ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 รูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอสามเงา จังหวัดตาก = Patterns and factors affecting appropriate antibiotic prescribing for patients with upper respiratory tract infection at Tambon Health Promoting Hospitals at Samngao District, Tak Province / สุรศักดิ์ สวนทอง / 2557 /Full Text
Subject
Respiratory therapy
Drugs -- Administration
Antibiotic
1322 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด = Motivation to work of employees at Bangkok Commercial Asset Management Company Limited / ณัฐชานันท์ พิสุทธิโยธิน / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
พนักงานบริษัท
การจูงใจในการทำงาน
1323 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเคนดอลล์แกมมาตรอน จำกัด = Motivation to work of employees at Kendall-Gammatron Company Limited / กมลกร หอมสูงเนิน / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท เคนดอลล์ แกมมาตรอน จำกัด
การจูงใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- นครปฐม
1324 แรงจูงใจและกลวิธีเชิงพฤติกรรมการป้องกันต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Motives and protective behavioral, strategies on alcohol drinking of the vocational students in Chiang Mai / ภัคจิรา ภูสมศรี / 2557 /Full Text
Subject
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
1325 ฤทธิ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหารและการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากรากกระพังโหม (Paederia pilifera Hook.f.) = Gastroprotective and antioxidant activities of Paederia pilifera Hook. F. root extract ;Gastroprotective and antioxidant activities of Paederia pilifera Hook. F. root extract / กานตรัตน์ จิรากิตติรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
กระพังโหม
กระเพาะอาหาร -- โรค
1326 โลกงาม = Beautiful world / เจษฎา อินทะพันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
1327 วงจรแมทชิงที่มีการสูญเสียย้อนกลับต่ำสำหรับการระบุลักษณะเฉพาะของเลเซอร์ไดโอด = Low return-loss matching circuit for laser diode characterization / แสงเดือน โปธา / 2557 /Full Text
Subject
แสงเลเซอร์
1328 วัฒนธรรมอาหารในงานประเพณีของชาวไทยลื้อ : อดีตและปัจจุบัน = Food calture in Tai Lue' s traditions : past and present / นงลักษณ์ หงษ์คำ / 2557 /Full Text
Subject
อาหาร
ลื้อ
ลื้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
1329 วัสดุเพาะและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อย (Coprinopsis cinerea) = Optimal cultivating substrates and condition for spawn sroduction of inky cap mushroom (Coprinosis cinerea) / สัณฐิติ วัฒนราษฎร์ / 2557 /Full Text
Subject
เห็ดโคนน้อย -- การเพาะเลี้ยง
เห็ดโคน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
1330 วาทกรรมของไทใหญ่ว่าด้วยเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : กรณีศึกษาลัทธิพิธีและความเชื่อของชุมชนไทใหญ่ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = A Tai Yai discourse on king Naresuan Maharaj : a case study of rituals and believes of Tai Yai Community, Weinghaeng District, Chiang Mai Province / อรวรรณ วิไชย / 2557 /Full Text
Subject
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
ความเชื่อ
ไทใหญ่
เวียงแหง (เชียงใหม่) -- ประวัติ
1331 วิถีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและโรคไข้เลือดออกของแรงงานอพยพจากประเทศเมียนมาร์ในจังหวัดราชบุรี = Lifestyle, ideas about health and dengue hemorrhagic fever among migrant workers from Myanmar in Ratchaburi Province / สมศรี จังโสพานิช / 2557 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก
สุขภาพ
แรงงานต่างด้าว -- สุขภาพและอนามัย -- ราชบุรี
แรงงาน -- พม่า
1332 วิถีปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษระยะแรกเริ่ม = Practice mode of village health volunteers in helping children with special needs in early intervention / นันทวรรณ ไชยคำวัง / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
อาสาสมัครสาธารณสุข
1333 วิทยาลัยพระคริสตธรรมกะเหรี่ยงและประสบการณ์ของเยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณพรมแดนไทย-พม่า = Karen seminary and experiences of the youth in a refugee camp in Thailand -Burma borderland / ภัทรดา ฤทธิ์แตง / 2557 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง
ผู้ลี้ภัย
ศูนย์อพยพ
การศึกษา
1334 วิธีการกำจัดขยะในครัวเรือน และการรับรู้อันตรายจากการเผาขยะ ของประชาชน ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Household solid waste disposal and perception of waste burning hazards among residents in Nongnam Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / ปัญญวัฒน์ บุญเทพ / 2557 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- เมือง (ลำพูน)
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ขยะ -- เมือง (ลำพูน)
1335 วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างเทคนิคสำหรับงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Methods of solving the problem of construction technicians shortage in Chiang Mai Province / วริทธิ์ ธีระวร / 2557 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ลูกจ้าง -- เชียงใหม่
คนงานก่อสร้าง -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
1336 วิธีการปฏิบัติและปัญหาบัญชีสินค้าคงเหลือของธุรกิจผลิตครั่งในจังหวัดลำปาง = Practices and problems of inventory accounting of lac businesses in Lampang province / นิลนี พรมปิงเครือ / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชี
สินค้าคงคลัง
ธุรกิจ -- ลำปาง
1337 วิธีการอัพเดตคอนเทนต์ในเฟมโตแคชชิง = Content updating method in Femto Caching / อภิพงศ์ ปิงยศ / 2557 /Full Text
Subject
เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย
ระบบสื่อสารไร้สาย
เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
โปรแกรมการสื่อสาร
1338 เว็บแอพพลิเคชันสำหรับงานประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ = Web application for real estate estimation / พิสุทธิ์ ตั้งพิษฐานสกุล / 2557 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
โปรแกรมประยุกต์
อสังหาริมทรัพย์ -- การประเมินราคา
1339 ศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดลำพูน = Potential Performance of Cotton Weaving Groups Under One Tambon One Product Project in Lamphun Province / จุฑาภรณ์ กันทะมาลี / 2557 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- ลำพูน
ธุรกิจชุมชน -- ลำพูน
สิ่งทอ -- ลำพูน
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
1340 ศักยภาพการสร้างกรดและการชะละลายโลหะจากดินและถ่านหินของเหมืองแร่ลิกไนต์ = Potentials of acid generation and metals leaching from soil and coal of lignite mine / บุณฑริกา อินทะวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
การซึมชะละลาย
ดิน
ซัลเฟต
โลหะ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72