ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 พฤติกรรมความพึงพอใจต่อการใช้บริการประกันสุขภาพ ถ้วนหน้างานทันตกรรมของโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of consumers on the use of universal coverage for dental service from Saraphi hospital, Chiang Mai province / อมรา อินทรวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพช่องปาก
ทันตกรรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
1242 พฤติกรรมด้านความเค้น-ความเครียดของยางธรรมชาติ = Stress-strain behavior of natural rubber / บุษยพรรณ อนุชน / 2557 /Full Text
Subject
ยาง
1243 พฤติกรรมในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของครัวเรือนในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Bottled drinking water consumption among household in Fang District, Chiang Mai Province / ธัญรัศม์ สิทธิสวน / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- (ฝาง) เชียงใหม่
น้ำดื่มบรรจุขวด -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1244 พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการชื้อชุดชั้นในสตรีจากห้างสรรพสินค้า = Behavior of consumers in Bangkok towards purchasing woman underwear from depertment stores / พิมพ์ณรัตน์ เจริญมากสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
พฤติกรรมผู้บริโภค
1245 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการคลินิกทันตกรรมเอกชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards using services of private dental clinics in Mueang Chiang Mai / ณัทกร เทพรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
คลินิกทันตกรรม -- เชียงใหม่
1246 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior in buying tablet dietary supplement products in Mueang Chiang Mai district / ศุภชัย วังลัยคำ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- การจัดซื้อ
1247 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมือง เชียงใหม่ต่อการซื้อรถยนต์นั่งประหยัดพลังงาน = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying ecological cars / ศุทธิภณ เหลืองทองคำ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การอนุรักษ์พลังงาน
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
1248 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือไอโฟน = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying iPhone accessories / ภัทรกุล เอื้ออรุณ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สมาร์ทโฟน -- เครื่องมือและอุปกรณ์
อุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
1249 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อนมถั่วเหลืองพร้อมดื่ม = Behavior of consumers in Amhoe Mueang Chiang Mai towards purchasing ready-to-drink soy milk / มทินา สุขเขียว / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นมถั่วเหลือง
1250 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing home fire insurance / วิชชุดา ณ เชียงใหม่ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันอัคคีภัย -- การจัดซื้อ
1251 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราราชมงคลและตราอื่นๆในจังหวัดลำปาง = Consumers behavior and satisfaction on marketing mix of Fruit Juice of Rajamangala and other branded in Lampang Province / มณีรัตน์ เกิดเวียงใหม่ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- ลำปาง
น้ำผลไม้ -- การจัดซื้อ
1252 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and satisfaction of tax payers in Mae Hia Town Municipality, Chaiang Mai Province / จารุณี นกแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ภาษี -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผู้เสียภาษี -- เชียงใหม่
1253 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 = Behaviors and satisfaction of customers using housing loan service of Government Savings Bank, Chiang Mai Area 2 / ปิยภรณ์ เปล่งศรีวัฒนา / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1254 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อสลากออมสินพิเศษจากธนาคารออมสินสาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Customer buying behavior and satisfaction from the purchase of government saving banks premium lottery, Sarapee branch, Chiang Mai province / มัตติกา บุญเป็ง / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
1255 พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเห็ดจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior analysis and factors affecting consumption of mushroom of supermarkets in Chiang Mai Province / นิตยา วิทูรย์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เห็ด -- การจัดซื้อ
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
1256 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มี่ภาวะสมองเสื่อมระยะแรก = Health promoting behaviors and health status of older persons with early-stage dementia / กรรณิกา ปิงแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
Behavior
Health promotion
Health status
Aging
Dementia -- in old age
1257 พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษาหญิงที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Health behaviors, mental health and stress of female students residing in dormitories of Chiang Mai university / อาภาพร อวดผล / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
สุขภาวะ
นักศึกษา -- สุขภาพจิต
ความเครียด
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1258 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Sexual risk behavior for HIV transmission among immigrant youth workers in Mueang District, Chiang Mai Provice / เวฬุรี มโนยศ / 2557 /Full Text
Subject
HIV
1259 พัฒนาการและการเคลื่อนไหวของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ ประเทศไทย = Species identification and biology of tobacco lepidopteran pests in storage / ยงยุทธ เรือนทา / 2557 /Full Text
Subject
การพัฒนาสังคม
เครือข่ายสังคม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
1260 พารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปแผ่นเพลทยึดติดกระดูกจากวัสดุประสมของไฮดรอกซีอะปาไทต์และแก้วชีวภาพ = Appropriate parameters for bone fixation plate forming from hydroxyapatite and bioactive glass composite / จิดาภา รื่นนารีนารถ / 2557 /Full Text
Subject
พารามิเตอร์
เซรามิกในการแพทย์
วัสดุทางการแพทย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72