ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Satisfaction of deposit-account customers towards services marketing mix of Krungthai Bank Public Company Limited, Chiang Mai Branch, Phayao Province / พัชรีญาพร หน่อแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- พะเยา
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
782 ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านหยก มั่งมี ศรีสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Foreign customer satisfaction towards services marketing mix of Yoke Mung Mee Sri Suk Shop in Chiang Mai Province / ธนิดา พรหมเทพ / 2557 /Full Text
Subject
ร้านหยก มั่งมี ศรีสุข
อัญมณี -- การจัดซื้อ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
783 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายของ ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด = Customer satisfaction towards after sale services of automobile service center, Toyota Lanna company limited / ณัฐธยาน์ ยะจา / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทโตโยต้า
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์
การขาย
784 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท วี. เอ็น. ออโต้ บอดี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of V.N. Auto Body Company Limited, Chiang Mai Province / ณัชชารีย์ เลิศอัษฎางค์กูล / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท วี. เอ็น. ออโต้ บอดี้ จำกัด
รถยนต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้บริโภค
785 ความพึ่งพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการในการชดเชยค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของบริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of insurance type 1 claims at safety insurance public company limited Chiang Mai branch / วราภรณ์ เหลืองหิรัญ / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด(มหาชน)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ประกันรถยนต์
ค่าปรับ
786 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการด้านการเงินฝากของธนาคารพัฒนาลาว สาขานครหลวงเวียงจันทร์ หน่วยบริการดอนหนูน = Customer satisfaction towards deposit services of Lao Development Bank, Vientiane Capital Branch, Donenoon Services Unit / คำฟอง ศรีวงศ์ไชย / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารพัฒนาลาว
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
787 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเตอร์เทค = Customer satisfaction towards marketing mix of Wintertech limited partnership / สุธาทิพย์ สุขสราญ / 2557 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเตอร์เทค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค
788 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท สีสันเอเจนซี่ จำกัด = Customer satisfaction towards services marketing mix of Season Agency Company Limited / มัสฤน จิรัฐติพงษ์ / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท สีสันเอเจนซี่ จำกัด
การจัดการตลาด
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
789 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทเชียงใหม่ดีเซล จำกัด = Customer satisfaction towards services marketing mix of Chiang Mai Diesel company Limited / ภคพล แซ่แต้ / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่ดีเซล จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด
790 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านดำเนินสะดวกคอฟฟี่คาเฟ่ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Damnoensaduak Coffee Cafe, Chiang Mai province / กรกฎ พลภาณุมาศ / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
791 ความพึ่งพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมคชสีห์ธานี เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of Kodchasri Thani Chiang Mai hotel / ณภพ ภัทรกษิดิศ / 2557 /Full Text
Subject
โรงแรมคชสีห์ธาน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
792 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดร้านไทม์สตรีท จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of time street shop, Chiang Mai Province / นพวรรณ เพชรมุข / 2557 /Full Text
Subject
ร้านไทม์สตรีท (เชียงใหม่)
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
793 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมของการตลาดบริการของโรงกลึงตี๋สัมพันธ์การช่าง จังหวัดพิษณุโลก = Customer satisfaction towards services marketing mix of Tisampankanchang machine shop, Phitsanulok province / สมบูรณ์ เศวตนภานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- พิษณุโลก
ความพอใจของผู้บริโภค
โรงกลึง -- พิษณุโลก
794 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Bangkok Bank Public Company Limited, San Pa Koi branch, Chiang Mai Province / พิมมาดา ปัญญาโกษา / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
795 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท วิมเปวคอม ประเทศลาว จำกัด = Satisfaction of customers towards services marketing Mix of Wimplecom Company Limited / บุณยแสง ณ เชียงคำ / 2557 /Full Text
Subject
วิมเปวคอม ประเทศลาว จำกัด
ผู้บริโภค -- ความพอใจ
796 ความพึงพอใจของศัลยแพทย์กระดูกและข้อในภาคเหนือต่อส่วนประสมการตลาดบริการของผลิตภัณฑ์ข้อเข่าเทียม บริษัทซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด = Satisfaction of Orthopedists in Nothern region towarts services marketting mix of knee prosthesis products of Zimmer Madical (Thailand) company limited / ธวัชชัย ประกอบ / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ศัลยแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ข้อเข่าเทียม
797 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการของสหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จำกัด = Satisfaction of the members towards service of rubber cooperative limited Phayao / เกียรติกุล บุญสม / 2557 /Full Text
Subject
สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
798 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร = Member satisfaction towards services marketing mix of savings and credit cooperative of Thai Otsuka Pharmaceutical Company Limited, Samut Sakhon province / อภิรดา ทองรุ่ง / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
สหกรณ์ออมทรัพย์
การตลาด
799 ความพึงพอใจในการทำงานของช่างเทคนิค บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = Job satisfaction of technicians of fujikura electronics (Thailand) limited, Lamphun province / เอนก เกิดส่ง / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
800 ความพึงพอใจในการทำงานของนายทหารชั้นประทวนสังกัดพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of Non-Commission Officer in The 1st Special Forces Battalion, The 5th Special Forces Regiment, Chiang Mai Province / เรวัต สายศร / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
ทหาร -- ความพอใจในการทำงาน
ทหาร -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72