ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบ 3 เฟส = Internet-based electrical energy monitoring system for 3 phase air compressor / ฐากูร ชาวบ้านเกาะ / 2557 /Full Text
Subject
การวัดไฟฟ้า
เครื่องวัดไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
1302 ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์ในโครงข่ายไอพี = Monitoring and alert system for IP network device status / นพรัตน์ โคกทอง / 2557 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ระบบ
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
1303 ระบบบริหารจัดการโปรแกรมการแข่งขันโบว์ลิง = The Management system of bowling Competition's Program / วรธันย์ สิงห์คำฟู / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2557 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
โบว์ลิ่ง -- การแข่งขัน
1304 ระบบบันทึกเวลาเรียน และออกรายงานเพื่อสนับสนุนระบบจัดการเรียนการสอน = Class attendance recording and reporting system for supporting learning management system / ศศิริณณ์ ธิดา / 2557 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การจัดการชั้นเรียน
1305 ระบบประมูลห้องพักแบบย้อนกลับสำหรับ อุตสาหกรรมไมซ์บนสมาร์ทโฟน = Reverse electronic auction system for MICE industry via smart phone / สุวัฒน์ชัย กิปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
สมาร์ทโฟน
โรงแรม
อุตสาหกรรมไมซ์
1306 ระบบเฝ้าสังเกตและหาเหตุแก้ไขข้อขัดข้องรถยนต์ผ่านโอบีดี 2 สแกนเนอร์ = Car monitoring and troubleshooting system via OBD 2 scanner / วิชชุกร ฟูศรี / 2557 /Full Text
Subject
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต
ระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
1307 ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพสาหรับหอดูดาวของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ = Auto focus system using image processing for National Astronomical Research Institute of Thailand Observatory / ภควัต ประสิทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
กล้องดูดาว
ระบบการสร้างภาพทางดาราศาสตร์
1308 ระบบวางแผนตารางอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลด้วยเทคนิคคอนสเตรนท์โปรแกรมมิ่ง = Hospital dietary planning system for patients using constraint programming technique / สาธิตา อันประเสริฐพร / 2557 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
อาหาร
โรงพยาบาล -- บริการอาหาร
1309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับธนาคารภาครัฐ = Decision Support Systemsfor Public Sector Bank / กิตติพันธุ์ จันทร์สละ / 2557 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บไซต์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1310 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนงบประมาณประจำปีของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ = Decision support system for the annual budget planning of Mae Moh EGAT college of technology and management / ศุภเจริญ นิลพันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- งบประมาณ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
1311 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและติดตามการใช้งบประมาณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Decision support system and budget monitoring, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University / วิสูตร ลิ่วเกียรติ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- การเงิน
งบประมาณ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
1312 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจออนไลน์สำหรับการเลือก สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโดย ประยุกต์ต้นไม้ตัดสินใจแบบเจสี่สิบแปด = Online decision support system for Program selection of the Prince Royals College student by applying J48 decision tree / สุรีพร ปาต๊ะ / 2557 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
นักเรียน -- เชียงใหม่
1313 ระบบไฮบริดนิวโรฟัซซีเพื่อการจำแนกโดยใช้เคเนียเรสเนเบอร์ = Hybrid neuro-fuzzy system for classification using K-nearest neighbor / เก้าเจียม แซ่เติน / 2557 /Full Text
Subject
อัลกอริทึม
ไฮบริดนิวโรฟัซซี -- การประมวลผลข้อมูล
1314 ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อ Escherichia coli ที่ดื้อต่อยา Colistin ที่คัดแยกจากสุกร = Molecular epidemiology of colistin-resistant escherichia coli isolated from swine / ธัญญา วรินทร์รักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
สุกร -- โรค
การติดเชื้อเอสเคอริเคียโคไล
เอสเคอริเคียโคไล
1315 ระยะระหว่างจุดสังเกตบนใบหน้าของผู้ป่วยไร้ฟันขณะใส่และไม่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก = Distance between facial landmarks of edentulous patients with and without complete denture / วรดนู ภักดี / 2557 /Full Text
Subject
ฟันปลอมทั้งปาก
ฟันปลอม
1316 ระยะเวลาการตรวจพบเมทาแอมเฟตามีนในเส้นผมหลังการเสพครั้งสุดท้าย = Duration of methamphetamine detection in hair after the last use / ณทิพรดา สุวรรณโฉม / 2557 /Full Text
Subject
Methamphetamine
Disseertations, academic -- Toxicology
1317 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Tourism management patterns of Royal Park Rajapruck, Chiang Mai Province / อรรคพล บุญเกิดหาญภักดี / 2557 /Full Text
Subject
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1318 รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจนเนอเรชั่นบีในจังหวัดนครสวรรค์ = Lifestyles of generation B in Nakhonsawan Province / เรวดี วงษ์วัฒนะ / 2557 /Full Text
Subject
การดำเนินชีวิต
เจนเนอเรชันบี
รุ่นวัย -- นครสวรรค์
1319 รูปแบบการพัฒนาองค์กรการเงินระดับจุลภาคเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย = Development pattern of commercial microfinance institutions appropriate for Thailand / วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช / 2557 /Full Text
Subject
การเงินระดับจุลภาค -- ไทย
การเงิน -- การบริหาร
กองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมือง -- ไทย
1320 รูปแบบของการตัดต่อ mRNA ของยีน SSSIVb ในเมล็ดที่กาลังพัฒนาของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย = Patterns of mRNA splicing of SSSIVb gene in developing seeds of Thai Native Rice Cultivars / จารุพรรณ อุ่นนันกาศ / 2557 /Full Text
Subject
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์ -- การทดสอบ
ข้าว -- ยีน
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72