ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันการกระทำความผิดทางอาญาซ้ำ : ศึกษาคดียาเสพติด = Legal measures for prevention of repetitive criminal offense : study on drug cases / เศรษฐกิจ จันทศร / 2557 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ยาเสพติด -- การควบคุม -- การวางแผน
คนติดยาเสพติด -- การควบคุม
1282 มายาคติความเป็นจีนในภาพยนตร์จีนฮ่องกงช่วงก่อนและหลังการส่งคืนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงสู่ประเทศจีน = Myths about Chineseness in Hong Kongs movies during periods before and after returning to China ;Myths about Chineseness in Hong Kongs movies during periods before and after returning to China / ภูริพันธ์ ภู่ไพบูลย์ / 2557 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์ -- จีน
ภาพยนตร์ -- ฮ่องกง
ภาพยนตร์ -- จีน -- ประวัติและวิจารณ์
ภาพยนตร์ -- ฮ่องกง -- ประวัติและวิจารณ์
1283 มายาคติว่าด้วยธรรมชาติในงานโฆษณาทางโทรทัศน์ ของบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน = Myth of nature in TV commercials of PTT public company / กุฎาธาร ภิรมย์ชม / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โฆษณาทางโทรทัศน์
1284 มิติแสงจากผนังไม้ไผ่เรือนพื้นถิ่น กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นอาข่า หมู่บ้านอังหล่อ จังหวัดเชียงราย = Phenomenon of natural light formed by the pattern of bamboo wall : The Case study of Arka vernacular architecture / เขมินทรา อุปกุล / 2557 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรม
เรือนไทย -- เชียงราย
ไม้ไผ่
1285 แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้วิศวกรรมความรู้ = Lesson plan model of basic science subject using knowledge engineering / วิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การบริหารองค์ความรู้
1286 ยุทธวิธีการรับมือและการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Coping strategies and a change of spaces of HIVAIDS infected people in San Pa Tong District, Chiang Mai Province / อโณทัย ก้อนแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (สถิติ)
ภูมิสารสนเทศ
1287 ระดับ hCAP18LL-37 ในน้ำเหลืองเหงือกของผู้ป่วยโรคปริทันต์ = hCAP18LL-37 levels in gingival crevicular fluid of patients with periodontal disease / ศมากร กุลปวโรภาส / 2557 /Full Text
Subject
โรคปริทันต์
ปริทันตวิทยา
เหงือก -- โรค
1288 ระดับการยอมรับของลูกค้าต่อการประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ = Customers acceptance level toward public relations of provincial waterworks authority, Chiang Mai branch / ภาคย์ ชูชื่น / 2557 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาค -- การประชาสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาค -- เชียงใหม่
1289 ระดับกิจกรรมทางกายของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Physical activity level of risk population group with type 2 diabetes mellitus in Banwieng Sub-district, Rong Kwaug District, Phrae Province / สายสุนีย์ สุขปัน / 2557 /Full Text
Subject
เบาหวาน
การส่งเสริมสุขภาพ -- แพร่
1290 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง = Farmers' level of satisfaction towards earthworm raising in extend areas of the Royal Project / วราขวัญ บุญยัง / 2557 /Full Text
Subject
ไส้เดือนดิน -- การเลี้ยง
ไส้เดือนดิน
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
โครงการหลวง
1291 ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารไก่ไข่เพศผู้ระยะเจริญเติบโต = Optimum protein and energy levels in growing layer cockerel diet / รุ่งนิรันดร์ ทองเผือก / 2557 /Full Text
Subject
ไก่ -- อาหาร
อาหารสัตว์
โปรตีน
พลังงาน
1292 ระบบการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี = Knowledge management system for supporting working process of educational graduate services college of arts, media and technology / วิศรุตา ทองศุภผล / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
กำลังคนระดับบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษา
1293 ระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอพเอ็นจิน = Attendance management system on cloud architecture using Google app engine / นพพล วงศ์ต๊ะ / 2557 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การจัดการ
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
1294 ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใชตัวรับรู้ความเร่งและการตรวจหาเสียง = Physical fitness test system on mobile phone using accelerometer sensor and audio detection / กมลาภรณ์ กุมมาลือ / 2557 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่
สมรรถภาพทางกาย -- การทดสอบ
1295 ระบบการผลิต ความเสี่ยง และการยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ = Production systems, risk and contract farming adoption in small-scale farmers maize production in Chiang Mai Province / ศรเพชร ชาวัน / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ -- การผลิต
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
1296 ระบบการสืบค้นข้อมูลรุ่นรถยนต์โดยใช้ไอเกนเฟซและพีระมิดฮิสโทแกรมของทิศทางของเกรเดียนต์ = Vehicle model query system using eigenfaces and pyramid of histogram of oriented gradients / ฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช / 2557 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
1297 ระบบจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ = Internet usage management system for Prem Tinsulanonda International School / สุกุลยา อุทาเลิศ / 2557 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ตในการศึกษา
1298 ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอพสคริปท์ = E-Document archival and retrieval system on cloud architecture using Google apps scripts / ชาครีย์ ศรีวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
คลาวด์คอมพิวติง
1299 ระบบตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายสำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการใช้ตัวจาแนกข้อมูลนาอีฟเบส์ = Network intrusion detection system for Chiang Mai University Library using naive bayes classifier / เกรียงไกร ชัยมินทร์ / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
1300 ระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ = Wireless electrical energy monitoring system for elctronic power meter / อนุรักษ์ แสงใส / 2557 /Full Text
Subject
อิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72