ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่ออาหารพื้นเมืองสำเร็จรูปแช่แข็ง = Attitudes and purchasing decision of consumers in Mueang Chiang Mai District toward frozen ready made traditional food / ศุภิกา เทพรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารแช่แข็ง -- เชียงใหม่
902 ทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' attitudes and satisfactions on participating in seed Bank of Nong Kaew Royal Development Project Center, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / กฤตพล สารเข้าดำ / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช (ภั่วพุ่มดำ)
เกษตรกร -- ทัศนคติ
ความพอใจ
ธนาคารและการธนาคาร
903 ทัศนคติและพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Attitude and behavior of plagiarism among Chiang Mai University undergraduate students / พระเธียรชัย ใบศรี / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การลอกเลียนวรรณกรรม
904 ทัศนะของผู้ปกครองต่อภาวะโภชนาการและโรคฟันผุของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents perspective towards malnutrition and dental caries of preschool children in child care centers at Tambon Sanpeesuae, Mueang district, Chiang Mai province / ภพสยาม ชุมสาย ณ อยุธยา ดีลี / 2557 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแลทันตสุขภาพ
905 ทัศนะและแบบแผนในการเลี้ยงดูเด็กชาวปกาเกอะญอที่สัมพันธ์กับสุขภาพ : กรณีศึกษาผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Pga Knyan perspectives and patterns of child care related to health : A case study of the parents in Tha Nuea child care center, Mae On district, Chiang Mai province / ปิยะวรรณ สุพรรณรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
เด็ก -- การดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- แม่ออน (เชียงใหม่)
906 ทัศนียภาพแห่งความโดดเดี่ยว = Landscapes of solitude / ณัฐพงษ์ คำพึ่งอุ่น / 2557 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ทัศนียภาพ
907 เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับบริษัทหน่วยตรวจสอบรับรอง = Quality function deployment technique to identify marketing strategy for conformity assessment body company / สมาน หมื่นอภัย / 2557 /Full Text
Subject
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
908 นิติสำนึกของผู้ปกครองบุคคลออทิสติก = Legal consciousness of people with autism's parent / จิรายุพร รัตนประดิษฐ์ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
จิตสำนึก
เด็กออทิสติก -- การดูแล
909 แนวคิดเรื่องมนุษย์และสังคมในนวนิยายของหวงอี้ = Concept of man and society in Huang Yis Novel / ปรัชญา มาลัยมาตย์ / 2557 /Full Text
Subject
มนุษย์กับสังคม
นวนิยาย -- การวิเคราะห์
910 แนวคิดและพัฒนาการการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาในช่วง พ.ศ.2542-2554 = Concepts and development of educational service area administration during B.E. 2542-2554 / เพิก พงษ์ไทย / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
911 แนวทางการคัดเลือกโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Selection guidelines for construction project of local government : a case study of Mae Rim District, Chiang Mai / ฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล / 2557 /Full Text
Subject
โครงการก่อสร้าง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
912 แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพิพิธภัณฑ์ หอปูมละกอน จังหวัดลำปาง = Management guideline of increasing efficiency Poom La-Korn Museum Lampang Province / มนัญฑา กิติยามาศ / 2557 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์ -- ลำปาง
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดการ
พิพิธภัณฑ์
913 แนวทางการบริหารห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย - พะเยา) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = Guidelines for the Secondary School Library Administration Under the Secondary Educational Service Area Office 36 (Chiangrai-Phayao) in Preparation for ASEAN Community / เกศรินทร์ สายสอิ้ง / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
สมาคมอาเซียน
ห้องสมุดโรงเรียน -- การบริหาร
-- เชียงใหม่
กลุ่มประเทศอาเซียน
914 แนวทางการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 = Guidelines for improving audit risk assessment of Cooperative Auditors within Cooperative Auditing Office Region 6 / จิรภัทร ดู่มณี / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
การสอบบัญชี -- การประเมินความเสี่ยง
การสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
915 แนวทางการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ = Guidelines design for improving outpatient building of a community hospital in order to increase satisfaction / ณัฐภูมิ พงษ์เย็น / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- การออกแบบและการสร้าง
อาคาร -- การบูรณะและการสร้างใหม่
สถาปัตยกรรม -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
916 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Developing guidelines for management information system for educational quality assurance of Soem Ngam Wittayakom School, Soem Ngam District, Lampang Provice / พนัชกร ไชยานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- ลำปาง
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
การบริหารการศึกษา -- เสริมงาม (ลำปาง)
917 แนวทางการพัฒนาการประกอบอาชีพขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต = Guidelines for Internet trade development / พิมพ์พิชชา คุณพระศิลา / 2557 /Full Text
Subject
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเทอร์เน็ต
อาชีวศึกษา
918 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Guidelines of educational quality development for schools uncertified external quality standard, the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 5 / นิกร มะโน / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การพัฒนาการศึกษา -- เชียงใหม่
919 แนวทางการพัฒนางานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = Educational services development guidelines, Maejo University, Chiang Mai province / กฤตาณัฐ ศรีประภา / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การบริการการศึกษา
920 แนวทางการพัฒนาไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Guidelines for the development towards good governance administration management for Ban Klang Municipality, Mueang District, Lumphun Province / ปนัดดา มีทรัพย์ / 2557 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านกลาง (ลำพูน)
การปกครองท้องถิ่น -- เมือง (ลำพูน)
การบริหารรัฐกิจ -- เมือง (ลำพูน)
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72