ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ความต้องการการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Needs in developing information literacy skills for undergraduate students at North-Chiang Mai University / พรพนม ประธานราษฎร์ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ -- นักศึกษา
การรู้สารสนเทศ
742 ความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Rehabilitation needs of persons with physical disability in Maefak Sub-district, Sansai District, Chiang Mai Province / ปิ่นปินันท์ บัวคลี่ / 2557 /Full Text
Subject
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- สันทราย (เชียงใหม่)
คนพิการ -- สุขภาพและอนามัย
743 ความต้องการของนักศึกษาที่มีความพิการในการใช้ ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Needs of students with disabilities in using Central Library Chiang Mai University / นวนัน เอกสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห้องสมุดกลาง
ห้องสมุดกับคนพิการ
การศึกษาการใช้ห้องสมุด
ผู้ใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
ห้องสมุด -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
744 ความต้องการของผู้โดยสารสูงอายุชาวไทยในการใช้บริการสายการบิน = Travel needs of Thai aging passengers in the use of airline services / ภัทรพร พิทักษ์ธรรม / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้สูงอายุ
สายการบิน
745 ความต้องการของผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย ต่อการใช้สารสนเทศทางการบัญชี = Demand of border trade entrepreneurs in Chiang Rai Province towards using accounting information / กาญจนีย์ ช่างปั้น / 2557 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
การค้นข้อสนเทศ
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
746 ความต้องการของผู้ประกอบการส่งออกลำไยในเขตภาคเหนือต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร = Demand of longan exporters in Northern Region on using managerial accounting information / สิรินพร คำเป็ง / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชีบริหาร
ลำไย -- การส่งออก
ลำไย -- ไทย (ภาคเหนือ)
747 ความต้องการของผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมในภาคเหนือในการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร = Need of Northern handicraft manufacturers and exporters towards using managerial accounting information / ณัฐธิติ์ เตชะบุญ / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชี
หัตถกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
748 ความต้องการความช่วยเหลือในการส่งต่อของโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม จังหวัดเชียงใหม่ = Needs in transition support of leading inclusive schools in Chiang Mai / เอื้องทิพย์ ใจอ้าย / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กพิเศษ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
749 ความต้องการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ดของผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์พื้นเมืองในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing demand of ready-made pelleted dog food of native Thai dog owners in Mueang Chiang Mai district / ภาคภูมิ แสนจาย / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สุนัข -- อาหารสำเร็จรูป
อาหารสัตว์ -- การจัดซื้อ
750 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดี = Spiritual needs of persons with cholangiocarcinoma / ชนุกร แก้วมณี / 2557 /Full Text
Subject
Spirituality
Cholangiocarcinoma
751 ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Demand for developing professional skills of accountants in Rajamangala University of Technology Lanna / ณัฐกานต์ อุตรปวง / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นักบัญชี
การพัฒนาอาชีพ
752 ความต้องการและการใช้สารสนเทศของ พยาบาลหอผู้ป่วยใน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information needs and uses of inpatient nurses in Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ภาวิณี วรรณศรี / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศรีพัฒน์ -- พยาบาล
สารสนเทศ
การค้นข้อสนเทศ
753 ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาไทย = Factors influencing Thai students to continue graduate studies abroad / วันวิสาข์ อ่อนชูศรี / 2557 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- ไทย
สถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาระดับปริญญาขั้นสูง
การศึกษาในต่างประเทศ
754 ความต้องการสารสนเทศของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ = Information need of elderly in Government Elderly House at Chiang Mai Province / เกษศรินทร์ ใจแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
การค้นข้อสนเทศ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
755 ความเที่ยงของเครื่องมือประเมิน Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children (DOTCA-Ch) ฉบับภาษาไทย ด้านการรับรู้เวลาและสถานที่ การรับรู้มิติ และการจัดการความคิด = Reliability of The Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children (DOTCA-Ch) in subtest orientation spatial perception and thinking operations Thai version / ฑิฆัมพร รังสน / 2557 /Full Text
Subject
กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก
กิจกรรมบำบัด -- การประเมิน
การวัดทางจิตวิทยา
756 ความปรารถนาที่จะเป็นนักรบโบราณ = Desire to be an ancient warrior / คทาธร ชัยจักร / 2557 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
สุนทรียภาพ
757 ความผันผวนของอัตราการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย = Volatility of electricity demand rate of Thailand / กฤป พงษ์พันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
การใช้พลังงาน -- ไทย
758 ความผูกพันของพนักงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีบอคต่อบริษัท ไทยท๊อปสปอร์ต จำกัด = Employee engagement of reebok product retails towards thai top sport company limited ณัฐพันร์ เติมวิริยะกุล / ณัฐพัชร์ เติมวิริยะกุล / 2557 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง
759 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทไทย-เอ-ฟลาย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Organization engagement of operational employees of Thai-A-Fly Company Limited, Chiang Mai Province / ธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงาน -- เชียงใหม่
พนักงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
บริษัทไทย-เอ-ฟลายจำกัด
760 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Employee engagement towards faculty of business administration, Chiang Mai University / มาลินี ตันติเสนีย์พงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ
ความผูกพันต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72