ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยววัดพระธาตุ ลำปางหลวง = The Demand for Major Buddhist Tourism: a case study of Wat Prathat Lampang Luang / ภัทร์ฐิตา ศิรอัครพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ลำปาง
นักท่องเที่ยว -- ลำปาง
1222 พฤติกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ = Behavior of undergraduate students of Chiang Mai University in using electronic mail / เจตพันธุ์ ตรีบำเพ็ญ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1223 พฤติกรรมของประชาชนในอำเภอเมืองลำพูนในการจัดการขยะ = Behavior of people in mueang Lamphun district towards waste management / ปฐมพงศ์ หอมวิเชียร / 2557 /Full Text
Subject
ขยะ -- เมือง (ลำพูน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (ลำพูน)
1224 พฤติกรรมของผู้ชายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการของคลินิกเสริมความงาม = Behavior of Men in Mueang Chiang Mai District towards using services of beauty clinics / ธัญรัก หมื่นอภัย / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านเสริมสวย -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ร้านเสริมสวย
บุรุษ
1225 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ = Behavior of service users of Pantip Plaza Chiangmai / จุลกาญจน์ เกษมทรัพย์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่
ศูนย์การค้า -- เชียงใหม่
1226 พฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการเลือกสถานีบริการก๊าซแอลพีจี = Behavior of personal car users in Mueang Chiang Mai district towards selecting LPG gas stations / ณัฐวุฒิ ขะมานาม / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
1227 พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยในการซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of Thai consumers towards buying condominiums in Mueang Chiang Mai District / อรพรรณ ปันมงคล / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
อาคารชุด -- การจัดซื้อ
อาคารชุด -- เชียงใหม่
1228 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการซื้อบ้านจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing houses in housing estates on the Third Ring Road, Chiang Mai Province / รภัทภร ทองเรือง / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
1229 พฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อการระบุตำแหน่งตนเอง = Behavior of consumers in Bangkok towards using smartphone for check-in / พลรบ พึ่งทอง / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
สมาร์ทโฟน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
1230 พฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำเสาวรสตราครูอุไร = Behavior of consumers in bangkok towards purchasing Kru-Urai-Branded Passion fruit juice / เอกสิทธิ์ สิทธิมงคล / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
น้ำเสาวรส -- การจัดซื้อ
น้ำผลไม้
1231 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อรถปิกอัพมือสองในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior in purchasing second hand pick-up Vehicle in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / อดิศร ภูแป้งป่น / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
รถยนต์ใช้แล้ว -- การค้า
สินค้ามือสอง
1232 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สกัดเข้มข้น = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai district towards puchasing concentrated fruit juices / ชมพูนุท รตะบุตร / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำผลไม้ -- การจัดซื้อ
เครื่องดื่ม
1233 พฤติกรรมของผู้บริโภควัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อยาและผลิตภัณฑ์ในร้านขายยา = Behavior of working-aged consumers in Mueang Chiang Mai district towards buying medicines and products in drug stores / ปิยาภา นาคะวัจนะ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ยา -- การจัดซื้อ
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
1234 พฤติกรรมของผู้บริโภควัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม = Behavior of working-aged consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing environmental friendly products / ศุภวัชร์ อินฝาง / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
ผลิตภัณฑ์สีเขียว
การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
1235 พฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วของห้างหุ้นส่วนชมภูดอย = Buying behavior of coffee shop entrepreneurs towards roasted coffee beans of Chom Bhu Doi parnership / ลลิตวดี ส่วนบุญ / 2557 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนชมภูดอย
การตลาด
ผู้ประกอบการ -- แพร่
กาแฟ
1236 พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม = Behavior of working-aged women in Mueang Chiang Mai District towards cosmetic plastic surgery / กนกณัฐ เกรียงชุติมา / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
ศัลยกรรมตกแต่ง
1237 พฤติกรรมของมารดาต่อการซื้อสินค้าสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านสื่อออนไลน์ = Behavior of mothers towards buying early childhood products via online / รัชดาวรรณ สังข์คำภาร์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
1238 พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers behaviors of using Kasikornthai credit card in Mueang District, Chigng Mai Province / สาวิตรี โตวิวัฒน์ / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ธนาคารและการธนาคาร
บัตรเครดิต
1239 พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดลำพูน = Consumer buying behavior the retirement mutual fund and long term equity fund from Bangkok Bank, Lamphun province / ยิ่งฤดี มณีประเสริฐ / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม -- การจัดซื้อ
1240 พฤติกรรมของสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้ถุงผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม = Behavior of woman in Mueang Chiang Mai District in using environmental-friendly fabric bags / ปาริฉัตร ชมภูรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
สตรี -- เมือง (เชียงใหม่)
ถุงผ้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72