ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดการคุณภาพของผู้เรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Quality management the student lab school project of Thung Hua Chang Phittayakom school, Thung Hua Chang district, Lamphun province / ปิยฉัตร ไชยแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
โรงเรียน -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
การประเมินผลทางการศึกษา -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
62 การจัดการงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Academic affairs management of Nong Pa Krang Kindergarten school, Mueang Chiang Mai district / เพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง
โรงเรียนอนุบาล -- เมือง (เชียงใหม่)
การบริหารการศึกษา -- เมือง (เชียงใหม่)
63 การจัดการธาตุสังกะสีเพื่อลดการสะสมธาตุแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในแปลงนาที่ปนเปื้อนธาตุแคดเมียม = Zinc management for reduction of Cadmium Accumulation in Rice Grown in Cadmium Contaminated Paddy Field / กาญจนา อุ่นใจ / 2557 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
แคดเมียม
64 การจัดการธุรกิจร้านตัดรองเท้าหนังในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Business managenent of leather shoes maker shops in Mueang Chiang Mai district / พัชรี ธรรมสุข / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
รองเท้าหนัง -- เชียงใหม่
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
65 การจัดการไนโตรเจนและสังกะสีเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม = Nitrogen and Zinc Management for Yield and Quality Improvement of Rice Grown in Cadmium Contaminated Soil / ชนพล ภัทรอุดมกิจ / 2557 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน
สังกะสี
แคดเมียม
ข้าว -- การปลูก
66 การจัดการปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาคมในขบวนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Management of problems in community participation in the infrastructure development process : a case study of Chiangmai Province / ธีระนันท์ ใจสม / 2557 /Full Text
Subject
สาธารณูปโภค -- เชียงใหม่
การพัฒนาเมือง -- เชียงใหม่
67 การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือของประเทศไทย = Appropiate fertilizer management for field corn seed production in Northern Thailand / กนกวรรณ นพพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
ปุ๋ย
ข้าวโพด -- ปุ๋ย
ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด -- ภาคเหนือ
อาหารสัตว์
68 การจัดการพิพิธภัณฑ์ของวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง = The Temples' museum management in Mueang District, Lampang Province for learning resources of Lampang's cultural identity / ศุภลักษณ์ รอดแจ่ม / 2557 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์ -- เมือง (ลำปาง)
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- เมือง (ลำปาง)
69 การจัดการพื้นที่ชายตลิ่งแม่น้ำปิงโดยชุมชนฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of the Ping river riparian area by Faham Community, Mueang District, Chiang Mai Province / สุพรรณี มหรรณพกุล / 2557 /Full Text
Subject
ชุมชนริมน้ำ -- เชียงใหม่
การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม
70 การจัดการพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนและปฏิบัติการในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาเทคนิคลำปาง = Functional area usage management of school building for construction technology department Lampang Technical College / วิศาล จารุวุฒิพงค์ / บํณฑิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง -- อาคาร
อาคารเรียน
การจัดการอาคาร
การวางผังอาคาร
ผังบริเวณ
การคำนวณเนื้อที่
ห้องเรียน
71 การจัดการพื้นที่ย่านตรอกบ้านจีน อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม = The Management of Trok Baan Chin, Tak Province for art and cultural learning center / จุฑารัตน์ ขำศิริ / 2557 /Full Text
Subject
ศิลปวัฒนธรรม -- เมือง (ตาก)
การบริหารองค์ความรู้ -- เมือง (ตาก)
72 การจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Management for eotourism sustainable in Kuet ChangSub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / อรรณพ สุทธิจิระพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
73 การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ = The Management for efficiency cultural learning and tourism of Wiang Kum Kam, Chiang Mai Province / อรกัญญา อินทะวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
เวียงกุมกาม (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
74 การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมตลาดโบราณเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี = The Management for enhancing effectiveness cultural heritage development and conservation of the Kao-Hong ancient market, Suphanburi Province / ชัชวาล สุรินทร์ / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดโบราณเก้าห้อง
ตลาด -- สุพรรณบุรี
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
สุพรรณบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
75 การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศาลาธนารักษ์ 1 (คุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง) จังหวัดเชียงใหม่ = Managing for increase efficiency of Treasury Pavilion 1 (Chao Thippawan na Chiang Tung' s house) Chiang Mai Province / นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์ / 2557 /Full Text
Subject
ศาลาธนารักษ์ 1
การบริหารองค์ความรู้ -- เชียงใหม่
การจัดการความรู้
การเรียนรู้องค์การ
76 การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ละว้า ชุมชนบ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน = Efficiency management for learning resources and cultural tourism of Lawas Ethnic groups in Ban Dong Community, Mae La Noi district, Mae Hong Son province through community paricipation / เสาวลักษณ์ จิรกิตติ์สิริกุล / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- แม่ฮ่องสอน
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
77 การจัดการไฟป่าของบ้านห้วยปูลิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Forest fire management of Baan Huay Poo Ling, Omkoi District, Chiang Mai Province / ทิพย์พร ขันติภาพ / 2557 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- เชียงใหม่
ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม
78 การจัดการเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = Historical city management of Wiang Takan, Banklang Sub-district, Sanpatong District, Chiang Mai Province for learning resources and cultural tourism / พรพรรณ ศริกุล / 2557 /Full Text
Subject
เมืองโบราณ -- เชียงใหม่
โบราณคดี (การขุดค้น) -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การพัฒนาเมือง -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
เวียงท่ากาน (เชียงใหม่)
79 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในโรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Information system management for top executive decision making of Varee Chiangmai School, Mueang Chiang Mai District ภัทราวดี สุขภานนท์ / ภัทรวดี สุขภานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
การบริหารการศึกษา -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
80 การจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีทของโรงเรียนวชิรวิทย์จังหวัดเชียงใหม่ = Provision of inclusive education using SEAT framework at Wachirawit school, Chiang Mai province / ชมพูนุช สมจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ
การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72