ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การสร้างออนโทโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบลาดับชั้น = Semi-automatic ontology construction for document clustering using hierarchical clustering algorithm / ธีรวิชญ์ วงษา / 2557 /Full Text
Subject
ภววิทยา
อัลกอริทึม
662 การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนความเรียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Writing process approach teaching for developing essay writing ability of Mathayom Suksa 4 students / พัทธมน ภิงคารวัฒน์ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความเรียง -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
663 การสอนโดยใช้รูปแบบ เอส เอส ซี เอส เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดและความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Using SSCS model to promote concepts and problem solving ability on pythagoras theorem of Matthayom Suksa 2 Students at Songkwaewittayakom School, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ อินทะวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
664 การสอบศักยภาพลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจากข้าวเหนียวพันธุ์เหนียวสันป่าตอง (Oryza sativa L.) ที่หมักด้วยราโมเนสคัส (Monascus purpureus) = Hypolipidemic assay of extract from glutinous rice (Oryza sativa L.var.Niaw San-pah-tawng) fermented with Monascus purpureus / อนุรักษ์ บุญน้อย / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียว -- การหมัก
สารสกัดจากพืช
665 การสังเคราะห์ การหาลักษณะเฉพาะ การผลิต และ ทดสอบ โคพอลิเอสเทอร์เฉพาะทาง เพื่อใช้เป็นไหมละลายเส้นใยเดี่ยวสลายตัวเร็ว = Synthesis, characterization, processing and testing of speciality copolyesters for use as fast-absorbable monofilament sutures ;Synthesis, characterization, processing and testing of speciality copolyesters for use as fast-absorbable monofilament sutures / ศุจีภรณ์ ไชยแสงคา / 2557 /Full Text
Subject
พอลิเมอร์
โพลิเอสเทอร์
เส้นใย
เส้นใยโพลิเอสเทอร์
666 การสังเคราะห์ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูงชุมชนบ้านยองแหละ อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge synthesis on high ground chicken ritual Ban Yonglae village Omkoi district, Chiang Mai / ผ่องศรี กติกาโชคสกุล / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
ไก่พื้นเมือง -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
667 การสังเคราะห์ตัวแบบอ้างอิงการดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ = Synthesis of operations reference model for logistics service provider / กำพล จินตอมรชัย / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
668 การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์บนผิวพอลิเมทิลเมทาคริเลต โดยการตกสะสมจากคาโทดิกอาร์คสุญญากาศแบบกรองเพื่อการประยุกต์ในทางทันตกรรม = Synthesis of TiO2 films on polymethyl methacrylate by filtered cathodic vacuum arc deposition for dental application / ธีรวัฒน์ บุญฟอง / 2557 /Full Text
Subject
ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์
ไทเทเนียมไดออกไซด์
ทันตกรรม
669 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์โดยวิธีตกตะกอนโดยตรงเพื่อประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Synthesis and characterization of ZnO Nanostructures by direct precipitation method for dye-sensitized solar cell applications / ศักดา เขื่อนรอบเขต / 2557 /Full Text
Subject
โครงสร้างนาโน
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
เซลล์แสงอาทิตย์
670 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุคอมโพสิต InVO4BiVO4 ชนิดใหม่เพื่อนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง = Synthesis and characterization of novel InVO4BiVO4 composites for use as photocatalyst / อุมาพร ลำดับ / 2557 /Full Text
Subject
วัสดุโครงสร้างนาโน
นาโนคอมพอสิต
671 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของไฮโดรเจลแบบอินเตอร์เพเนเตรตติงเนทเวิร์คที่มีโซเดียมเอเอ็มพีเอสเป็นหลักที่เติมยาเพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล = Synthesis and characterization of drug-loaded sodium AMPSbased interpenetrating network hydrogels for use as wound dressings ;Synthesis and characterization of drug-loaded sodium AMPSbased interpenetrating network hydrogels for use as wound dressings / จุไรพร พ่อแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ไฮโดรเจล -- การวิเคราะห์
วัสดุปิดแผล
ผิวหนัง
บาดแผลและบาดเจ็บ
672 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพุทธศักราช 2552 - 2554 = Synthesis of master's these between B.E. 2552 and 2554 at Faculty of Education, Chiang Mai University / สุดลักษณ์ ณ พิกุล / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ -- การวิเคราะห์
วิทยานิพนธ์ -- การสังเคราะห์
673 การสำรวจความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาวลาวในหัวข้อการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง = Investigation of Lao High School Students understanding on topics of light diffraction and interference / เอกราช จันทร์วง / 2557 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แสง
674 การสำรวจชีพลักษณ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ณ ดอยกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Phenological survey of plants as potential framework species at Doi Kiew Lom, Pang Ma Pa District, Mae Hong Son Province / ฉัตรสุดา ญาณะโค / 2557 /Full Text
Subject
ดอยกิ่วลม (แม่ฮ่องสอน)
พฤกษศาสตร์ -- กายวิภาค
ต้นไม้ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
675 การสำรวจสาหร่ายในน้าพุร้อนโป่งอาง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ทางการสอน = Survey of algae in Pong Ang Hot Spring, Chiang Dao District, Chiang Mai Province for teaching purposes / ณัฐจีรา ขยัน / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์
สาหร่าย
น้ำพุร้อน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
676 การสำรวจเห็ดพื้นบ้านในอำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง = Exploration of local mushrooms in Sanpatong and Maewang District, Chiang Mai Province / บุญศรี แสนศิริ / 2557 /Full Text
Subject
ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน
สื่อการสอน
เห็ด -- เชียงใหม่
677 การสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเกาหลีผ่านสื่อออนไลน์และการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภค = Marketing communications of Korean cosmetic industry via online media and consumer literacy / ณัฏฐา นันทตันติ / 2557 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
สื่อสังคมออนไลน์
678 การสูญเสียคุณลักษณะของอินเด็กซ์ซิคอลลิตี้ในภาพถ่าย = The Deprivation of indexicality in photography / กรรณ เกตุเวช / 2557 /Full Text
Subject
ภาพถ่าย
ภาพ
679 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาและอาชีพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร = Enhancing knowledge and understanding of education and career in joining ASEAN community among students, Sakon Nakhon Technical Vocations Technology College / หทัยชนก สมบูรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
อาชีวศึกษา -- สกลนคร
การศึกษาทางวิชาชีพ -- สกลนคร
680 การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อปรับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ = Empowerment to modify alcohol drinking behavior of students, Institute of Physical Education, Chiang Mai Campus / กาญจนา รัตนประชารมย์ / 2557 /Full Text
Subject
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักศึกษา -- พฤติกรรม
นักศึกษา -- ทัศนคติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72