ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting buying decision of bancassurance from one of Commercial Banks in Chiang Mai Province / อรวรรณ รุ่นบาง / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
1062 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Factors influencing solid waste management partcipation in Tambon Bansa Municipality, Chae Hom District, Lampang Province / มะลิวัลย์ ฝันมะติ / 2557 /Full Text
Subject
การกำจัดขยะ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ขยะ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
1063 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ของผู้ใช้บริการห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors influencing library user's acceptance of online electronic database, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / วิชชนน วศินเมธากูร / 2557 /Full Text
Subject
การค้นหาฐานข้อมูล -- เชียงใหม่
การค้นข้อสนเทศ -- เชียงใหม่
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด -- เชียงใหม่
ฐานข้อมูล
การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์
1064 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยม บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers selection of premium coffee shop around Nimmanhaein road in Chiang Mai province / วินิตา เลิศวัชระ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1065 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consumers' decision making in selecting restaurants at Ruaychoke Market, Sansai District, Chiang Mai Province / สุวพิชญ์ เล็กวงษ์ธนสิน / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1066 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง = Factors influencing the decision to buy life insurance of Krung Thai Bank s customers, Lampang Branch / วรพจน์ ไชยรุ่งเรือง / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ลำปาง
ประกันชีวิต -- ลำปาง
1067 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคงทนของการให้น้ำนมของประชากรโคนมในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing lactation persistency of dairy cattle population in Chai Prakarn district, Chiang Mai province ศิริจรรายา อายุมั่น / ศิริจรรยา อายุมั่น / 2557 /Full Text
Subject
โคนม
1068 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing on work efficiencies of officials in Chiang Mai Provincial Administrative Organization / กัญณัฏฐ์ สุนันตา / 2557 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- การทำงาน
1069 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้อโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ตโฟน = Factors affecting users in Chiang Mai Province towards buying application on Smart Phones / ณฐพล บาระมีชัย / 2557 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
โปรแกรมประยุกต์ -- การจัดซื้อ
สมาร์ทโฟน
1070 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด = Factors influencing caregivers' behaviors regarding nutritional care for prevention in leukemiachildre with chemotherapy induced neutropenia / วรรณิตา สอนกองแดง / 2557 /Full Text
Subject
Leukemia -- in infancy & childhood
Behavior
Food
Infection -- prevention and control
1071 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการมีใบอนุญาตให้เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors Influencing the motivationof single licenseof the Siam Commercial Bank Public Company Limited Officers, Chiang Mai Province / เกศรินทร์ ปิ่นชัย / 2557 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
ที่ปรึกษา -- เชียงใหม่
ใบอนุญาต
1072 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้สินเชื่อเพื่อการส่งออก-นำเข้ากับสถาบันการเงินของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting entrepreneurs in using credit for export-import with financial institutions in Chiangmai Province / นฤมล สังข์สุนทร / 2557 /Full Text
Subject
สินเชื่อการค้า
สินเชื่อ
1073 ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการใช้บริการโอนเงิน ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ = Factors affecting the usage of money transfer service of Krungthai Bank Public Company Limiteds Customers, Phrae Branch / ปรียาภรณ์ ศรีจามร / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- แพร่
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
1074 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพหาบเร่-แผง ลอยอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting the decisions of being a food hawker in Chiang Mai Municipality / อติภาว์ ณ กุล / 2557 /Full Text
Subject
ความสนใจทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การตัดสินใจ
อาชีพ
1075 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers decision making on para rubber planting investment in Fang District, Chiang Mai Province / วรณัฐ ยอดสร้อย / 2557 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การปลูก
เกษตรกร -- ฝาง (เชียงใหม่)
1076 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพทางการผลิตของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร = Factors affecting of ICT to improve production efficiency of farmers in Kamphangphet province / นันทวัน กำลังเก่ง / 2557 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- กำแพงเพชร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกษตรกรรม -- บริการสารสนเทศ
1077 ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักเรียนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = Some factors affecting the preparation of students entering the ASEAN community / เบญจวรรณ คันธวงศ์ / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
นักเรียน
1078 ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 = Some factors affecting students' work commitment of Mathayom Suksa 4 students in Lampang province, the secondary educational service area office 35 / สุมาลี มูลคำ / 2557 /Full Text
Subject
นักเรียน -- วิจัย
นักเรียน -- ลำปาง
การศึกษา -- วิจัย
1079 ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเรียนโรงเรียนพหุภาษาภายใต้โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Some factors related to the success of learning in the multilingual School Under Thailand Education Hub Project of The Office of Basic Education Commission / รัตนาภรณ์ วงศ์ชัย / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรสองภาษา
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
การบริหารการศึกษา
1080 ปัจจัยและพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลสุขภาพผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors and seeking health information behaviors via online social networks of Chiang Mai University Students ว / รัญญา เชียงแรง / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม
นักศึกษา -- พฤติกรรมสุขภาพ
สื่อสังคมออนไลน์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72