ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่ออาชีพผู้สอบบัญชี = Opinions of accounting students of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University towards auditor career / นุชชรีพร คอทอง / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. คณะบริหารธุรกิจ -- นักศึกษา
ผู้สอบบัญช
นักบัญชี
722 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการจัดการความรู้ของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Opinions of employees towards knowledge management process of Sriphat medical center, faculty of medicine, Chiang Mai university / ศิริพร เลิศวัฒนวิลาศ / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์ศรีพัฒน์
การบริหารองค์ความรู้
ทัศนคติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บุคลากร
723 ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อจริยธรรมในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี = Opinion of accountants in Chiang Mai Province towards ethics in accounting profession practices / นงลักษณ์ ธราวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- ทัศนคติ
การบัญชี
ผู้ประกอบวิชาชีพ
จริยธรรมในการทำงาน
724 ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดไบโอเวกกี้ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร = The Opinions of consumer towards vegetables tablets bio veggie in Mueang District, Chiang Mai Province and Bangkok / รุจาภา สินธุสัคค / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผัก -- การแปรรูป
725 ความคิดเห็นของผู้ประกันตนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมตามมาตร 40 = Opinions of insured in Amphoe Mueang Chiang Mai towards social security benefits according to article 40 / สุพัตรา คุณยศยิ่ง / 2557 /Full Text
Subject
ประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม
726 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จำกัด = Employee opinion towards 5S Activities of K.Powder Metal Company Limited / เพชรดารินทร์ แซ่หลู่ / 2557 /Full Text
Subject
กิจกรรม 5 ส
บริษัท -- พนักงาน
727 ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงดาว = Opinion of customers towards customer ralationship management of Krung Thai Bank Public Company Limited, Chiang Dao Branch ธีรยุทธ สายศรีธี / ธีรยุทธ สายศรีธิ / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงดาว
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริการลูกค้า
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
728 ความคิดเห็นของลูกค้าธุรกิจต่อกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เถินพัฒนกิจ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Opinions of business customers towards customer relationship activities of Thoen Pattanakit Limited Partnership, Amphoe Thoen, Lampang Province / รัตติยา ไพศาลยกิจ / 2557 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถินพัฒนกิจ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริการลูกค้า
729 ความคิดเห็นของลูกค้าธุรกิจในอำเภอเมืองลำปางที่มีต่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจจำหน่ายส่วนผสมอาหาร = Opinions of business customers in Mueang Lampang District towards customer ralationship management of food ingredient distributors / อลิษา กฤษฎาธาร / 2557 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ธุรกิจ -- ลำปาง
730 ความคุ้มค่าทางการเงินของการผลิตเห็ดแบบครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial worthiness of integrated mushroom production in Chiang Mai Province / ปรียานุช ชุ่มเชื้อ / 2557 /Full Text
Subject
เห็ด -- การผลิต
เห็ด -- ต้นทุน
เห็ด -- อัตราผลตอบแทน
731 ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามมามีส่วนร่วมของบิดาในชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดา = Stress, social support, and father involvement among muslim expectant fathers / นิซรีน เจ๊ะมามะ / 2557 /Full Text
Subject
Stress
Social support
Fathers
732 ความโค้งฟันหน้าบนในผู้ป่ วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากและในผู้ป่ วยหลังได้รับการจัดฟัน = Anterior maxillary dental arch form in patients with complete dentures and post orthodontic treatment patients / ศุภสิริ พงษ์ศิริ / 2557 /Full Text
Subject
ทันตกรรมประดิษฐ์
ฟันปลอม
ทันตกรรมจัดฟัน
733 ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Needs for staff development of the Secretariat Office, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
734 ความชุกของ Listeria monocytogenes ในเนื้อและ ผลิตภัณฑ์เนื้อบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ = Prevalence of listeria monocytogenes in meats and meat products in some areas of Chiang Mai province / ศุภโชติ ไชยโย / 2557 /Full Text
Subject
แบคทีเรียแกรมบวก
แบคทีเรีย
สารพิษตกค้างในอาหาร
735 ความชุกของการเกิดเหงือกโตและความสัมพันธ์กับยาแอมโลดิพิน = Prevalence of gingival enlargement and association with amlodipine / ชนัฎตา วิเศษสิงห์ / 2557 /Full Text
Subject
Amlodipine -- Side effects
Drug -- Side effects
Hypertension -- Treatment
736 ความชุกของปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Prevalence of risk factors and stroke risk of hypertension patients in Khuean Phak Sub-District, Phrao District, Chiang Mai / ระวิวรรณ ใจจา / 2557 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- พร้าว (เชียงใหม่)
สาธารณสุขศาสตร์ -- พร้าว (เชียงใหม่)
737 ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยศาสตร์ กับอาการปวดหลังส่วนล่างในเกษตรกรสวนลำไย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = The Prevalence and relationship between Ergonomic Factors and Low Back Pain among Longan-Farmers in Thakhumnguen Subdistrict, Mae Tha District, Lamphun Province / จันทรกานต์ โกศัยกานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
เออร์โกโนมิกส์
เกษตรกร -- แม่ทา (ลำพูน)
เกษตรกร -- สุขภาพ
738 ความชุกและปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ยาเพื่อบำบัดอาการถอนฝิ่นในกลุ่มชาวเขาเผ่าอาข่า โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Prevalence and factors associated with self-medication for opium withdrawal symptoms in Akha drug users in Maechan Hospital, Chiang Rai Province / ศิริลักษณ์ สุยะ / 2557 /Full Text
Subject
Opium habit
Nacotic addicts -- Drug utilization
การบำบัด -- แม่จัน (เชียงราย)
การติดฝิ่น -- แม่จัน (เชียงราย)
ชาวเขาเผ่าอาข่า -- แม่จัน (เชียงราย)
739 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงในพระภิกษุและสามเณร อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Prevalence and risk factors of Hypertension Among Buddhist Monk and Novice in Mueang District, Mae Hong Son Province / ทรงศักดิ์ กุณฑลกิติเดช / 2557 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
สงฆ์
สามเณร
740 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตราย จากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพช่างทำผม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Health beliefs and hazardous protective behavior of work among hairdressers in Ban Klang sub-district, Mueang district, Lamphun province / นงนุช ปาเกี๋ยง / 2557 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ร้านเสริมสวย -- สุขภาพและอนามัย
ร้านเสริมสวย -- ลำพูน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72