ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวันบริษัทเทสตี้ฟรุต จำกัด จังหวัดลำปาง = Job satisfaction of daily-paid workers towards tasty Fruit Company Limited, Lampang Province / จรูญศักดิ์ พรหมจรรย์ / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทเทสตี้ฟรุต จำกัด
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
802 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance satisfaction of agricultural extension officers in Mae Hong Son Province / อดิสรณ์ ลาภพระแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร -- ความพอใจในการทำงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร -- แม่ฮ่องสอน
การส่งเสริมการเกษตร -- แม่ฮ่องสอน
803 ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด ส่วนงานกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Job satisfaction and organization commitment of General Division Employees, Chiang Mai University / ขวัญชนก ทิพย์ดวงตา / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บุคลากร
ความพอใจในการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานมหาวิทยาลัย -- ความพอใจในการทำงาน
804 ความยั่งยืนของกำไรและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Profit sustainability and social responsibility of companies listed in the media and publishing sector in the Stock Exchange of Thailand / พัชรี ศรีแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
บริษัทมหาชน
สื่อมวลชน
805 ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนภาคใต้ = Violence in southern border provinces in contemporary literary works by southern authors / ทรรศวรรณ มูสิกะ / 2557 /Full Text
Subject
วรรณกรรมร่วมสมัย -- ประวัติและวิจารณ์
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)
ความรุนแรงในสังคม -- ไทย (ภาคใต้)
806 ความรุนแรงในนวนิยายที่เกี่ยวกับอาหรับของโสภาค สุวรรณ = Violence in Sopak Suwans Arab Novels / ญาณิกา แสนสุริวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
นวนิยาย -- การวิเคราะห์
วรรณกรรม -- การวิเคราะห์
ความรุนแรงในวรรณกรรมไทย
ความรุนแรงในวรรณกรรม
ความรุนแรง
807 ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ = Knowledge and understanding of accountants of real estate businesses in Amphoe Mueang Chiang Mai about Thai accounting standards No. 18 (revised 2009), revenue / ลักขณา หนูมี / 2557 /Full Text
Subject
นักบัญชี
การบัญชี -- มาตรฐาน
อสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
808 ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส้วนได้เสียสาธารณะ = Knowledge and understanding of accountants for the construction businesses in Chiang Mai Province on Thai financial reporting standards for Non-Publicly accountable entities / จุฬาลักษณ์ เพ็ญธง / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชีภาษีอากร
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
การบัญชี
809 ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดลำปางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสียภาษี = Knowledge and understanding of accountants in the construction business in Lampang province towards taxation principles / มณฑกานต์ บุญภา / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชีภาษีอากร
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- ลำปาง
การบัญชี
การชำระภาษี
810 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดทำบัญชี = Knowledge and understanding of small and medium enterprise enterperneurs in Bangkok towards accounting perparation / สุรชัย ขันแข็ง / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชี
ธุรกิจขนาดกลาง
ธุรกิจขนาดย่อม
811 ความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ = Knowledge and understanding of certified public accountants in the Northern Region towards Thai accounting standard No. 12: Income Taxes / จาริยา ไชยา / 2557 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้
ผู้สอบบัญช
การบัญชี
812 ความรู้ความเข้าใจของพนักงานต่อการปฏิบัติงานควบคุมภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดน่าน = Knowledge and understanding of employees about internal control system of agriculture and agricultural cooperatives, Nan Province / บวรลักษณ์ กันตี / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร -- น่าน
813 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขนส่งกะหล่ำปลีของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge and understanding in cabbage transport management on highlands in Chiang Mai Province / จันทราวดี อารีศรีสม / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
ผลิตผลเกษตร -- การขนส่ง
การส่งเสริมการเกษตร
814 ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' knowledge, understanding and practice about agricultural disaster in Khuang Pao sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province / เรืองไร อินทรากอง / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม
815 ความรู้ทางโภชนาการและการปฏิบัติด้านอาหารของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา = Nutritional knowledge and food practices of parents of Secondary School Students / วันวิสา นวพงศ์ไพบูลย์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปง
โภชนาการ
อาหาร
816 ความรู้และความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ = Knowledge and understanding of accountants in Chiang Mai province towards financial reporting standards for non-publicly accountable entities / นภา จันทรา / 2557 /Full Text
Subject
งบการเงิน
การบัญชี
817 ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื้อเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and awareness about human papilloma virus (HPV) infection of man who sex with man Chiang Mai province / ประทักษ์พงษ์ วงศ์กิติ / 2557 /Full Text
Subject
Papillomavirus Infections
Homosexuality, Male
การติดเชื้อเอชพีวี -- เชียงใหม่
การติดเชื้อ -- เชียงใหม่
เกย์ -- เชียงใหม่
สาธารณสุขศาสตร์
818 ความเร็วของแสงกับผลกระทบต่อการรับรู้ = The Speed of light and its effect on perception / จีรานุวัฒน์ หอมยามเย็น / 2557 /Full Text
Subject
การถ่ายภาพ -- การจัดแสง
การรับรู้ทางสายตา
819 ความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555 = Relationship between economic value added and rate of return of real estate development securities in the stock exchange of thailand between 2008 - 2012 / พลวุฒิ ตันติวัฒนกูล / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
อัตราผลตอบแทน
อสังหาริมทรัพย์
820 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การเงินกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2545-2554 = Relationship between financial strategies and corporate performance of listed companies in the stock exchange of Thailand during 20022011 / ชลวรรฒ บุญมีสุข / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมหาชน -- การบริหาร
การเงิน -- การจัดการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72