ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ปัจจัยทำนายการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ของบุคลากรสุขภาพ = Predicting factors of receiving influenza type A H1N1 vaccine among health care workers / สุนทรา พลเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
Vaccine
Health personnel
Influenza
1002 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปาก ของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ = Factors predicting intension to screen for hand foot anf mouth disease among child care attendants in child development centers in the South / แสงดาว เกษตรสุนทร / 2557 /Full Text
Subject
Hand, foot and mouth disease
Child day care centers -- Thailand, Southern
1003 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม = Factors predicting quality of life among caregivers of older persons / ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
Quality of lofe Caregivers
Caregivers
Aging
Dementia -- in old age
1004 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ที่ได้รับเคมีบำบัด = Factors predicting health behaviors among persons with acute myeloblastic leukemia receiving chemotherapy / ลินยา เทสมุทร / 2557 /Full Text
Subject
Health behavior
Leukemia
1005 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระในสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของธนาคารออมสินเขตเชียงราย = Factors contributing to outstanding debts in the welfare for Teacher and Education Personnel Loan Scheme of the Government Savings Bank, Chiang Rai Area / ชัยพงศ์ ชววิสุทธิกูล / 2557 /Full Text
Subject
สินเชื่อการศึกษา -- เชียงราย
สวัสดิการครู -- เชียงราย
1006 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับการรักษาโรคไข้มาลาเรียช้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors related to delayed Malaria treatment seeking in Mae Hong Son province / สุรศักดิ์ สว่าง / 2557 /Full Text
Subject
มาลาเรีย -- การรักษา
มาลาเรีย -- แม่ฮ่องสอน
1007 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย = Factors related to creativity among nurses in University hospitals / สุชาดา พาณิชกระจ่าง / 2557 /Full Text
Subject
Nurses
Creativeness
Nursing staff, hospital
1008 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการล้างมือในเด็กนักเรียน โรงเรียนต่างด้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Factors related to hand washing of foreigner school students in Amphoe Mae Sot, Changwat Tak / ธนดล ธนัยนพรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่สอด (ตาก)
นักเรียน -- สุขภาพและอนามัย
การล้างมือ -- แม่สอด (ตาก)
มือ -- การดูแลและสุขวิทยา
1009 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูงในประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่แนวชายแดนไทย-พม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors related to hypertension of people who live in the area of Thai-Myanmar borderline, Mae Hong Son province / หัสดิน สติปัญญาเลิศ / 2557 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- แม่ฮ่องสอน
1010 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของบิดาไทย = Factors related to depression among Thai fathers / จิราภรณ์ นันท์ชัย / 2557 /Full Text
Subject
Depression
Fathers
1011 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติในระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของ เกษตรกรปลูกข้าวโพด ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Factors related to musculoskeletal disorders among corn farmers, Srivichai Sub-district, Li District, Lamphun Province / กตัณชานุช สมนา / 2557 /Full Text
Subject
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
เกษตรกร -- ลี้ (ลำพูน)
1012 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มบริการพาณิชย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีอัตถดถอยที่มีการแจกแจงค่าล่า = Factors affecting rate of return on commerce securities in the stock exchange of Thailand using autoregressive distributed lag / กิตติพงศ์ นิติธีรพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
1013 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดค่าเช่าที่ติดป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors influencing the rentalfee of advertisement billboard in the Chiang Mai municipality / ศิวสุดา ชัยอาภัย / 2557 /Full Text
Subject
การกำหนดราคา
แผ่นโฆษณา -- เชียงใหม่
1014 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยหลังจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบินไทยไลออนแอร์ = Price determination low cost airlines in Thailand after the entry of Thai Lion Air / อุทุมพร ธรรมนิยาม / 2557 /Full Text
Subject
สายการบินไทยไลออนแอร์
สายการบิน
การกำหนดราคา
1015 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรของนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่งูด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting student participation in agricultural activity following sufficiency economy philosophy, Banmaengud School, Hot District, Chiang Mai Province / วารุตม์ วิรัศมี / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่งูด (เชียงใหม่)
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง -- เชียงใหม่. อำเภอฮอด
1016 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = Factors affecting the use of domestic air Cargo-shipping services: a case of Chiang Mai International Airport / พิมพ์วรีย์ เจริญรัตนานุกูล / 2557 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
การขนส่งทางอากาศ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ท่าอากาศยาน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1017 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่โอเมก้า 3 ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting Omega-3 egg purchasing of consumers in Mueang district, Chiang Mai province / พิราช บูลย์ประมุข / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไข่ไก่ -- การซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1018 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกู้ยืมเงินโดยใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกันของประชาชนในเขต เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the decision-making for using secured loan of people in Chiang Mai Municipality / สุรณีต์ ไพบูลย์สมบัติ / 2557 /Full Text
Subject
เงินกู้
การกู้ยืมส่วนบุคคล
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ประชากร -- เชียงใหม่
1019 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อน้ำผึ้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / รัตน์ชนู อนุบัน / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
น้ำผึ้ง -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1020 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ระบบสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = Factors affecting the decision of new entrepreneurs entering the system of investigating and tracking non-compliance Business of Chiang Mai Area Revenue Office 1 / ณัฐธนภัสสร์ ฟังเพราะ / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
อากร
ภาษี
ผู้ประกอบการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72