ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ปรับตั้งเครื่องปักผ้าโดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimization for sewing machine setup using experimental design technique / จักรกริช คำทีระ / 2557 /Full Text
Subject
การออกแบบเครื่องจักรกล
เครื่องปักผ้า
ผ้าปัก
682 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการดับเบิลยูเอสพีดายบอนดิ้งในผลิตภัณฑ์ SOT-23 = Parameters optimization of WSP die bonding process in SOT-23 product / ภูเวียง ปานมณี / 2557 /Full Text
Subject
ตะกั่ว
683 การหาปริมาณสารพอลิไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยจากเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว = Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons emitted from high speed diesel engine / จิตติมา รุ่งวัฒนโสภณ / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ดีเซล
ก๊าซ (ท่อไอเสีย)
684 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirogyra spp. = Optimization of Spirogyra spp. algal cultivation / พัชรีภรณ์ จีราพันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- จุลชีววิทยา
สาหร่าย -- การเพาะเลี้ยง
การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา)
685 การหาสัดส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่เกิดจากแหล่งจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Determination of PM2.5 Fraction in PM10 generated by traffic source in Chiang Mai municipality / มนตรี ชุติชัยศักดา / 2557 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ฝุ่น -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
686 การเหลือรอดของหัวเชื้อโยเกิร์ตและแบคทีเรียโพรไบโอติกในไอศกรีมที่เตรียมจากผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตที่มีข้าวก่ำเป็นส่วนผสมหลัก = Survival of yogurt cultures and probiotic Bacteria in ice cream prepared from purple rice-based yogurt like product / สมกมล สมบัติใหม่ / 2557 /Full Text
Subject
ไอศกรีมโยเกิร์ต
โยเกิร์ต
ไอศกรีม
ข้าวเหนียวดำ
โพรไบโอติก
687 การให้การดูแลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = Caregiving and related factors among caregivers of children with congenital heart disease / กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
Caregivers
Heary defects, congential
688 การให้คำนิยาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภายใต้บริบท การรับรู้กฎหมายของพนักงานสอบสวน = Definition of Human Dignity in Context of Law Recognition of Police Investigators / ดนุภพ เกิดศรี / 2557 /Full Text
Subject
สิทธิของพลเมือง
เสรีภาพ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สิทธิมนุษยชน
689 การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Provision of internet service stores on Nimmanhemin Road, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Provice / โศภชา นิโรธร / 2557 /Full Text
Subject
อินเทอร์เน็ต -- เชียงใหม่
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต -- เชียงใหม่
690 การอนุมานแบบเบย์เซียนของเวลาที่ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีในทารกโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสตามการป้องกันโรคด้วยยาไซโดวูดีนในมารดาและทารก = Bayesian inference of timing of HIV infection detectability in infants by polymerase chain reaction according to maternal and infant zidovudine prophylaxis ;Bayesian inference of timing of HIV infection detectability in infants by polymerase chain reaction according to maternal and infant zidovudine prophylaxis / วริษา ต่างใจ / 2557 /Full Text
Subject
การติดเชื้อเอชไอวี
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
691 การอนุรักษ์และสืบสานรถม้าลำปางอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม = The Conservation and operation of horse carriage in Lampang by civil society participatory approach / นันทิชา วัจนปรีชาโรจน์ / 2557 /Full Text
Subject
รถม้า -- ลำปาง
692 การอบแห้งลำไยทั้งเปลือกด้วยวิธีปั๊มความร้อนร่วมกับอินฟราเรด = Whole longan drying using heat pump combined with infrared / พศวัต ชัยปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
รังสีอินฟราเรด
693 การออกแบบกับดักฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักในพืชวงศ์กะหล่ำบนพื้นที่สูง = Synthetic Sex Pheromone Trap Designs for Controlling Diamondback Moth in Brassicaceae Crops on Highland / อาทิตยา ทองคำกูล / 2557 /Full Text
Subject
เฟอโรโมน
ฮอร์โมนแมลง
ผีเสื้อ
หนอนใยผัก -- การควบคุม
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
กะหล่ำ -- โรคและศัตรูพืช
694 การออกแบบชุดกักเก็บความร้อนที่ใช้พาราฟินเป็นสารทำงาน = Design of heat storage using paraffin as working media / ปริวรรธน์ เอี่ยมวัน / 2557 /Full Text
Subject
พาราฟินแวกซ์
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
695 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องสำหรับใช้ในครัวเรือน = Design and development of brown rice milling machine for household use / พงศ์สรวง ฉายากุล / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องสีข้าว -- การออกแบบและการสร้าง
การสีข้าว
696 การออกแบบและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานความร้อนในรูปแบบน้ำแข็งสำหรับการปรับอากาศในโรงเรือน = Design and development of ice thermal energy storage system for air conditioning in greenhouse / ธวัชชัย สุขะ / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องทำความเย็น -- การออกแบบและการสร้าง
การอนุรักษ์พลังงาน
697 การออกแบบโลจิสติกส์ภายในสำหรับการผลิตอาหารกระป๋องโดยใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ = Internal logistics design for canned food production using simulation technique / กิตินันธ์ มากปรางค์ / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
อาหารกระป๋อง -- การผลิต
698 การออกแบบเว็บไซต์แสดงกราฟิกข้อมูล เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุจราจรบนทางหลวงในจังหวัดพะเยา = Design of info-graphic website for helping highway traffic accident reduction in Phayao Province / ปรัชญดล รัตนสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
กราฟิกอาร์ต
อุบัติเหตุทางถนน -- พะเยา
อุบัติเหตุ
699 การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าของร้าน ชา กาแฟ กับขนมไทยและการออกแบบสื่อโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต = Brand identity design of tea coffee and Thai dessert store and advertising media design on internet / สยามรัฐ ทองผลา / 2557 /Full Text
Subject
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
โฆษณา
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
700 กำเนิดและวิวัฒนาการของหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชำธิปไตยในฐานะกลไกขับเคลื่อนทางการเมือง กรณีศึกษา บ้านท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Origin and evolution of Red Shirt Village for Democracy as Political Mobilization Case Study of Ban Tha Ho,Tambon Sai Koa, Amphoe Phan, Changwat Chiang Rai / ชุติมา ปัญญาหลง / 2557 /Full Text
Subject
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
ประชากร -- กิจกรรมทางการเมือง
ประชากรในชนบท -- กิจกรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตย -- ไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72