี 2546 - 2555 = Situation and environmental factors associated with an outbreak of dengue hemorrhagic fever Lampang Province During 2003-2012 / กรกช วิจิตรจรัสแสง / 2557 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก -- ลำปาง
1345 สถาปัตยกรรมปากทางเข้ารัง สัณฐานวิทยาของตัวเต็มวัย และดีเอ็นเอ: แนวทางใหม่ทางอนุกรมวิธานของ Tetragonula laeviceps (Smith) Species Complex (Apidae: Meliponini) = Nest entrance architecture, adult morphology and DNA: a new approach to taxonomy of tetragonula leaviceps (Smith) species complex / กนกวรรณ คำยอดใจ / 2557 /Full Text
Subject
ชันโรง
ผึ้ง
รัง
1346 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลาหู่และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Vernacular architecture of Lahu and the change in upper northern areas / ลลิตา จรัสกร / 2557 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมไทย (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรมชุมชน
1347 สภาพการทำหน้าที่ ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ที่ได้รับการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ = Functional status, anxiety and depression among persons with automatic implantable cardioverter defibrillator / ศิริวรรณ มีมะจำ / 2557 /Full Text
Subject
Anxiety
Depression
1348 สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูชาวต่างประเทศ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลำพูน = State of english instruction of foreign teachers in elementary schools, Lamphun province / นวพร ชลารักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- ลำพูน
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
1349 สภาวการณ์ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคดีอาญาของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 = Current situation of technology and information system of Investigation Division Provincial Ploice Region 5 / เชาวฤทธิ์ ทุนร่องช้าง / 2557 /Full Text
Subject
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1350 สมบัติเชิงไฟฟ้าของคอมโพสิตเบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตแบเรียมเซอร์โคเนียมไททาเนต = Electrical properties of Beta-Tricalcium PhosphaseBarium Zirconium Titanate composites / ศิริพร พรหมอยู่ / 2557 /Full Text
Subject
วัสดุทางการแพทย์
วัสดุศาสตร์
1351 สมรรถนะการปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำเหมืองกลางโดยระบบบึงประดิษฐ์และระบบบึงประดิษฐ์ร่วมกับระบบไบโอดรัม = Performance of water quality improvement in klang creek by constructed wetland system and combined constructed wetland systems with bio-drum system / จารุวรรณ จินดากุล / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำ
แหล่งน้ำ -- เชียงใหม่
1352 สมรรถภาพการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของแรงงานนอกระบบแกะสลักไม้ = Hearing capacity and use of hearing protection devices among wood carving informal workers / ไพลิน เชิญทอง / 2557 /Full Text
Subject
Hearing
Workers
1353 ส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกบริการสปาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting Chiness tourists towards choosing spa service in Mueang Chiang Mai District / พชร บุญญลักษณ์ / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
1354 ส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้รถเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ = Marketing mix affecing woman consumers in Bangkok towards purchasing car batteries / พิธาวัชร์ อภิโชติทวีฉัตร์ / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
รถยนต์ -- การตลาด
1355 ส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง = Marketing mix factors affecting generation Y consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying used luxury branded bags / สุวิตรา จักร์แก้ว / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กระเป๋า -- การจัดซื้อ
เจนเนอเรชันวาย
1356 ส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารไทยในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน = Service marketing mix affecting customers towards selecting Thai restaurants in Macau Special Administrative Region of the People's Republic of China / มารวย สมบูรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านอาหารไทย -- จีน
ผู้บริโภค -- จีน
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1357 ส่วนประกอบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยทำงานในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ = Electronic marketing mix affecting working-aged women towards purchasing food supplements via online / นัยรัตน์ ตันตราสืบ / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- การจัดซื้อ
สตรี
การตลาดอินเทอร์เน็ต
1358 ส่วนประกอบทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน) ภาคสมัครใจผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ = Service marketing mix affecting consumers in Samut Sakhon province towards selection of voluntary automobile insurance via commercial bank channel / สุทธาทิพย์ คำพาที / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ประกันภัยผ่านธนาคาร
รถยนต์ -- ประกันภัย
1359 ส่วนประมการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอำเภอเมืองหลวงพระบาง จังหวัดพลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Marketing mix affecting parents towards selecting private kindergartens in Lung Prabang District, Lung Prabang Province, Lao People's Democratic Republic / สมพร พูมมา / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
โรงเรียนอนุบาล -- ลาว
1360 ส่วนประสบการตลาดบริการที่มีผลต่อธุรกิจรถยนต์มือสอง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกผู้ให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ = Services marketing mix affecting used-car businesses in mueang Chiang mai district towards choosing car-leasing-service providers / กฤษฎา แสนวาสน์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
รถยนต์ -- เชียงใหม่
ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72