ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ผลการใช้กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย จังหวัดลำปาง = Results of using creative thinking development activities for Prathom Suksa 4 students, Chumchon Bansai School, Lampang province / สุรางค์รัตน์ ธรรมศรีใจ / 2557 /Full Text
Subject
การสอนอย่างสร้างสรรค์ -- ลำปาง
กิจกรรมการเรียนการสอน -- ลำปาง
การศึกษาขั้นประถม
1122 ผลการใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Results of using art activities to promote English vocabulary learning of Prathom Suksa 5 students / อัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ศิลปะ
1123 ผลการใช้บทเรียนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และการทำบุญ สำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ = Results of using lessons concerning important buddhist days and merit making for foreign learners / พระศรีสวรรค์ กำริสุ / 2557 /Full Text
Subject
วันสำคัญทางศาสนา
ชาวต่างประเทศ
1124 ผลการใช้สื่อประสมเรื่องมนต์เพลงกล่อมเด็กล้านนาในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Result of using multimedia entitled Monplang Klom Dek Lanna in Thai subject of Mathayom Suksa 4 students, Huaisak Wittayakom school, Chiang Rai Province / เปรมจิตต์ ทะริยะ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
เพลงกล่อมเด็ก
สื่อการสอน
1125 ผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้านเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Overall result on hypertensive surveillance of Village Health Volunteers at Wangnamyard Sub-District Health Promotion Hospital, Chomthong District, Chiang Mai Province / ไกรวุฒิ ตานะเป็ง / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด
ความดันเลือดสูง
1126 ผลการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพและการติดเชื้อของผู้ป่วยจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Effects of an audit and feedback on infection prevention practices among registered nurses and infection in hemodialysis patients / สุจิตรา เหล่าทวี / 2557 /Full Text
Subject
Nurses
Infection -- prevention & control
Hemodialysis
1127 ผลการนำมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (มทท. 206-2552) มาปรับใช้สถานประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Result of implementation of accommodation standards for long stay tourism (TTS 2062552) in the enterprises, Mueang Chiang Mai Disrict / ทิชากร สุ่มมาตย์ / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
สถานประกอบการ -- เชียงใหม่
1128 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Performance of council members of Banklang subdistrict municipality, Mueang District, Lamphun province / วไลพร ไชยมงคล / 2557 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาเทศบาล -- ลำพูน
สภาเทศบาล -- ข้าราชการและพนักงาน
1129 ผลของกลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาต่อการกำเริบของโรคในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of therapeutic regimen adherence enhancing strategies on exacerbations among persons with chronic obstructive pulmonary disease / พรสรวง วงศ์สวัสดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
Strategic planning
Chronic obstetructive pulmonary disease
1130 ผลของกล้าเชื้อจุลินทรีย์ โปรตีเอส และโคจิถั่วเหลืองต่อคุณภาพของน้าปลาปลาสร้อย = Effects of microbial seed culture, proteases and soybean Koji on kuality of siamese mud carp fish sauce / วีระชัย บรรดาวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
น้ำปลา -- การผลิต
น้ำปลา -- การหมัก
1131 ผลของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย = Effect of participation in ASEAN economic community on Thai gem and jewelries industry development / จิรารักษ์ กองแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมอัญมณี -- ไทย
เครื่องประดับ -- ไทย
1132 ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดท่านอนทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใส่ท่อหลอดลมคอ = Effect of coaching on nurses' practices regarding positioning in intubated preterm ingants / ธิติมา แปงสุข / 2557 /Full Text
Subject
Infant, premature
Intubation
1133 ผลของการจัดการไนโตรเจนและแคลเซียมต่อคุณภาพการสีและปริมาณความเข้มข้นของ 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 = Effects of nitrogen and calcium management on milling quality and 2-acetyl-1-pyrroline concentration in rice cv. KDML105 and RD15 / ประภัสสร ทองเล่ม / 2557 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ข้าว -- พันธุ์ กข 15
การสีข้าว
1134 ผลของการจัดการปุ๋ยต่อคุณภาพผลของส้มโอพันธุ์ทองดีในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = effects of fertilizer management on fruit quality of Pomelo cv. Thong Dee in Wiang Kaen district, Chaing Rai province / สุพัตรา ใจจันทรา / 2557 /Full Text
Subject
ปุ๋ย
ส้มโอ -- พันธุ์ทองดี
1135 ผลของการจัดรูปแบบขั้วอิเล็กโทรดในการผลิตไบโอดีเซลด้วยสนามไฟฟ้า = Effects of electrode configuration on biodiesel production with electric field / สุกสะหวัด พูนสะหวัด / 2557 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
สนามไฟฟ้า
1136 ผลของการใช้กิจกรรม สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตนเอง ต่อความรู้และพฤติกรรมการรับประทานขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of Good Health Can Do by Yourself activities into Mattayom 6 Students' knowledge and consumption behavior about snack and aerated water in Santisuk School, Doilow District, Chiang Mai Province / ลดาวัลย์ เสียงแจ่ม / 2557 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1137 ผลของการใช้เจลเกล็ดเลือดเข้มข้น ต่อการหายของแผลในช้างเอเซีย = The Effect of platelet concentrate gel on wound healing in Asian Elephant (Elephas maximus) ภัคนุช บันสิทธิ์ / ภัคนุช บันสิทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
ช้าง -- เอเซีย
เกล็ดเลือด
1138 ผลของการใช้ชุดเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการเขียนของเด็กดาวน์ซินโดรม = Effects of preparation package to improve writing skills for a child with down syndrome / สุทัตตา กัฬหะสุต / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กพิเศษ
กลุ่มอาการดาวน์
ความบกพร่องทางสติปัญญา
เด็ก -- การเขียน
1139 ผลของการเติมน้ำมันรำข้าวก่ำต่อคุณสมบัติของไอศกรีมดัดแปลงข้าวก่ำ = Influence of purple rice bran oil on the properties of purple rice based ice cream / จิราภรณ์ เตชะยศ / 2557 /Full Text
Subject
ไอศกรีม
ข้าวก่ำ
น้ำมันรำข้าว
1140 ผลของการเติมมูลไก่และมูลโคต่อประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ = Effect of chicken and dairy manures addition on biogas production efficiency from napier pak chong 1 grass by complety mixed reactor / ปวันรัตน์ บุญอ่อน / 2557 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
หญ้าเนเปียร์ -- การหมัก
ก๊าซมูลสัตว์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72