ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 แนวทางการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Guidelines for occupational development of the elderly in Changpuak municipality, Mueang Chiang Mai district / ตุลระวี ไชยปัญโญ / 2557 /Full Text
Subject
การพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
922 แนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Guideline for developing uniqueness of educational institutes in Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 3 / ณัฐพล นันโท / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม
923 แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติก = Nurturing guideline to enhance development of children with autism / ปุญญิศา บุญตัน / 2557 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก -- การดูแล
924 แนวทางพัฒนาพื้นที่สาธารณะเชิงกายภาพในเมืองเก่าเชียงแสง = Development guidelines for physical public space in Chiang Saen old city / ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
ภูมิทัศน์
นิเวศภูมิทัศน์
การพัฒนาชุมชน -- เชียงแสน (เชียงราย)
925 แนวทางสำหรับการเลือกใช้บริการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา = An Approach for education software-as-a-service selection in higher education institutions / อภิชกา สิงห์ใจ / 2557 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี
926 บทบาทของเทศบาลตำบลแม่ยวน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในการจัดการภัยพิบัติ ศึกษากรณี การเคลื่อนย้ายหมู่บ้านห้วยโผออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 = Role of Mae Yuarn Municipality, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province in Diaster Management : a case study of Baan Huay-Pho relocation from the land slide areas between B.E. 2555-2556 / อำนาจ พัวตะนะ / 2557 /Full Text
Subject
ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม -- แม่ฮ่องสอน
927 บทบาทของเทศบาลนครลำปางในการจัดการข้อมูลการเดินรถโดยสารตามภารกิจการถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่น = Roles of Lampang City Municipality in the transportation route information managemant according to transferring mission to local organization / ฐิติรัตน์ คุณชมภู / 2557 /Full Text
Subject
สถานีขนส่ง -- ลำปาง
การขนส่ง
928 บทบาทของผู้นำในท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Roles of leaders in local toward public land designated for common use administrating in Maeta Subdistrict, Maeta District, Lampang Province / สราวุธ ธรรมศิลป์ / 2557 /Full Text
Subject
การปฏิรูปที่ดิน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ผู้นำชุมชน -- แม่ทะ (ลำปาง)
ชุมชน -- แม่ทะ (ลำปาง)
929 บทบาทของสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ISAC) ในการขับเคลื่อนเกษตรทางเลือก : กรณีศึกษาบ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of institute for sustainable agriculture community (ISAC) in mobilizing alternative agriculture : a case study of Don Jiang Village, Sop Peung Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / สตัมภ์ เครือคำปลิว / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การพัฒนาการเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
นโยบายการเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การพัฒนาการเกษตร
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
930 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดพะเยา = Roles of Tambon Administration on Agricultural Development in Phayao Province / นิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์ / 2557 /Full Text
Subject
การพัฒนาการเกษตร -- พะเยา
องค์การบริหารส่วนตำบล -- พะเยา
931 บทบาทในฐานะผู้นำชุมชนของผู้ใหญ่บ้านภายหลังการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Role of village headman as community leader after decentralization to local government under constitution B.E. 2540 : a case study of Amphoe Pang Ma Pha, Mae Hong Son Province / อังคณา เค็ดโลก / 2557 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- แม่ฮ่องสอน
ผู้นำชนบท -- แม่ฮ่องสอน
การกระจายอำนาจปกครอง -- แม่ฮ่องสอน
932 บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดลำปาง = Practical roles of dental therapist working at District Hospital : a case study of 4 District Hospitals in Lampang Province / ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา / 2557 /Full Text
Subject
การดูแลทันตสุขภาพ
ทันตกรรม
ทันตาภิบาล -- ลำปาง
โรงพยาบาลชุมชน
933 แบบจำลองการจัดลำดับความต้องการก่อนหลังสำหรับความต้องการขนาดใหญ่ = Requirements prioritization model for Large-Scale requirements / เจนจิรา ใจมั่ง / 2557 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
934 แบบจำลองการประมาณราคาสำหรับการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยเตี้ย = Cost estimating model for construction of low-rise residential buildings / จักรวาล เรือนวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางวิศวกรรม
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
อาคาร -- การก่อสร้าง
การก่อสร้าง
935 แบบจำลองการอธิบายความเจ็บป่วยต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคหืดในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน = Explanatory model on medication Adherence of asthmatic patients at Lamphun Municipal public health center / พงษ์นรินทร์ จินดา / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
หืด -- โรค
หืด -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- ลำพูน
936 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการแสวงหาความสุขและผลลัพธ์ของความสุขในระยะยาวตามหลักเศรษฐศาสตร์ เชิงพุทธเปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก = A mathematical model of pathway to happiness and Its Long-run outcomes following Buddhist economics principles compared to mainstream economics / ภัคพิชา ปฐมพิทักษ์นุกูล / 2557 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ความสุข
937 แบบจำลองอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ:กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ = International tourism demand model: a case study in malaysia, Thailand, and Singapore / ศิริวรรณ เรืองมณีกิจ / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
มาเลเซีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สิงคโปร์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
938 แบบแผนและเงื่อนไขของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่มีคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน ในจังหวัดเชียงใหม่ = Pattern and condition of sexual risk behavior among HIV-Infected group with HIV discordant couples in Chiang Mai province / เยาวลักษณ์ ใจมูล / 2557 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- พฤติกรรมทางเพศ
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- พฤติกรรมทางเพศ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
939 ปฏิสัมพันธ์ของจีโอกริดไม้ไผ่กับดินที่สลายตัวจากหินดินดาน = Interactions of bamboo geogrid with residual soil from clayston / พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร / 2557 /Full Text
Subject
ปฐพีกลศาสตร์
หินดินดาน
ไม้ไผ่
940 ประเมินการควบคุมด้วยตนเองของเทศบาลนครลำปาง = Control self assessment of Lampang city municipality / อรพิน ยินดี / 2557 /Full Text
Subject
การควบคุมภายใน
การประเมิน
เทศบาลนครลำปาง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72