ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ผลกระทบของการใช้แรงงานอพยพต่างด้าวต่อเจ้าของสวนส้มในพื้นที่อำเภอฝางและแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of employing foreign migrated labour to citrus orchard owners in Fang and Mae Ai Districts, Chiang Mai Province / พศิน จิรวุฒิวงศ์ชัย / 2557 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่ (ฝาง)
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่ (แม่อาย)
แรงงานต่างด้าว -- การจ้างงาน
1102 ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการคลังต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย = Epidemiology, life history and molecular identification of trematodes, echinostoma spp. in Chiang Mai Province / วรรณภา ร้องกาศ / 2557 /Full Text
Subject
นโยบายการคลัง
นโยบายการเงิน
เศรษฐศาสตร์มหภาค
1103 ผลกระทบของการถือหุ้นของคนต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม = Effects of increasing foreign shareholding on competition in telecommunication industry / เอกภาค อมรเมฆินทร์ / 2557 /Full Text
Subject
โทรคมนาคม -- การลงทุน
โทรคมนาคม -- แง่เศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1104 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนหนี้สินที่มีอิทธิพลการดำเนินงาน การลงทุนในอนาคตและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์หมวดธุรกิจพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Impacts of the change in leverage ratio on operating performance, future investment and stock returns in the portfolios of Commerce Sector in the Stock Exchange of Thailand / อดิศร พรมแก้วงาม / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
หนี้
การลงทุน
1105 ผลกระทบของการลดความเสี่ยงในบริการโลจิสติกส์จากมุมมองผู้ส่งออกไทย = Impact of risk mitigation on logistics service from Thai shippers' perspective / มาฆวรรธน์ ชีวรัตนาพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
สินค้าออก
ไทย -- การค้า
1106 ผลกระทบของการส่งออกที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Impacts of export on gross domestic product in ASEAN economic community member countries / ธนวัฒน์ ประวิตราวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สินค้า -- ไทย -- การส่งออก
1107 ผลกระทบของการส่งออกสินค้าในภาคการเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย = Impact of agricultural export on food security in Thailand / ณัฐชา นวลคำมา / 2557 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- ไทย
ความมั่นคงทางอาหาร -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
1108 ผลกระทบของเครื่องหมายเอ็กซ์ดีต่อราคาและปริมาณ การซื้อขายของหลักทรัพย์ในดัชนีเซ็ท50 = Impact of trading sign XD on price and trading volume of securities in SET50 index / วัทธิกร หวังสันติธรรม / 2557 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ -- การขาย
1109 ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ต่อธุรกิจขนาดย่อมในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of 300 Baht minimum wage policy to small business in Chang Puaki Minicipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Provice / พันธ์นริศร์ เธียรธนาการ / 2557 /Full Text
Subject
นโยบายแรงงาน -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม
ค่าจ้างกับแรงงาน
ค่าจ้างขั้นต่ำ
1110 ผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่ออุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Impacts of mobile broadband on advertisement industry and electronic commerce / พลอยไพริน ภู่อารีย์ / 2557 /Full Text
Subject
โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เน็ต
การใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
1111 ผลกระทบของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อการ เติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา = Impact of electricity consumption on economic growth in developed countries, developing countries, and least developed countries / ณัฐพล เพชรวิสูตร / 2557 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไฟฟ้า
1112 ผลกระทบของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Impact of deferred tax on financial statements of companies listed on the banking sector in the stock exchange of Thailand / ลัดดา คำวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารและการธนาคาร
ภาษีเงินได้
1113 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus salivarius ในคราบน้ำลายโดยใช้เทคนิค PCR = The Effect of environmental conditions to amplifying Streptococcus salivarius DNA in saliva stain using PCR technique / ทศพล ชูโชติ / 2557 /Full Text
Subject
นิติวิทยาศาสตร์
ดีเอ็นเอ
น้ำลาย
1114 ผลกระทบของแสงแดดต่อการตรวจพิสูจน์คราบเลือดด้วยชุดตรวจ ฮีมไดเร็ก ฮีโมโกลบิน เอสเส = The Effect of sunlight to bloodstain detection by HemDirect Hemoglobin Assay / กรกช ศรีทองกลาง / 2557 /Full Text
Subject
เลือด -- การตรวจ
เลือด -- การทดสอบ
การพิสูจน์หลักฐาน
1115 ผลกระทบจากการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานพม่าในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Impacts of the nationality verification of the Myanmar Workers in Mueang Chiang Mai District / ศรีพรรณ หลุยจำวัล / 2557 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวพม่า
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่ .อำเภอเมือง
1116 ผลกระทบจากเกษตรกรรมต่อชุมชีพของแมลงน้ำและคุณภาพน้ำของลาน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่นาข้าวแบบอินทรีย์และนาข้าวแบบทั่วไปในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน = Agricultural impacts on aquatic insect communities and water quality of streams flowing through organic and conventional rice fields in Chiang Mai Lamphun Basin / นัฎฐิณี นามวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แมลงในน้ำ
คุณภาพน้ำ
การทำนา
1117 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จากนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และแนวทางในการรับมือ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดกำแพงเพชร = Impacts on contractors due to the 300-bath labor wage increment and appropriate remedy measure : A case of construct contractor, Kamphaeng Phet Province / รัฐภูมิ ลิ้มศิริตระกูล / 2557 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
การก่อสร้าง
ค่าจ้างขั้นต่ำ
1118 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการประมูลสินค้าบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ = Economic and social impacts of auctions on mobile broadband / อรัณย์ โตวิวัฒน์ / 2557 /Full Text
Subject
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เน็ต -- แง่เศรษฐกิจ
1119 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ = Socio-economic impacts of social network via mobile broadband / แพรรฎา พรมวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
เครือข่ายสังคมออนไลน์ -- ภาวะเศรษฐกิจ
สื่อสังคมออนไลน์ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
1120 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากอาชีพไม้ขุดล้อม ในพื้นที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี = Social impact and environmental of wooden digging around plantation Chaom Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi Province / นารีรัตน์ ดยุร์โฮล์ม / 2557 /Full Text
Subject
อาชีพ -- (แก่งคอย) สระบุรี
ไม้ต้น -- (แก่งคอย) สระบุรี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72