ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเคดับเบิ้ลยูดีแอลเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning provision with KWDL technique to promote mathematical problem-solving and reasoning skills for Mathayom Suksa 3 Students, Baanpong School, Chiang Mai Province / ญาณกวี ขัดสีทะลี / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
82 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน = Problem-based learning provision in a mathematics classroom to promote desirable characteristics of Thai children in ASEAN Community / นันทรัตน์ นวลมา / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การจัดการชั้นเรียน
83 การจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคเค ดับเบิลยู แอล พลัสเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ = Geography strand learning management using KWL Plus technique to develop analytical thinking skill of students, Wat Chang Kian School, Chiang Mai province / ณัฐธิดา ดวงแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การคิดและความคิด
โรงเรียน -- เชียงใหม่
84 การจัดการโลจิสติกส์ของโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ = Logistics management of noodle factory in Phetchabun Province / มุขพล สืบสุรีย์กุล / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- เพชรบูรณ์
ก๋วยเตี๋ยว
85 การจัดการสาธารณภัยด้านอุทกภัยของเทศบาลที่มีพื้นที่ติดต่อกันในจังหวัดเชียงใหม่ = Public hazard management for flooding in the contiguous municipal areas in Chiang Mai Province / กอบกุลณ์ คำปลอด / 2557 /Full Text
Subject
ภัยพิบัติ -- การป้องกันและควบคุม
การบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล -- เชียงใหม่
86 การจัดการสินค้าคงคลังประเภทสินค้าสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง = Inventory management of finished goods for canned vegetable and fruit industry / มนัญยา ทองธรรม / 2557 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
การจัดการอุตสาหกรรม
ผลไม้กระป๋อง
87 การจัดการสื่อโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพื้นที่กลางเวียงเชียงใหม่ = Application management for historical and cultural learning in the Klangwiang Chiang Mai area / ชวณัฐ สุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม -- เชียงใหม่
88 การจัดการหลังเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการย่อยสลายตัวเอง ของเห็ดโคนน้อย (Coprinopsis cinerea) = Postharvest management for protection of autolysis of inky cap mushroom (Coprinopsis cinerea) / กาญจนา คาปาต๋า / 2557 /Full Text
Subject
เห็ดโคนน้อย
เห็ดโคนน้อย -- การเก็บเกี่ยว
89 การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาวงปี่พาทย์พื้นเมืองล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม = Conservation and management development for preservation of the cultural identity of the Lanna Pi Phat ensemble in Chiang Mai Province / สรายุธ รอบรู้ / 2557 /Full Text
Subject
ปี่พาทย์
เครื่องดนตรีไทย -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- เชียงใหม่
90 การจัดการอาสาสมัครในองค์การไม่แสวงกำไรมุลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว = Volunteer management in nonprofit organization : the family Connection Foundation / สลิลา ไชยวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
อาสาสมัคร
อาสาสมัครในงานบริการสังคม
การบริหารงานบุคคล
องค์กรไม่แสวงหากำไร
91 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้การแสดงแทนที่หลากหลายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Learning activity provisions on systems of linear equations in two variables through multiple representations for Mathayom Suksa 3 Students / วารุณี เพ็ชรสุวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
สมการ
92 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกีบชีวิตจริง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปขาคณิตสองมิติและสามมิติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Learning activity provision connecting between mathematics and real life on relationships among two and three dimensional geometric figures for Mathayom Suksa 1 / มัฑนา ดงปาลี / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
93 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = Organizing learning activities using picture books with rhymic verses to develop listening and speaking skills of kindergarteners in Ban Thai Somboon school, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province / พินทุสร พัวพันธ์พิพัฒน์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
การศึกษาปฐมวัย -- เวียงแก่น (เชียงราย)
หนังสือภาพ
94 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ฉาน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย (สาขาวัดป่าเป้า) อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Provision of basic Thai leanguage learning activities to develop Shan ethnic students communication skills, Ban Buakkrognoi community school (Watpapao branch), Mueang Chiang Mai district / สุดารัตน์ ปัญญาเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
95 การจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Provision of mathematics club activities based on problem solving connected with ASEAN community for lower secondary school students, Sacred Heart / กมลพร ทองธิยะ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
96 การจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Mathematics club activities provision to promote analytical thinking of lower secondary school students / จุฑาภรณ์ เจริญศรี / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การคิดและความคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เพชรบุรี
97 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Organizing activities to promote Thai encyclopedia reading for Prathom Suksa students / นันทวัน มณีวรรณรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การส่งเสริมการอ่าน
98 การจัดบริการสาธารณะทางด้านการศึกษาแก่เด็กต่างด้าวของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Providing public services in education for aliens' children at Chumchon Baan Buakkhrok Noi School, Nong pa Khrang Sub-disrict, Mueang District, Chiang Mai Province and Thetsaban Wat Pa Phaeng School, Chang Moi Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / สุภาพร ศรีธนัญชัย / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คนต่างด้าว -- การศึกษา
บริการสาธารณะ -- เมือง (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- เมือง (เชียงใหม่)
99 การจัดปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Arrangement of supporting factors for personnel work performance at Fangchanupathum school, Chiang Mai province / นราพร ตาคำแสง / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงใหม่
ครู -- เชียงใหม่
100 การจัดลำดับความสำคัญโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์โดยวิธีการตัดสนใจแบบหลายหลักเกณฑ์ = Priorities rating of 115 kilovolts transmission line construction project using multiple criteria decision making / นพดล ดีคำป้อ / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72