ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอด ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ถึง 2554 = History of the Chinese Ethnic in Mueang Maesod and the construction of Mueang Maesod's identity from 1970 to 2011 / รพีพรรณ จักร์สาน / 2557 /Full Text
Subject
ชาติพันธุ์วิทยา -- จีน
ชาวจีน -- แม่สอด (ตาก)
942 ประวัติศาสตร์สามัญชนในสังคมไทยสมัยแรกเริ่มรัฐประชาชาติ พ.ศ. 2475-2490 = People's history of Thai society in the early nation state period, 1932-1947 / ศราวุฒิ วิสาพรม / 2557 /Full Text
Subject
ประวัติศาสตร์
สังคม -- ไทย
ไทย -- ประวัติศาสตร์
943 ประสบการณ์การดูแลทันตสุขภาพเด็กอายุ 0 - 3 ปี ของมารดาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็กโรงพยาบาลแม่แตงอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2552 = Oral care experiences of mothers for children aged 0-3 years who participated in the dental health project at Mae Taeng Hospital, Mae Taeng District, Chiang Mai. Between 2006-2009 / เมริญญา คธาพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่แตง
การดูแลทันตสุขภาพ -- เชียงใหม่
ทันตกรรม -- เชียงใหม่
บริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
944 ประสิทธิของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบบาลในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of nursing management guidelines implementation among elderly with hypertension, Nampad hospital, Uttaradit province / วลีพร มากคล้าย / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Aging
Hypertension -- in old age
945 ประสิทธิผล ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of delirium among critically ILL patients, medicial intensive care unit, Lampang hospital / สุกัญญา เลาหธนาคม / 2557 /Full Text
Subject
Intensive care units
Critical care nursing
Delirium
946 ประสิทธิผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Performanc effectiveness of village funds in Bansa Sub-district, Chaehorn District, Lampang Province / นันทพร สูงงาม / 2557 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
947 ประสิทธิผลของการใช้ชุดการดูแลในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หอผู้ป่วยพิเศษ 10 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of care bundles implementation among elderly undergoing knee joint arthroplasty, private ward 10, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / ปาริชาต กางร่มกลาง / 2557 /Full Text
Subject
Geriatric nursing
Arthroplasty, replacement, knee
948 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Kokha hospital, Lampang province / วันฉัตร เหล่มตระกูล / 2557 /Full Text
Subject
Patients
Violence
949 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Pasang hospital, Lamphun province / กนกรัตน์ มัชชะ / 2557 /Full Text
Subject
Patients
Violence
Risk
950 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Wiang Chiang Rung Hospital, Chiang Rai Province / ณรงค์ศักดิ์ วันดี / 2557 /Full Text
Subject
Patients
Violence
951 ประสิทธิผลของการใช้ดัชนีความรุนแแรงฉุกเฉินสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing the emergency severity index for patient triage, Lampang hospital / นันท์นลิน นาคะกุล / 2557 /Full Text
Subject
Violence
Patients
952 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลใน พระสงฆ์สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง คลินิกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among the older monks with hypertension, outpatient monk clinic, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ถนอมจิตร์ ปินตาปิน / 2557 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
สงฆ์ -- การดูแล
Nursing management
Hypertension
953 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus, Tron hospital, Uttaradit province / วัลลภา ทองศรีอ้น / 2557 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus, type 2
954 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus, Pong hospital, Phayao province / อัจฉราภรณ์ จำรัส / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
955 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing nursing managment guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus, Pasang hospital, Lamphun province / น้ำทิพย์ ภคบวร / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
956 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับ การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในพระภิกษุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ห้องตรวจผู้ป่วยสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for foot ulcer prevention in monks with type 2 diabetes, Monk Outpatient Department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รัตนา พงษ์ศิริ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
สงฆ์
ผู้ป่วย -- การดูแล
เท้า -- บาดแผลและบาดเจ็บ
Diabetic foot -- complication
Diabetic foot -- prevention and control
Diabetes Mellitus, type 2
957 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุก่อนเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for knowledge provision to reduce anxiety among elderly patients before a major operation, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จตุรดา จริยานุกูล / 2557 /Full Text
Subject
Anxiety -- in old age
Surgery
Knowledgge
Preoperative care
958 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for oral cavity care among critically ILL elderly patients with endotracheal tubes, medical intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นฤมล จินะคำปา / 2557 /Full Text
Subject
Dental care
Ctitical illness
Airwar obstruction
959 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการออกกำลังกายที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing home-based exercise nursing practice guidelines for stroke patient rehabilitation in community, Namjo sub-district, Mae Tha distric, Lampang province / เสาวนีย์ กุลเสวตร์ / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Stroke
Cerebrovascular disease -- rehabilitation
960 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for pain management among elderly undergone total knee arthroplasty, Chiangrai Prachanukroh hospital / พัทยา แผ่นชัยพรม / 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Elderly
Osteoarthritis -- surgery


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72