ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการส่งเสริมการวางแผนดูแลล่วงหน้า สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing advance care planning promotion guidelines for cancer patients, Sriphat medical center, faculty of medicine, Chiang Mai University / จีราพร สุรศรี / 2557 /Full Text
Subject
Planning
Patients
Neoplasms
962 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guideline implementation for pain management among elderly after major surgery, male surgical ward 1, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / ธิดา ประภาวิทย์ / 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Aging
Post operative
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
963 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการกลืนลำบากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for dysphagia management among stroke patients, Theppanya hospital, Chiang Mai province / เรณู มูลแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Deglutition
964 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among elders with post hip operation, orthopaedics ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / พรรณงาม พิมพ์ชู / 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Aging
Hip fractures -- in old age
965 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of unplanned endotracheal extubation in medical intensive care unit, Buddhachinaraj hospital, Phitsanulok province / กนกกาญจน์ พ่วงเฟื่อง / 2557 /Full Text
Subject
Airway obstruction -- prevention & control
Intensive care unit
966 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of discharge planning clinical practice guidelines implementation among the elderly with chronic obstructive pulmonary disease, Doi Lo hospital, Chiang Mai province / ทัศนีย์ บุญเป็ง / 2557 /Full Text
Subject
Patient discharge
Planning
Lung diseases, obstructive -- in old age
967 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing discharge planning clinical practice guidelines among the elderly with chronic obstructive pulmonary disease, Ban Hong hospital, Lamphun province / จันขุลี อุ้ยแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
Patient discharge
Aging
Lung diseases, obstructive -- in old age
968 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแพร่ = Effectiveness of implementing discharge planning clinical practice guidelines among the elderly with chronic obstructive pulmonary diseases, Phrae hospital / สายพิน โสภารัตนากูล / 2557 /Full Text
Subject
Aging
Patient discharge
Lung disease, obstructive -- in old age
969 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting medication adherence among elderly with hypertension, Doi Tao hospital, Chiang Mai Province / ศรุตาทวีพร มงคล / 2557 /Full Text
Subject
Drug therapy
Aging
Hypertension -- in old age
970 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for promoting self-care ability of elderly with hypertension, Maetha Hospital, Lampang province / กันตา รัตนคช / 2557 /Full Text
Subject
Self care -- in old age
Hypertension
971 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค = Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pressure sores prevention among elderly patients with stroke, private medical unit, McCormick hospital / อิสรีย์ ขันชัยทิศ / 2557 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Stroke
972 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of best practice guidelines implementation for chemotherapy extravasation prevention among elderly with cancer, female surgical ward, Lampang Hospital / กาญจนา ใจดี / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
มะเร็ง -- การรักษา
ผู้สูงอายุ -- โรค -- การรักษา
Neoplasms -- drug therapy
Cancer -- chemotherapy
Aging
973 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองในผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the self-control program among persons with alcohol induced psychotic disorder, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ปิยพร วุฒิรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
Self -- control
Psychotic disorders
Alcohol
974 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวยปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the psychiatric family caregiving program of persons with schizophrenia , Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / นิภาพรรณ์ นันตา / 2557 /Full Text
Subject
Psychiatric nursing
Schizophrenia
975 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในคลินิกความจำ โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of memory training program implementation among elderly with early-stage dementia, memory clinic, Lampang hospital / รัชนี ศรเจียงคำ / บัรฑิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
Dementia -- in old age
Aging
976 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the psychoeducation program for persons with readmitted schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / อภิชญา วงค์คม / 2557 /Full Text
Subject
Menta health
Schizophrenia
977 ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 = Effectiveness of ZooScool Project implementation of Chiang Mai, fiscal year B.E. 2554-2555 / ชวนพิศ ชัยประยูร / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาเปรียบเทียบ
การบริหารการศึกษา
978 ประสิทธิผลของการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุตามโครงการอุ๊ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of the elders' wisdom ransmission : a study of Ouy Sorn Lan lecal wisdom and culture inheritance, Mae Wang Project, Mae Wang District, Chiang Mai Province / กิตตราพร เมฆขจร / 2557 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญา -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย -- แม่วาง (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ผู้สูงอายุ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
979 ประสิทธิผลของการส่งเสริมการฟื้นสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of promoting recovery among patients after coronary artery bypass surgery, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / น้ำฝน พุทธกาล / 2557 /Full Text
Subject
Postperative care
Coronary artery bypass
Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
980 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Effectiveness of participatory learning program on oral health care behavior of primary school children in Amphoe Wieng Sa, Nan Province / ประภาพร คำหว่าง / 2557 /Full Text
Subject
ทันตกรรมเด็ก
นักเรียนประถมศึกษา -- การดูแลทันตสุขภาพ
นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงสา (น่าน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72