ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อความเหนื่อยลัาและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Effects of chair aerobic exercise on fatigue and functional capacity among persons with chronic kidney disease receiving hemodialysis / ธัญญารัตน์ บุญโทย / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Fatigue
Hemodialysis
Kidney diseases
1162 ผลของการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ = Effect of iyengar yoga exercise on severity of knee osteoarthritis among the older persons / อังคณารัชต์ แก้วแสงใส / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Risk
Osteoarthritis, knee -- in old age
1163 ผลของความยาววันต่อการเจริญเติบโตของเอื้องตีนกบ = Effects of photoperiod on growth and development of pecteilis susannae (L.) Rafin. / อามีนา เส็นแอ / 2557 /Full Text
Subject
เอื้องตีนกบ
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
1164 ผลของความยาววันต่อการออกดอกของกล้วยไม้ช้างกระ = Effects of photoperiod on flowering of Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. / มิ่งขวัญ เจียวัฒนะ / 2557 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การออกดอก
กล้วยไม้ช้างกระ
1165 ผลของคาบการล้างย้อนต่อประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีโดยถังกรองชีวภาพเติมอากาศแบบไหลขึ้น = Effect of backwashing period on COD removal efficiency by biological upflow aerated filter / นักรบ อภิวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
น้ำเสีย -- การบำบัด
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง
1166 ผลของแคลเซียมซิลิเกตและการขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ลูกผสมฟาแลนอปซิส = Effect of calcium silicate and nutrient deficiency on growth and development of Phalaenopsis hybrid / ศิริวัฒน์ เทพคำ / 2557 /Full Text
Subject
ฟาแลนนอปซิส
กล้วยไม้พันธุ์ผสม
กล้วยไม้
ธาตุอาหารพืช
1167 ผลของไคโตซานและไซเปอร์เมทรินต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและจุลกายวิภาคของไตในตัวอ่อนกบนา (Hoplobatrachusrugulosus) = Effects of Chitosan and CypermethrinonMetamorphosis and Microanatomy of kidney in East Asian Bullfrog Larvae. (Hoplobatrachusrugulosus) ไพฑูรย์ แสนจันต๊ะ / ไพฑูรย์ แสนจันต๊ะ / 2557 /Full Text
Subject
กบ -- จุลกายวิภาคศาสตร์
จุลกายวิภาคศาสตร์
1168 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และพืชตระกูลถั่วต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง = Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and leguminous plants on growth of cassava ;Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and leguminous plants on growth of cassava / วรพจน์ ยันตศิริ / 2557 /Full Text
Subject
มันสำปะหลัง -- การเจริญเติบโต
พืชตระกูลถั่ว
เวสิคูลาร์อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
1169 ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 = Effects of harvesting index and active packaging on physico-chemical quality of strawberry fruit cv. No.80 and cv. No. 329 / สุภาวดี ศรีวงค์เพ็ชร / 2557 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สตรอเบอรี่ -- การเก็บเกี่ยว
สตรอเบอรี่ -- สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
สตรอเบอรี่ -- การบรรจุหีบห่อ
1170 ผลของเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลต่อสมรรถนะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษการตัดแต่งต้นไม้ร่วมกับมูลวัว = Effect of fly ash from biomass power plant on performance of organic fertilizer production using tree pruning residue and cow dung / ญารวี นาจรัส / 2557 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์ -- การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
โรงไฟฟ้า
1171 ผลของน้ำเชื้อโคนมคัดเพศเตรียมโดยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคจากโมโนโคนอลแอนติบอดีหลายชนิดประเมินด้วยวิธี Real-Time PCR = Effects of dairy cattle sexed semen prepared by Cytotoxic reaction form multiple monoclonal antibodies assessed by Reai-Time PCR / สราวุธ อินทสม / 2557 /Full Text
Subject
โคนม -- การคัดเลือกพันธุ์
โคนม -- การขยายพันธุ์
โคนม -- น้ำเชื้อ
โคนม -- การเลี้ยง
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
1172 ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในการดูแลเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเปลี้ยจากเคมีบำบัด = Effects of educational program on nurses' knowledge and self-efficacy in caring for leukemic children with chemotherapy induced fatigue / จงกลนี อุตตมะ / 2557 /Full Text
Subject
Self -- efficacy
Leukemia
Leukemia -- in infancy & childhood
1173 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effect of Health Education Program for modifying health belief and behavior to prevent Diabetes Mellitus in risk group, Pa Sang District, Lamphun province / หทัยกาญจน์ ชัยชนะ / 2557 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม
พฤติกรรมสุขภาพ -- ป่าซาง (ลำพูน)
1174 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มพลังงานต่อความทนทานใน การออกกำลังกายในบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง = Acute effects of energy boosting supplement on exercise tolerance in sedentary healthy subjects / จตุรณ ปัญโญนันท์ / 2557 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1175 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้แวนดาและฟาแลนอปซิส = Effects of potassium chlorate on growth and flowering of vanda and phalaenopsis / ศิริลักษณ์ จีนขจร / 2557 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การออกดอก
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
โพแทสเซียม
1176 ผลของเมพิควอทคลอไรด์ คลอร์มีควอทคลอไรด์ และพาโคลบิวทราโซลต่อสรีรวิทยาการออกดอกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง = Effects of mepiquat chloride, chlormequat chloride, and paclobutrazol on flowering physiology of mango cv. Nam Dok Mai Si Thong / มะลิวรรณ นาสี / 2557 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง
มะม่วง -- การออกดอก
1177 ผลของไมคอร์ไรซากล้วยไม้ และหินฟอสเฟตต่อการเติบโตของเอื้องลิ้นมังกรสีเหลือง = Effects of orchid mycorrhiza and rock phosphate on growth of habenaria xanthochiela Ridl / ปวริศ ใจคำ / 2557 /Full Text
Subject
เอื้องลิ้นมังกรสีเหลือง -- การเจริญเติบโต
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตของพืช
ไมคอร์ไรซา
1178 ผลของยูเรียต่อการเติบโตและการสะสมไนเตรทในผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ = Effects of urea on growth and nitrate accumulation in lettuce grown in hydroponic system / จรรยา เอื้อฐิติรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
ปุ๋ยยูเรีย
ไนเตรท
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ผักสลัด -- การปนเปื้อน
ผักสลัด -- การเจริญเติบโต
1179 ผลของระยะเวลาการกวนผสมและความเข้มข้นของของแข็งทั้งหมดต่อประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ = Effect of mixing periods and total solid concentrations on biogas production efficiency from napier pak chong 1 grass by Completely mixed reactor / ภัทรวดี สุขสุวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
1180 ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลมะนาวพันธุ์แป้นที่เคลือบผิวด้วยไขผึ้งในระหว่างการเก็บรักษา = Effects of harvesting season on the qualities of bee wax coated lime fruits cv. pan during Storage / วิภาวิน สุจริต / 2557 /Full Text
Subject
มะนาว -- การเก็บและรักษา
สารเคลือบผิว
ไขผึ้ง
ผลไม้ -- การเคลือบผิว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72