ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันการเห็นคุณค่าในตัวเองและการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Relationships between attachment styles, self-esteem and social adjustment of freshmen students at Mae Fah Luang University / วารุณี แก้วบุญเรือง / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- นักศึกษา
ความนับถือตนเอง -- เชียงราย
การปรับตัวทางสังคม -- เชียงราย
822 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between cash flow from operating and future performance of listed companies in the stock exchange of Thailand / วสุนันท์ ปุกเสาร์ / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี
การเงิน
การกำกับดูแลกิจการ
823 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate governance and dividend payouts of listed companies in the stock exchange of Thailand / เวณิกา อ้ายเป็ง / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การกำกับดูแลกิจการ
เงินปันผล
การบัญชี
824 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between working capital managemetn and firm profitability of listed companies in the stock exchange of Thailand / สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินทุนหมุนเวียน
825 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ด ของข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ภายใต้การจัดการไนโตรเจนและโพแสเซียมไอโอไดด์ = Relationship among growth, Yield and Grain quality of Aromatic Rice cv. KDML105 and RD15 Under Nitrogen and Potassium Iodide Management / คมกฤตย์ ปรัชญาวิโรจน์ / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวหอมมะลิ -- การผลิต
ข้าวหอมมะลิ -- การปลูก
826 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีกับประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between quality of accounting information and decision effectiveness of small and medium in Chiang Mai province / ฤกษ์ประกาย ชมชื่น / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่
วิสาหกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
วิสาหกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
827 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ บริเวณเหนือและท้ายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between water quality and macroinvertebrates diversity in upstream and downstream of Mae Ngat Somboonchol Dam, Chiang Mai Province / นิชนันท์ ทองเด็จ / 2557 /Full Text
Subject
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เขื่อน -- เชียงใหม่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
คุณภาพน้ำ
828 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม = Relationship between foreign aid and economic growth of Cambodia, Laos, and Vietnam / สุวรรณทร บู่พะลา / 2557 /Full Text
Subject
กัมพูชา -- ภาวะเศรษฐกิจ
ลาว -- ภาวะเศรษฐกิจ
เวียดนาม -- ภาวะเศรษฐกิจ
829 ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between working capital and stock prices of listed companies in the Stock Exchange of Thailand / ดารณี ยมนา / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
830 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน+6 / มนสิการ สุขวัฒนา / 2557 /Full Text
Subject
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
กลุ่มประเทศอาเซียน
831 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนของการกำกับดูแลกิจการกับความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between cost of governance and firm profitability of listed companies in the Stock Exchange of Thailand / ระวิพรรณ จักร์คำ / 2557 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
เงินทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
832 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความพร้อมต่อการมีส่วนร่วมในการรักษาและกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจในบริการ เพื่อการลดน้ำหนัก ในคลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ = Relationships between attitudes towards shared-decision making, readiness to participate, and shared-decision making in service provision for weight loss in a Private Clinic, Chiang Mai Province / จตุพร วงศคำ / 2557 /Full Text
Subject
น้ำหนักตัว
สุขภาพ -- เชียงใหม่
833 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร = Relationship between stock returns and financial ratios of listed companies in agricultural and food industry sector of The Stock Enchange of Thailand / ไพรัตน์ ยาดี / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์การลงทุน
อัตราผลตอบแทน
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมอาหาร
834 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between transformational leadership and teamworking of management of government Savings Bank Branch in Chiang Mai Province / พิรพร ศิวะวามร / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ธนาคาร -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
ผู้นำ
กลุ่มทำงาน
835 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพืชไร่ การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพการขัดสีของข้าว = Relationships among agronomic characters, growth, yield and milling quality of rice / วราภรณ์ คำเชียงเงิน / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- การเก็บเกี่ยว
836 ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือและการยืมในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationships between book collection and circulation at the faculty of Agriculture Library and the Curriculums of Bachelor's Degree of Sciences in Agriculture, Chiang Mai University / อรพรรณ การคนซื่อ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
ห้องสมุดกับผู้อ่าน
837 ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับขวัญและแรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between debts and morale and working motivation of the City Municipality and Town Municipalities Officers in Chiang Mai Province / จันสุดา จี๋เอ้ย / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
838 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ = Relationship between real interest rates and exchange rates of Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia and The Philippines / พันโท มะรินทร์ / 2557 /Full Text
Subject
ปริวรรตเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ย
839 ความสามารถในการดูดซึมธาตุสังกะสีและผลต่อการลดปริมาณธาตุแคดเมียมในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Capability of Zinc absorption and Its effects on Cadmium Reduction in Rice cv. KDML 105 / สาธิต มิตรหาญ / 2557 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
แคดเมียม
840 ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนำเข้า = Ability of Maize productin in Thailand for import substitution / อัศนีย์ เครือดวงคำ / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ -- การผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72