ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อโฟมบรรจุอาหาร = Factors affecting decision of traditional retailers in Samut Sakhon province towards purchasing foam food containers / สุพรรณี คงขำ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ร้านค้าปลีก -- สมุทรสาคร
โฟม
ภาชนะบรรจุอาหาร
1022 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการจัดงานไม้แกะสลักประจำปีของประชาชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Factoros affecting the people's decision on participation in wood handcraft exhibition in Mae Tha District, Lamphun Province / ธีรทัศน์ ศักดิ์กุลเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
การแกะสลักไม้ -- แม่ทา (ลำพูน)
1023 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะลามะพร้าว ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' decision making on buying product made of coconut shell in Mueang District, Chiang Mai province / ปิติพงษ์ เมษสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
กะลา
มะพร้าว
ศิลปหัตถกรรม
1024 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกการปลูกข้าวในรูปแบบต่างๆ ของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี = Factors affecting the decision making for various rice production of farmers in Suphanburi Province / ศิวิมล ช่างเรือนงาม / 2557 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
เกษตรกร -- สุพรรณบุรี
1025 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของผู้ปลูกกาแฟในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting practices on good agricultural practices of coffee growers in Pa Pae Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / เอกราช บุญล้อมรักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
กาแฟ -- การปลูก
กาแฟ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การส่งเสริมการเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1026 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นสัดหลังคลอดลูกตัวแรกของโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting postpartum estrus after first calving of crossbred holstein friesian cattle in Mae On district, Chiang Mai province / โชติ ราชวิชา / 2557 /Full Text
Subject
โคนม -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การเป็นสัด
โคนม -- พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน
1027 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors affecting corporate social responsibility disclosure of listed companies in the stock exchange of Thailand / กนกกาญจน์ มาละวรรณา / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
บริษัทมหาชน -- การบริการ
1028 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหัวของว่านจูงนาง (Geodorum recurvum (Roxb.) Alston) = Factors affecting corm development of Geodorum recurvum (Roxb.) alston / เทวิณี พันธ์สิทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
ว่านจูงนาง
กล้วยไม้ดิน
1029 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศทะเบียนทรัพย์สิน หน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม = Factors affecting the Acceptance of Property Registration Information System Ofice of Court of Justice / ณิชนันท์ ปวงนิยม / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานศาลยุติธรรม
ทรัพย์สิน
พัสดุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การสร้างคลังข้อมูล
1030 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของ เกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร = Factors affecting farmers adoption of parachute rice planting method in Mueang district, Kamphaeng Phet province / พนิต บรรณสาร / 2557 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก -- กำแพงเพชร
ข้าว -- การปลูก
เกษตรกร -- กำแพงเพชร
1031 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers adoption of Para Rubber production technology in Chiang Mai province / มัลลิกา มุกดา / 2557 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีการเกษตร -- เชียงใหม่
ยางพารา -- การปลูก -- เชียงใหม่
1032 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไร : กรณีศึกษาการพัฒนาศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 จังหวัดลำปาง = Factor affecting the adoption and aupport for non-profit organization development: a case study of Entomology Research Center 1, Lampang Province ;Factor affecting the adoption and aupport for non-profit organization development: a case study of Entomology Research Center 1, Lampang Province / ศตวรรษ วรรณพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1
องค์กรไม่แสวงหากำไร -- ลำปาง
การพัฒนาแบบยั่งยืน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
1033 ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting participatory learning of farmers in the community rice seed production project in Chiang Mai province / พรรณี วันชัย / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงใหม่
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
1034 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดลำปาง = Factors affecting the investment decisions of Krung Thai Bank Public Company Limiteds employees in Lampang Province / ชนิดา ศศิบุตร / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การลงทุน
พนักงานธนาคาร -- ลำปาง
1035 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของลูกค้าธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = Factors affecting customers choices for automobile loan of Tisco Bank PLC, Chiang Mai Branch / จุฑามาศ เนตรรัศมี / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารทิสโก้
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- เช่าซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1036 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำงานของพนักงานรายวันของบริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ ฟูดส์ จำกัด = Factors affecting daily paid employees towards decision to work with tropical premier foods company limited / ชนิดา เทวสิงห์ / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ ฟูดส์ จำกัด
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
1037 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting tutor school choices of secondary school students in Chiang Mai municipality area / สันติ ชัยเลิศฟ้า / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนกวดวิชา -- เชียงใหม่
การศึกษา -- แง่สังคม
1038 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการโรงแรมในประเทศไทยในการตัดสินใจใช้บริการจากเว็บไซต์คูปองส่วนลด = Factors affecting hotel businesses in Thailand towards decisions to use services from daily deal websites / ปณัฏฐพร มีชัย / 2557 /Full Text
Subject
โรงแรม -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
โรงแรม
เว็บไซต์
1039 ปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรกรในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง = Factors affecting frmers' decision making on Being Members of Lampang pineapple growers cooperative / กนกวรรณ พิมพา / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- การตัดสินใจ
สหกรณ์การเกษตร
1040 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting moral support in task performance of sub-district volunteer soil technicians in Chiang Mai Province / วธัญญู พัฒชะนะ / 2557 /Full Text
Subject
กรมพัฒนาที่ดิน -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ดิน -- เชียงใหม่
ขวัญในการทำงาน -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72