ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าหลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติ 60ปี บรมราชาภิเษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Cost of electricity generation ay Chao Phraya Hydo Power Plant, The Electricity Generating Authority of Thailand / ศิริพันธุ์ วรรณาภรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าหลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติ 60ปี บรมราชาภิเษก
ไฟฟ้า -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนการผลิต
882 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเกลือสินเธาว์ภูเขา ในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Cost and returns on producing rock salt in Bo Kluea District, Nan Province / อธิปัตย์ สายสูง / 2557 /Full Text
Subject
เกลือสินเธาว์ -- การผลิต
เกลือสินเธาว์ -- บ่อเกลือ (น่าน)
เกลือสินเธาว์ -- ต้นทุน
เกลือสินเธาว์ -- อัตราผลตอบแทน
883 ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งร่ยิปชัม ในจังหวัดนครสวรรค์ = Costs and returns of gypsum common carriers in Nakhon Sawan province / มนัสชนก ภายโต / 2557 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ยิปซัม -- การขนส่ง
ยิปซัม
ธุรกิจ -- นครสวรรค์
884 ต้นทุนและผลตอบแทนของระบบการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วและไม่เผาเศษพืชในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = Cost and return on corn growing system overlapped with legumes and without burning plant residents in Phrao District, Chiang Mai Province, of Highland Research and Development Institute (Public Organization) / รุ่งนภา สมบูรณ์ชัย / 2557 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ข้าวโพด -- การปลูก
เกษตรกร -- เชียงใหม่
885 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปกล้วยหอมทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกล้วยหอมทองยัดเยียด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Costs and returns on Kluai Hom Thong Banana Processing by Kluai Hom Thong Yat Yiat Community Enterprise, Amphoe Chun, Changwat Phayao / ดวงฤทัย อินรัต / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
ต้นทุนการผลิต
กล้วยหอม
วิสาหกิจชุมชน -- พะเยา
886 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตงานปั้นจากฝุ่นไม้ไผ่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมือปั้นบ้านดงบุญนาค จังหวัดพะเยา = Costs and returns on producing bamboo dust sculpture by Meu Pun community enterprise at Ban Dongbunnak, Changwat Phayao / มรกต อินต๊ะ / 2557 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ประติมากรรม
การปั้น
วิสาหกิจชุมชน -- พะเยา
887 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตหมอนใบชาของ กลุ่มหมอนใบชาบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on producing tea-leaf pillow of Ban Mae Kampong tea-leaf pillow group, Chiang Mai Province / วลัยพร นันทะพงษ์ / 2557 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
หมอน -- ต้นทุนการผลิต
หมอน -- อัตราผลตอบแทน
ชา -- เชียงใหม่
888 ตัวชี้วัดของประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในโรงโม่หิน กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่เมาะ = Key performance indicators for efficiency in management of stone crushing mill : A case study Sila Mae Moh Ltd. / กิตติคุณ ช่วงแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
โรงโม่หิน
โรงโม่หิน -- ลำปาง
889 ตัวแบบกฎความสัมพันธ์ระหว่างวิชาสำหรับการแนะนำการลงทะเบียนชุดวิชาเรียนภาคการศึกษาถัดไปใน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น = Course association rules model for recommending next semesters courses registration in Faculty of Communication Arts, Nation University / อนุชิต ยอดใจยา / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ดาต้าไมนิง
การค้นหาฐานข้อมูล
การลงทะเบียนนักศึกษา
890 ตัวประมาณริดจ์สาหรับปัญหาพหุสัมพันธ์ในการถดถอยโลจิสติกโดยใช้วิธีบูตสแทรปขั้นตอนเดียว = Ridge estimator for multicollinearity problems in logistic regression using One-Step bootstrapping Method / นพวรรณ มั่นคง / 2557 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
การถดถอยริดจ์
พหุสัมพันธ์
891 ทฤษฎีวงจรความรู้พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน โมเดลการสร้างความรู้แบบไดนามิกส์สำหรับนักจัดรายการวิทยุรุ่นใหม่ = SECI, Ba and collaborative learning: A Dynamic knowledge creation model for new DJs / รัตนา เต็มทับ / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
วิทยุ -- การจัดรายการ
นักจัดรายการวิทยุ
การเรียนรู้
รายการวิทยุ
892 ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจของบิดาในการกระตุ้นมารดาให้เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา = Attitude, subjective norm, perceived behavioral control and intention of fathers to encourage breastfeeding / ปรียกมล เลิศตระการนนท์ / 2557 /Full Text
Subject
Behavior
Father
Breast feeding
893 ทัศนคติของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในอำเภอเชียงใหม่ ต่อการจัดการเรียนร่วม = Attitudes of teachers and administrators in Mueang, Chiang Mai Private school on inclusion / เจริญศรี ศรีจันทร์ดร / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เมือง (เชียงใหม่)
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
894 ทัศนคติของนักเรียนต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Attitude of students toward application of sutticiency economy philosophy : a case study of Theerakarnbanhong, Ban Hong District, Lamphun Province / สุรัตน์ จี้ฟู / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- ทัศนคติ -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน)
895 ทัศนคติของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่องบการเงินระหว่างกาลตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) = Attitude of Chiang Mai investors towards interim financial statements in accordance with thai accounting standard no.34 (revised 2009) / นิสารัตน์ เนียมนัด / 2557 /Full Text
Subject
งบการเงิน
การบัญชี
896 ทัศนคติของผู้ชายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวหน้า = Attitude of men in Amphoe Mueang Chiang Mai towards herbal facial care products / ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
บุรุษ -- ทัศนคติ
เครื่องสำอางสมุนไพร
ใบหน้า -- การดูแล
897 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of consumers towards agricultural organic produce of Phajhee Wang Dang Wittaya School, Mae Taeng district, Chiang Mai province / จีราวรรณ ดาววี / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สินค้าเกษตร
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
898 ทัศนคติของผู้มีสายตาผิดปกติในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก = Attitude of ametropia persons in Amphoe Mueang Chiang Mai towards taking LASIK eye surgery / วรภัทร ยุกตานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
สายตา
สายตาผิดปกติ -- เชียงใหม่
เลสิค
899 ทัศนคติของพนักงานธนาคารเพื่อคนไทยสำนักงานใหญ่ต่อการเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ = Attitude of Thai people bank employees, headquarter officer towards participation in knowledge management program / รัชดาพร พุฒคำ / 2557 /Full Text
Subject
พนักงานธนาคาร
การบริหารองค์ความรู้
900 ทัศนคติของพนังงานบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ที่มีต่อมาตรฐาน ISO 22000:2005 = Attitude of Pepsi-Cola (Thai) Trading Company Limited employees towards ISO 22000:2005 / ณัฐวรางค์ ศิริพร / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด -- พนักงาน
พนักงานบริษัท -- ทัศนคติ
ไอเอสโอ 22000
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72