ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำดีคั่งจากการได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดในทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ = Risk factors of parenteral nutrition-associated cholestasis in neonates at Nakornping Hospital / พงศธร ชิงชัย / เชียงใหม 2557 /Full Text
Subject
Parenteral feeding of children
Biliary atresia
1082 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบเรียกเก็บเงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโครงการหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Success factors of claim system for patients under the universal coverage scheme at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / เพลินพิศ วงศ์สุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกันสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
1083 ปัญหา และอุปสรรคในการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำพูน = Problems and obstacles in the transferring of Public Health Center to Subdistrict Administrative Organization in Mueang, Lamphun District / โอวาท ทาใจ / 2557 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน
สถานีอนามัย -- ลำพูน
1084 ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานวิศวกรของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในช่วง พ.ศ. 2554-2556 = Problem of labor mobility of electronic industries enginneer in Lamphun Industrial Estate during 2554-2556 B.E. / พจนา ธรรมโคร่ง / 2557 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ลำพูน
แรงงาน
1085 ปัญหาการจัดทำบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems in accounting of sub-district administrative organizations in Chiang Mai Province / กรวิภา ปัญญาคำ / 2557 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
การบัญชี
1086 ปัญหาการไม่เข้าร่วมในระบบการประกันสังคมของผู้ประกอบการรถสี่ล้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่ = The Problems of Chang Mai red minibus drivers for not participating in social insurance system / อุเทน วงค์หล้า / 2557 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
การขนส่งทางบก
1087 ปัญหาทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำในภาคการเกษตร = Legal problems in participatory management on water resources of users in agricultural sector / เทิดภูมิ เดชอำนวยพร / 2557 /Full Text
Subject
สิทธิเกี่ยวกับน้ำ
น้ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การจัดการน้ำ
การใช้น้ำ
1088 ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลลำพูน = Drug therapy problems in outpatients using warfarin at Lumphun Hospital / วิลาสินี ไชยกลาง / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
วาร์ฟาริน
ยา -- ขนาด
การใช้ยา
โรงพยาบาล -- ระบบการจ่ายยา
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
เลือด -- การไหลเวียน
1089 ปัญหาในการจัดการน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่าของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Problem in water pollution management Lkong Mae Kha canal of Chiang Mai Municipality / อณิษฐา หาญภักดีนิยม / 2557 /Full Text
Subject
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
น้ำเสีย
มลพิษทางน้ำ
1090 ปัญหาในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ในการดำเนินคดีผู้บริโภคของศาลจังหวัดเชียงใหม่และศาลแขวงเชียงใหม่ = Litigation problems of the consumer case procedure act B.E.2551 in the consumer case litigations in Chiang Mai Provincial Court and Chiang Mai Municipal Court / สุธิดา คูหะสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ศาลแขวง -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การพิจารณาและตัดสินคดี
1091 ปัญหาพฤติกรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการให้บริการประชาชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Problems of the police organizational behavior in public service rendering : a case study of police station in Mueang Chiang Mai District / ธนากร คำวะรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจ -- เมือง (เชียงใหม่)
ตำรวจ -- เมือง (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
1092 ปัญหาและการจัดการรุกล้ำพื้นที่เขตกำแพงดินชุมชนช่างฆ้องอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Problems and management of trespassing in Chang Khong Community, Khampaeng Din Area Mueang Chiang Mai district / ชื่นกมล เรือนเงิน / 2557 /Full Text
Subject
ชุมชน -- เชียงใหม่ -- การจัดการ
เชียงใหม่ -- การขยายอาณาเขต
1093 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = Problems and solutions of human resources management in Highland Research and Developmant Institute (Public Organization) / ศุภณัฐ ปัญญาแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
การบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรมนุษย์
1094 ปัญหาและอุปสรรคของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในภาคเหนือ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี = Problems and obstacles of northern tax auditors about auditing practices / สุรัตน์ ยาสิทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาษี
อากร
ผู้สอบบัญชี
1095 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 = Problems and obstacles of Wing 41 Disaster Relief Center Operations / คุณากร จักรวาฬ / 2557 /Full Text
Subject
การบรรเทาสาธารณภัย -- เชียงใหม่
ภัยพิบัติ -- -- การป้องกันและควบคุม
1096 ปัณหาและอุปสรรคของการนำแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles of the Implementation of Kingdom's Unity for Victory over Drugs Strategic Plan B.E. 2555 : a case study of Drug Treatment Behavioral Alteration Camps, Sansai District, Chiang Mai Province / ศุภศิษฐ์ สุวรรณสิน / 2557 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- สันทราย(เชียงใหม่)
การควบคุมยาเสพติด
คนติดยาเสพติด -- แง่สังคม
1097 เป้าหมายและวิธีการบรรลุเป้าหมายของชีวิตในทรรศนะของติช นัท ฮันห์ = Thich Nhat Hanh's perspective on life goals and how to attain them / ภัทราวดี คงมั่น / 2557 /Full Text
Subject
มนุษย์
ชีวิต
1098 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนงานขายเครื่องประดับที่ใช้สวมใส่ = Mobile application for jewelry sales support / ไกรลาศ สิทธิยะ / 2557 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
โทรศัพทเคลื่อนที่
เครื่องประดับ -- การขาย
1099 โปรแกรมสร้างสัญญาณแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะสำหรับทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า = Voltage sag signal generator program for testing electrical equipment / วิชาญ จันที / 2557 /Full Text
Subject
แรงเคลื่อนไฟฟ้า
อินเวอร์เตอร์
1100 ผลกระทบของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์ = Impacts of research and development expenditure on economic growth using panel quantile regression / สุธินันท์ ปวงไชยา / 2557 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐมิติ
โครงการวิจัยและพัฒนา -- ค่าใช้จ่าย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72