ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว คามแนวทางลิขิตสมดุล = Social welfare provision of Donkaew Subdistrict Administrative organization based on balanced scorecard approach / อรชุฎา ณะวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
บริการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
102 การจัดหมวดสถานที่โดยใช้การรู้จำตัวอักษรในฉากแบบองค์รวม = Place categorization using holistic scene text recognition / ภวิศ ธรรมสอน / 2557 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ตัวอักษร
103 การจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้ Chlorella sp. ในถังโฟโตไบโอรีแอคเตอร์ = Capture of carbon dioxide in biogas by using chlorella sp. in photobioreactor / กฤษณ์ สิริกุลรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
ถังก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซชีวภาพ
104 การจำแนกประเภทวัตถุโดยการใช้ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการปรากฏร่วมกับปฏิสัมพันธ์ของคน = Object categorization using spatial relationship and co-occurrence with human interaction / ประภัสสร วิสุทธิรังษีอุไร / 2557 /Full Text
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัตถุ -- การจำแนก
105 การแจ้งข่าวร้ายในการดูแลแบบประคับประคอง : การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ = Breaking bad news in palliative care : integrative review / กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี / มหาวิทยลัย 2557 /Full Text
Subject
Palliative care
Evidence -- based practice
106 การใช้ พี เอส คิว ไฟว์ อาร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Use of PSQ5R to promote English reading ability and analytical thinking among Mathayom Suksa 5 students / พิรดา เพชรงาม / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
107 การใช้กฎหมายเทศบัญญัติเพื่อการจัดการงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษาของเทศบัญญัตินครเชียงใหม่ พ.ศ. 2531 = Implementation of municipal laws of managing local architecture conservation works a case study of Nakorn Chiangmai Municipal laws B.E. 2531 / นฤชา ไชยสุ / 2557 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม
กฎหมายก่อสร้าง -- เชียงใหม่
108 การใช้กระดูกสัตว์และเปลือกถั่วลิสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกำจัดน้ำมันดิบในเตาปฏิกรณ์แบบฟิกส์เบด = Use of animal bones and peanut shells as catalysts for tar removal in fixed bed gasifier / จักรพงศ์ อภิรมย์ / 2557 /Full Text
Subject
ตัวเร่งปฏิกิริยา
สัตว์
กระดูก
ปิโตรเลียม
109 การใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Using communication process to promote mathematics classroom interaction of Mathayom Suksa 2 Students, Sobmoeiwittayakom School, Mae Hong Son Province / ผดุงศักดิ์ เงินใส / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่ฮ่องสอน
คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
110 การใช้กลยุทธของอาณานิคมมดเพื่อใช้แก้ปัญหาแนปแซกแบบสามมิติหลายวัตถุประสงค์ = Ant colony approach for solving multi-objective three dimensional knapsack problems / ขวัญวิมาน หวานดี / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการคลังสินค้า
111 การใช้กลวิธี คิว เอ อาร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using QAR strategy to develop English reading ability and attitude among Mathayom Suksa 5 students / ภิรดา บุญศิริชัย / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
112 การใช้กลวิธีสตาร์ท เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of START to promote English summary writing ability and critical thinking of Matthayom Suksa 4 Students / ชนิดาภา ใหญ่ธรรมสาร / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
113 การใช้กล่องนับเลขหรรษาเพื่อพัฒนาทักษะการนับจำนวนของเด็กดาวน์ซินโดรม = Use of magic countable number box to develop counting skill of a child with down' s syndrome / ทิวาพร กาจินา / 2557 /Full Text
Subject
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การนับ
114 การใช้การเรียนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using constructivist learning to promote english reading and creative writing abilities among mathayom suksa 5 students / กัญญารัตน์ หรดี / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ลำปาง)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
115 การใช้การวาดภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Using drawing to promote ability in solving word problems on applied single-variable linear equations of Mathayom Suksa 2 students / สุวลี แสงเหม่ / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การประมวลผลข้อมูล
คณิตศาสตร์วิเคราะห์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
116 การใช้การศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Using field trips to develop learning process and positive attitudes toward the local culture among grade 6 students, Anuban Chaehom school, Lampang province / สนธยา พรหมกิ่งแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำปาง
117 การใช้การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Use of taskbased language teaching to promote English writing ability and motivation among Mathayom Suksa 3 students / สุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
118 การใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of jigsaw reading to promote English reading, summary writing abilities and social skills among Mathayom Suksa 4 Students / พิมพร พยุหะ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การส่งเสริมการอ่าน
119 การใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตลำไยอบแห้งของโรงอบลำไยสรายุทธ = Implementation of quality control circle to reduce loss in dried longan production process of Sarayut Dried Longan factory / วรางคณา ต้นวรรณา / 2557 /Full Text
Subject
ลำไย -- การผลิต
ลำไย -- การอบแห้ง
การลดปริมาณของเสีย
120 การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Vocational skill development using project-based learning for Prathomsuksa 4 students with learning disabilities / คริสตมาส เตชะ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
การศึกษาพิเศษ
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
การสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72