ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 ผลของลำดับการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนและคลื่นเสียงความถี่สูงต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาบริเวณจุดกดเจ็บของกล้ามเนื้อบ่า = Effects of therapeutic sequence of hot pack and ultrasound on physiological response over trigger point of upper trapezius / ดารารัตน์ เบญจบุญญานุภาพ / 2557 /Full Text
Subject
ปวดกล้ามเนื้อ
คลื่นเสียงความถี่สูง
1182 ผลของวัสดุปลูกและสูตรสารละลายธาตุอาหารต่อการเติบโตและคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกแบบไม่ใช้ดิน = effects of growing media and nutrient solution formula on growth and quality of strawberry grown in soilless / เจษฎากรณ์ โสภาวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การปลูก
ธาตุอาหารพืช
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
1183 ผลของวัสดุเป้ากระทบและขนาดของใบพัดต่อคุณภาพการกะเทาะข้าวของเครื่องกะเทาะข้าวแบบแรงเหวี่ยง = Effect of impacted material and impeller size on rice husking quality of centrifugal paddy dehusker / กฤษณ์ พรมวัง / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องกระเทาะข้าว
เครื่องสีข้าว
1184 ผลของวิธีการแปรรูปต่อสารออกฤทธิ์ชีวภาพของผลมะเกี๋ยง (Cleistocalyx nevosum var. panala) = Effects of processing methods on Bioactive compounds of making (Cleistocalyx nevosum var. panala) / อัศพงษ์ อุประวรรณา / 2557 /Full Text
Subject
มะเกี๋ยง -- การแปรรูป
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
1185 ผลของเวลาเก็บกักน้ำต่อการบำบัดน้ำเสียซีโอดีต่ำโดยถังปฏิกรณ์ยูเอเอสบี = Effect of hydraulic retention time on low COD wastewater treatment by UASB reactor / จีรวัฒน์ มุกดา / 2557 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
1186 ผลของเวลาเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิในการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของยูโคมิส = Effect of harverting time and bulb storage temperature on growth and fiowering of Eucomis / พัชราภรณ์ พรหมปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
ยูโคมิส
ไม้ดอก -- การเก็บรักษา
1187 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อปริมาณการแพร่ของอินโดลอะซีติกและคุณภาพของผลลำไย = Effects of plant growth regulators on diffusion of indole acetic acid content and quality of Longan fruit / ธีรวัฒน์ กันยานี / 2557 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเจริญเติบโต
ฮอร์โมนพืช
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
1188 ผลของสารมลพิษไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลที่มีต่อความผิดปกติ และอัตรา ตายของแมลงบางชนิด = Effects of diesel exhaust emissions on morbidity and mortality of some insects / เกษิณี กัญชนะ / 2557 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ
เครื่องยนต์ดีเซล
แมลง
1189 ผลของสารสกัดจากข้าวเหนียวพันธุ์เหนียวสันป่าตอง (Oryza sativa L. var. Niaw San-pah-tawng) ที่หมักด้วย ราโมเนสคัส (Monascus purpureus) ต่ออสุจิหนูขาวที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงและโคเลสเตอรอลสูง = Effect of extract from Glutinous Rice (Oryza sativa L. var. Niaw San-pah-tawng) fermented with Monascus purpureus on Sperm of Rats Fed High-Fat and Cholesterol Diet / บุญโฮม ปัญญามิ่ง / 2557 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
ข้าวเหนียว -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1190 ผลของหุ่นยนต์ช่วยฝึกต่อการฟื้นสภาพด้านการเคลื่อนไหวของแขนและมือและความพึงพอใจในการทำกิจวัตรประจำวัน : ศึกษานำร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาวไทย = Effect of robot-assisted therapy on recovery of upper limb motor function and satisfaction of activity of daily living: a pilot study in Thai stroke patients / พิชญาศินี สุวรรณสมศรี / 2557 /Full Text
Subject
การเคลื่อนไหว
กายภาพบำบัด
ผู้ป่วย -- ไทย
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
1191 ผลของอายุตะกอนต่อการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตเยื่อกระดาษสาด้วยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน = Effect of sludge ages on sa paper pulping wastewater treatment by membrane bioreactor system / นครินทร์ สุวรรณางกูร / 2557 /Full Text
Subject
กากตะกอนน้ำเสีย
การกำจัดน้ำเสีย
กระดาษสา -- การผลิต
1192 ผลของฮอร์โมนจูวีไนล์และการแสดงออกของยีน broad-complex ต่อโปรแกรมการตายของเซลล์ในต่อมสร้างไหมส่วนต้นของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Effects of juvenile hormone and Broad-Complex gene expresion on programmed cell death in the anterior silk glands of the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) / สุภารินทร์ บุญกุนะ / 2557 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การสืบพันธุ์
ฮอร์โมนจูวีไนล์
1193 ผลของเฮกซาเมทิลไดไซลาเซนโดยการต่อกิ่งจากพลาสมาออกซิเจนต่อแรงยึดเฉือนระหว่างซี่ฟันเทียมเรซินอะคริลิกกับเรซินอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน = Effect of oxygen plasma grafted hexamethyldisilazane on shear bond strength between artificial acrylic resin teeth and heat-cured acrylic resin / ดวงกมล สุขประทุม / 2557 /Full Text
Subject
ทันตกรรม
เรซินอะคริลิก
เรซินอะคริลิกทางทันตกรรม
1194 ผลเฉียบพลันของการยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวและการยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นประสาทการรับรู้ของกล้ามเนื้อต่อกำลังและความคล่องตัวในนักฟุตบอลเยาวชนชาย = Acute effects of dynamic stretching and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on power and agility in youth male soccer players / จิรวัฒน์ ธิจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
กำลังกล้ามเนื้อ
1195 ผลผลิตของการก่อสร้างอาคารที่ใช้ระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ด้วยเทคโนโลยีระบบแบบหล่ออุโมงค์ = Productivity in construction of load bearing wall system using tunneling formwork technology / นคเรศ สกุลทอง / 2557 /Full Text
Subject
อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง
การควบคุมโครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)
วิศวกรรมโครงสร้าง
1196 ผลระยะเฉียบพลันของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพิ่มพลังงานในนักกีฬาและบุคคลทั่วไป = Acute effects of energy boosting supplement in athlete and sedentary / นรินทร์ เครือมณี / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชากายภาพบำบัด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
พลังงาน
1197 ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยไทยกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันที่ได้รับยาโคลพิโดเกลร่วมกับยาโอเมพราโซล = Clinical outcomes of Thai patients with acute coronary syndrome receiving clopidogrel concomitant with omeprazole / นิวัติ อ้วนใหญ่ / 2557 /Full Text
Subject
Clopidogrel -- Side effects
Omeprazole -- Side effects
Heart -- Bolld-vessels
1198 ผลสัมฤทธิ์ของการนำโปรแกรมประยุกต์ไลน์มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและสั่งการในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จังหวัดน่าน = Results of using LINE application as communication and commanding channel of Mobile Development Unit 31, Nan Porvince / ดำรงค์ คงเดช / 2557 /Full Text
Subject
การสื่อสาร
ไลน์
1199 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แทปเล็ตพีซี = Thai learning achievement and technology using skills of Prathom Suksa 1 students learning through tablet PC / ปริยาพร ปันมงคล / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1200 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับอากาศเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจมนุษย์ = Medicinal plant air freshener product for inhibiting growth of some human respiratory tract pathogenic bacteria / วนิดา เล่าซี้ / 2557 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบคทีเรีย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72