ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ผลของการฝึกจินตภาพและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความแม่นยาในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลของนักกีฬาชายระดับปริญญาตรี = The Effect of imagery and muscle relaxation training on accuracy of free - throw basketball with the university basketball players / สุชาดา รัฏฐาภิปาลโนบาย / 2557 /Full Text
Subject
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล -- การฝึก
1142 ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวต่อระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตในผู้ที่มีสุขภาพดี = Effects of aerobic exercise with core muscle training on cardiopulmonary system in healthy individuals / วิลาวัณย์ ไชยอุต / 2557 /Full Text
Subject
แอโรบิก (กายบริหาร)
สมรรถภาพทางกาย
การออกกำลังกาย
ระบบหายใจ
1143 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Effect of nursing care based on theraoy of goal attainment on health behaviors among persons with hypertension, Lao people's Democratic Republic / วาสนา พรหมมะสาร / 2557 /Full Text
Subject
Nursing care
Health behaviors
Hypertension -- patients
1144 ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น = Effect of parent communication skill development on communication abi=out HIV prevention between parents and early adolescents / อุษา หีดนาคราม / 2557 /Full Text
Subject
Communication
HIV infectons -- prevention & control
Adolescent
1145 ผลของการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลแบบมุ่งเป้าของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย = Effect of experiential learning on efficiency of targeted hospital associated infection surveillance among infection control ward nurses / นิศมา แสนศรี / 2557 /Full Text
Subject
Cross infection -- prevention & control
Infection -- prevention and control
1146 ผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ ด้วยการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อทักษะในการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอล = The Effect of model learning theory with online social network media on Lay-up shooting skills of basketball players / ศิรินภา ใจเมือง / 2557 /Full Text
Subject
บาสเกตบอล
สื่อสังคมออนไลน์
1147 ผลของการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานต่อมโนมิติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Effects of context-based learning on conceptual understanding and achievement motivation in chemistry of upper secondary students / อังคณาภรณ์ ปรีชาพงค์มิตร / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- พิษณุโลก
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พิษณุโลก
1148 ผลของการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วก่อนการเก็บรักษาต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลำไยพันธุ์ดอ = Effects of precooling on quality and shelf-life of longan cv. daw / วลัยพร มูลพุ่มสาย / 2557 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย -- การควบคุมคุณภาพ
1149 ผลของการล้างด้วย TiO2 ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งกับโอโซนต่อการลดสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักคะน้าหลังการเก็บเกี่ยว = Effect of TiO2 with photocatalysis and ozone washing on the reduction of pesticide residues of Chinese Kale after Harvest / ธฤต ศรีวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
ยากำจัดศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง
ผักคะน้า
ผัก -- การเก็บเกี่ยว
1150 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อคุณภาพชีวิตและอัตราการกลับมารักษาซ้ำของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effects of self-management enhancement on quality of life and rehospitalization rate among elderly with heart failure / ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ / 2557 /Full Text
Subject
Self -- management
Quality of life
Aging
Heart failure
1151 ผลของการส่งเสริมเจตคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงต่อความตั้งใจและการใช้การคุมกำเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด = Effects of promoting attitude and subjective norm on intention and contraceptive used among postpartum adolescents / ชัชฎาพร จันทรสุข / 2557 /Full Text
Subject
Attitude
Contraceptives
Contraception
Postpartum period
1152 ผลของการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effect of supporting Buddhist doctrine practices on spiritual well-being among the elders with gynecological cancer, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อุบล บัวชุม / 2557 /Full Text
Subject
Aging
Genetal neoplasms, female
Spirituality
Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
1153 ผลของการสนับสนุนผู้ดูแลด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ = Effects of information and emotional supports for caregivers on activities of daily living and well-being among the elderly with stroke during rehabilitation phase กุลธิดา กีฬาแปง / กุลธิดาพร กีฬาแปง / 2557 /Full Text
Subject
Emotions
Activities of daily living
Stroke -- rehabilitation
Elderly
1154 ผลของการเสริมกากบัวบกต่อประสิทธิภาพการผลิตและความเป็นพิษในไก่เนื้อ = Effects of asiatic pennywort By-product supplementation on productive efficiency and toxicity in broiler / นงค์คราญ สุขเกษม / 2557 /Full Text
Subject
ไก่เนื้อ -- การผลิต
ไก่เนื้อ -- การเลี้ยง
1155 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง = Effects of empowerment on infection prevention practices and incidence of infections among patients with continous ambulatory peritoneal dialysis / แพรวพรรณ โกสินทร / 2557 /Full Text
Subject
Empowerment
Infection -- prevention & control
Kidney faiture, chronic
1156 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง = Effects of empowerment on caring capabilities among caregivers of patients with traumatic brain injury / เพ็ญนภา จายวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
Empowerment
Brain injuries
1157 ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟต่อการกระจายของอุณหภูมิภายในมันฝรั่ง = Effect of microwave heating on temperature distribution in patato (Solanum tuberosum cv. Atlantic) / คณวัฒน์ เสนแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ความร้อน
ไมโครเวฟ
มันฝรั่ง
1158 ผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้ = Effect of interactice safety training on work behaviors among wooden game workers / กันย์นิรินท์ ศรีบุญเรือง / 2557 /Full Text
Subject
Safety
Behavior
Health manpower
1159 ผลของการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดพะเยา = Effect of stretching exercise on low back pain among agricultural product processing workers, Phayao province / รัตติกาล สุขพร้อมสรรพ์ / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Skeleton
Low back pain
1160 ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ = Effect of hatha yoga exercise on physical fitness among older persons / จันทร์ดา บุญประเสริฐ / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Aging


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72