ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 กิจกรรมการดำเนินชีวิตและความสุขของผู้ป่วยจิตเภท ในภาคเหนือของประเทศไทย = Occupations and happiness of patients with schizophrenia in Northern Thai Region / ชลันดา เดชะ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเภท -- ไทย (ภาคเหนือ)
จิตเภท -- การรักษา
702 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการกับภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม = Activities for enhancing khowledge on food and nutrition and nutritional status of students of Nakornbangyangpittayakom Shcool / กฤษณพงศ์ นาทิพย์ / 2557 /Full Text
Subject
นักเรียน -- โภชนาการ
โภชนาการ
703 ขนาดเสาโดยประมาณสำหรับการออกแบบอาคารอยู่รวมในเชียงใหม่เพื่อต้านแผ่นดินไหว = Approximated columm size for residential building design in Chiang Mai city to withstand earthquakes / อาลิตา ฉลาดดี / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง
เสา
อาคาร -- การสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหว -- เชียงใหม่
704 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ในประเทศไทย = New social movement in Thailand / ธเนศ มรรคาสกุล / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางสังคม
สังคม
ปัญหาสังคม
705 ของขวัญศิลปะจากครูและศิษย์น้อย = An Art gift from a teacher and little students / พิมพ์ชนก ศรีประเสริฐ / 2557 /Full Text
Subject
ศิลปะกับเด็ก
ศิลปะกับเยาวชน
ศิลปกรรมของเด็ก
706 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาสำเร็จรูป : กรณีศึกษาสัญญาค้ำประกันของสถาบันการเงิน = The Unfair contract erms in standard terms contract : case study on guaranty contract of financial institute / สุภาพร ราธิเสน / 2557 /Full Text
Subject
สัญญา
สถาบันการเงิน
707 ขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบระหว่างวิธีเอชคิวแอลและวิธีไคทีเรียเอพีไอของไฮเบอร์เนทเฟรมเวิร์ค = Transformation algorithm between HQL and criteria API methods of hibernate framework / ธิสินี สุรพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
การจัดการฐานข้อมูล
การค้นหาฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์
708 ขั้นตอนวิธีการหาสับเซตซัมบริบูรณ์มอดุโลเอ็น = Algorithms for finding complete subset sum modulo N / ฤธวัฐร์ วรรณประภา / 2557 /Full Text
Subject
เซต
709 ขั้นตอนวิธีเลือกพารามิเตอร์ในเรกูลาร์ไรเซชันสำหรับการปรับปรุง ความสามารถโดยนัยทั่วไปของเครือข่ายประสาทแบบป้อนไปข้างหน้า = Algorithm for choosing regularization parameters for improving generalization ability in feed-forward neural networks / เกรียงไกร ธิดาเรือง / 2557 /Full Text
Subject
พารามิเตอร์
710 คดีละเมิดอำนาจศาลกับหลักความยุติธรรมในกระบวนพิจารณาคดีของศาล = Contempt of court case and principle of justice in xourt procedure / สรชา สันตติรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
การพิจารณาและตัดสินคดี
คำพิพากษาศาล
ละเมิด
ศาล
711 ความขัดแย้งของความแตกต่างทางวัฒนธรรม = The Conflict of different culture อเสกข์ เพร็ชเฟื่อง / อเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง / 2557 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
712 ความเข้าใจเชิงมโนมิติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการสอนแบบโฟร์แมท = Conceptual understanding in science of lower secondary students taught through 4MAT / สาวิตรี แก้วใจมา / 2557 /Full Text
Subject
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- แผนการสอน
713 ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Expectations of consumers towards pet shops in Mueang Samut Sakhon District / วศินี ยศวิไล / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
สัตว์เลี้ยง
714 ความคาดหวังของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในด้านการดูแลด้านกาย จิต และสังคมต่อทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Expectation of patients with COPD in physical, psychological and social cares from home health care team, Mae Ai Hospital / กุลฑรีย์ อุ่นแสง / 2557 /Full Text
Subject
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย
ปอด -- โรค
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแลที่บ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- เชียงใหม่
715 ความคาดหวังของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ในกลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟต่อผู้ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ = Expectation of electronic part manufacturers in hard disk drive group towards machine automation makers / สุภชาติ ตั้งมนสิการกุล / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
716 ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในเขตบางขุนเทียนต่อบริการของผู้แทนจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ = Expectation of retailers in Khet Bang Khun Thian towards services of pasteurized milk distributors / สมชัย รัตน์ปิยะภาภรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
ร้านค้าปลีก
การค้าปลีก
717 ความคาดหวังของร้านค้าปลีกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค = Expectation of retail stores in Mueang Chiang Mai District towards marketing promotion activities of consumer goods producers / ทรงวุฒิ สาฟูวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
การตลาด
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
718 ความคาดหวังจากการดื่มสุราและพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย = Alcohol expectancy and alcohol drinking behaviors among University students / ปิยทัศน์ เร่งเร็ว / 2557 /Full Text
Subject
Expectation (philosophy)
Drinking behavior
Alcohol drinking
719 ความคิดเรื่องทุกข์ และวิธีจัดการความทุกข์ของ กำพล ทองบุญนุ่ม = Suffering and ways to overcome suffering of Kumpol Tongboonnum / พระสมยศ คำดี / 2557 /Full Text
Subject
ความทุกข์
ธรรมะ
720 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต่อสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด = Opinions of fish-feeding farmers on Liang Pla Ban Tam Mueang Phayao cooperative limited / ศิริพร ศิริโอวาท / 2557 /Full Text
Subject
ปลา -- การเลี้ยง -- แง่เศรษฐกิจ
ปลา -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- พะเยา -- ภาวะเศรษฐกิจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72