ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ผืนผ้า อาภรณ์บาติกแด่ผู้ล่วงลับ = Batik clothing for the deceased / ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
สุนทรียศาสตร์
ผ้าบาติก
1202 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดด้านทรัพยากรการผลิตและการตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ = Optimal crop production plans for organic vegetable farmer groups under production resource and marketing conditions and constraints in Chiang Mai province / กรวิกา ลาภรัตนทอง / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่
ผักไร้สารพิษ
ผัก -- การปลูก
1203 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรที่มียางพาราเป็นพืชทางเลือกในจังหวัดเชียงราย = Optimum crop production plans for farmers having para rubber as an alternative crop in Chiang Rai Province / วีรวรรณ แจ้งโม้ / 2557 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การปลูก
ยางพารา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
เกษตรกร -- เชียงราย
1204 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายในเขตลุ่มน้ำยวมตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Optimal multi-goal crop production plans in lower yuam watershed, Mae Hong Son Province / ศุภักษร วงศ์ใหญ่ / 2557 /Full Text
Subject
การปลูกพืช -- แม่ฮ่องสอน
ระบบการปลูกพืช -- แง่เศรษฐกิจ
การปลูกพืช -- แง่เศรษฐกิจ
1205 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีอ้อยเป็นพืชหลัก อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ = optimal crop production plans under risk in sugarcane-based areas, Tak Fa District, Nakhon Sawan Province / พัชรินทร์ รังผึ้ง / 2557 /Full Text
Subject
อ้อย -- การปลูก
ระบบการปลูกพืช
เกษตรกรรม -- การประเมินความเสี่ยง
เกษตรกรรม -- ตากฟ้า (นครสวรรค์)
1206 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 : ศึกษาข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า = Trade secrets Act B.E.2545 : study on exemption of infringement on right over trade secret / เกวลิน สุวรรณปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
ความลับทางการค้า
ทรัพย์สินทางปัญญา
1207 พฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุ = Self management behaviors and related factors among older persons with benign prostatic hyperplasia / สุพรรณษา กลิ่นกล่อม / 2557 /Full Text
Subject
Self -- management
Aging
Prostatic hypertrophy -- in old age
1208 พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Spending behavior of Payap University students in Tambon Nong Pa Krang Municipality, Amphei Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
นักศึกษา -- ค่าใช้จ่าย
1209 พฤติกรรมการใช้และการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ = Internet use behavior and addictive of Lower Secondary School Students, Chiang Mai Province / เจนรบ จันทร์สว่าง / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
1210 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกลำไยบ้านสบเมย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Pesticide use behaviors among longan-farmers in Ban Sopmoei, MaeTha District, Lamphun Province / เสาวลักษณ์ กิติมา / 2557 /Full Text
Subject
บ้านสบเมย (ลำพูน)
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- แม่ทา (ลำพูน)
ลำไย -- การปลูก
1211 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ = Green purchasing behavior of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Personnel, Chiang Mai Province / วราลักษณ์ มัทธวรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์สีเขียว
การซื้อสินค้า -- แง่สิ่งแวดล้อม
1212 พฤติกรรมการดูแลของบิดามารดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = Care behaviors of parents and related factors to prevent respiratory infection in children with congenital heart disease / ศุภมาส สร้อยเพ็ชร / 2557 /Full Text
Subject
Respiratory & tract infections -- prevention & control
Heart defects, congenital
1213 พฤติกรรมการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการเลือกคณะในระดับอุดมศึกษา = Irrational economic decision behavior for choosing major in higher education / ทศพร คิวประสพศักดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
1214 พฤติกรรมการบริโภคที่มีความเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of risky consumption behavior on over weight of secondary school students in Chiang Mai province / จิรัชญา สุปินราษฎร์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- เชียงใหม่
น้ำหนักตัว
1215 พฤติกรรมการเลือกซื้อมะขามแปรรูปของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Processed tamarind buying behavior of consumers in Chiang Mai Municipality / ศิริญทิพย์ ซิวสารี / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
มะขาม -- การจัดซื้อ
มะขาม -- การแปรรูป
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1216 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information seeking behavior of Chiang Mai University Graduate Students / ซูฟาน ตง / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษาบัณฑิต
การค้นข้อสนเทศ
1217 พฤติกรรมของกลุ่มเกย์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า = Behavior of Gay Men in Mueang Chiang Mai District towords buying facial treatment product / กิตติกร สัตกุลพิบูลย์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เกย์ -- เชียงใหม่
ครีมถนอมผิว
1218 พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นบีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน = Behavior of generation B in Mueang Chiang Mai District towards buying smartphones / ภสภรณ์ โนคำป้อ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สมาร์ทโฟน -- การจัดซื้อ
1219 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการซื้อบริการการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบสำเร็จรูปจากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในกรุงเทพมหานคร = Behavior of Thai tourists towards purchasing outbound tour packages from travel agents in Bangkok / จิตินาถ กิจจะ / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
ธุรกิจการท่องเที่ยว
1220 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทางในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of foreign tourists towards consuming street food in Mueang Chiang Mai District / อุไรรัตน์ เจียรวโรภาส / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
อาหาร -- การจัดซื้อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72