ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness regarding to sufficiency economy philosophy of people in Tambon Mae Na, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ปพิชญา สมใจ / 2557 /Full Text
Subject
ชุมชน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ความสุข
เศรษฐกิจพอเพียง
842 ความสุขในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of electricity generating authority of Thailand Mae Mohs employees, Lampang province / ขนิษฐา พันธุ์ทอง / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
843 ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at Work of Government Savings Banks employees in Chiang Mai Area 1, Chiang Mai Province / จีธะนันท์ ครินชัย / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
844 ความสุขในการทำงานของมารดาที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน = Happiness at work of mothers working in Northern industrial estate, Lamphun province / กัณฐลดา อินทนรลักษณา / 2557 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
ความสุข
มารดา
การทำงาน
845 ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน ขนาดกลาง เขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง = The Risk of suicide among labour in medium factory at industril estate in rayong province / ปิ่นปินัทธ์ สิริพัฒนกูล / 2557 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย
แรงงาน -- ระยอง
846 ความเสี่ยงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Stroke risk and warning signs in patients with chronic disease, Maepong Sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province / พิรุณลักษณ์ วงวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- เชียงใหม่
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
หลอดเลือดสมอง -- โรค
847 ความหมายของชีวิตในทัศนะของ ประมวล เพ็งจันทร์ = Meaning of life in Pramuan Pengchan's perspective / ชวนนท์ กาญจสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
ประมวล เพ็งจันทร์
การดำเนินชีวิต -- ปรัชญา
ชีวิต
ปรัชญา
848 ความหยาบผิวของเรซิน อะซิทอลที่ผ่านการขัดด้วยชุดขัดเรียบ ขัดเงาต่างๆ = Surface roughness of acetal resin polished by different finishing and polishing kits / จุฑามาส ทองดี / 2557 /Full Text
Subject
เรซินทางทันตกรรม
ทันตกรรม
ทันตวัสดุ
849 ความหลากหลายของเชื้อราในวงศ์ Mycosphaerellaceae ที่รวบรวมได้จากภาคเหนือของประเทศไทย = Diversity of fungi in the family Mycosphaerellaceae collected from Northern Thailand / เขลางค์ วงศ์โสภา / 2557 /Full Text
Subject
เชื้อรา
โรคพืช
พืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
850 ความหลากหลายของสายพันธุ์ต้นพะยูงในเขตภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอบริเวณ trnL-trnL และ trnL-trnF = Diversity of Thailand rosewood (dalbergia cochinchinensis pierre) in Eastern and Northeastern Thailand using of genetic marker in the trnL-trnL and trnL-trnF region / จิตสุภา ธงด่านทวน / 2557 /Full Text
Subject
จีโนมพืช
พันธุศาสตร์พืช
พะยูง
851 ความอยู่รอดของเศรษฐกิจชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : กรณีศึกษากลุ่มใบตองคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Survival of community eoconomy in globalization : a case study of Baitong KlongKrajong Group, Sawankhaloke District, Sukhothai Provice / อนุรักษ์ นรษี / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง -- สวรรคโลก (สุโขทัย)
โลกาภิวัตน์
852 คำตอบของความสุขจากผู้ชม = Answers about happiness from the audience / ณฐิตา ปาละวงศ์ / คณะวิจิตรศิลป์ 2557 /Full Text
Subject
ศิลปะ
ทัศนศิลป์
853 คำแนะนำในการดีดบ้านริมแม่น้ำยมในจังหวัดพิษณุโลกขึ้นจนมีระดับสูงมาก = A suggestion for lifting houses along Yom river in Phitsanulok province to much higher elevations / ธนกฤต จันทร์บรรจง / 2557 /Full Text
Subject
การดีดบ้าน
บ้าน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
854 คำศัพท์ภาษาไทยที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Appropriate Thai vocabularies for Chiamg Mai university Library website / วรุณพร สัจจพรเทพ / 2557 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
ภาษากับอินเทอร์เน็ต
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
เว็บไซต์
855 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่ = Quality of working life and organizational engagement of Chiang Mai Zoo personnel / แก้วกาญจน์ วิชัยรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่ -- บุคลากร
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
องค์การ
856 คุณภาพชีวิตการทำงานของตำรวจจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life of traffic polices at Chiang Mai regional police traffice center / เหมือนฝัน กันทา / 2557 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ตำรวจจราจร -- เชียงใหม่
857 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตาก = Quality of work life of personnel in Ban Tak Subdistrict municipality / ณัฐฐิณี เวียงไชย / 2557 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านตาก
คุณภาพชีวิตการทำงาน
858 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ = The Quality of working life of staff in Wat Chan 80th Celebrations Hospotal, Kalyaniwattana District, Chiang Mai Province / ศิริพรรณ ทรงคำ / 2557 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
859 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือของบริษัทยาในประเทศ = Quality of work life of medical representatives in northern area of local pharmaceutical companies / ปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา / 2557 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ความพอใจในการทำงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
860 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Quality of work life of employees at CPRAM Company Limited, Chiang Mai Branch / อังคณา ขันทะจิต / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาเชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72