ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Construction of a sciences instructional package titled plant life for Prathom Suksa 4 students / รำพึง งามตา / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านผาลาด
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำพูน
การสอนด้วยสื่อ
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
สื่อการสอน
642 การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of instructional package in sciences on food and nutrition for Prathom Suksa 6 students / จิตอนงค์ ไทยกรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
643 การสร้างชุดกิจกรรมที่ใช้เทคนิค เอส ที เอ ดี เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานก่อนเรียนเรื่องจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of activity packages using STAD technique to develop pre-basic khowledge on the topic of real numbers for Mathayom Suksa 4 Students, Chaiprakarn School, Chiang Mai Province / พิมพิกา จันต๊ะเสาร์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนไชยปราการ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
จำนวนจริง
644 การสร้างชุดฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เมนูคำสั่งในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ = Construction of the training skills package entitled using command menus in windows operating system, basic computer vocational short course of Chiang Mai Polytechnic College / สุรีรัตน์ ทักษะวสุ / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
การศึกษาทางอาชีพ
645 การสร้างชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of the mathematics skill training package on dividing decimals for Prathom Suksa 6 students / รจนา ธรรมศร / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
646 การสร้างตู้ถ่ายเนื้อเยื่ออย่างง่ายสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = Construction of simple transfer cabinet for plant tissue culture / วันนะสิด สดทิโส / 2557 /Full Text
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
647 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Construction of Computer -assisted instruction in mathematics on Charts for Prathom Suksa 4 Students / นนทลี จำรัส / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปากกาง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แพร่
คณิตศาสตร์ -- แผนภูมิ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
648 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of Computer-assisted instruction in mathematics on angle for Prathom Suksa 5 Students / กัลยาณี ฤทธิลอม / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
มุม
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
649 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง การสร้างผังงานโฟลว์ชาร์ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Construction of e-learning courseware titled Flowchart creation for Mathayom Suksa 3 students, The Prince Royal's College / อัครพล จันทะมา / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
650 การสร้างแบบจำลองความดันน้ำสำหรับเขื่อนดินจากการตรวจวัดในสนามและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ = Pore pressure modelling for earth dam from field investigation and fnite element method ( FEM ) / พุทธมาลา สิทธิวง / 2557 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางชลศาสตร์
แบบจำลองทางวิศวกรรม
เขื่อน
651 การสร้างแบบฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์การวาดโครงร่าง ด้วยโปรแกรมโปรเดสท็อปเพื่อทำรูปต้นแบบในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ = The Construction of electronic skill exercise using Prodesktop program to sketch of model for product and packaging design / จินดาพร พุทธิเกียรติ / 2557 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
โปรเดสท็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
652 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานก่อนเรียน เรื่องลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of supplementary pre-requisite skills exercises of sequences and series content for high school students of Chomtong school, Chiang Mai province / ชลธิชา ธรรมใจ / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
อนุกรม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- เชียงใหม่
653 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of learning plans entitled creative artifacts from recycled materials for Prathom Suksa 6 students / อติพร มิลี / 2557 /Full Text
Subject
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปหัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สื่อการสอน
654 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่เน้นการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of learning plans entitled linear equations with one variable implementing various problem-solving strategies for Mathayom Suksa 1 Students / มาลินี สุขหา / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เพชรบูรณ์
สมการ
655 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยยุทธวิธีที่หลากหลาย เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Construction of learning activity plans for promoting word problems solving ability with multiple strategies on multiplication and division word problems among prathomSuksa 4 students / พีรันธร ยาคำ / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม
656 การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจ็กต์วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงลอยตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Construction of learning objects in Physics on buoyant force for Mathayom Suksa 5 students / นิดาวรรณ ช้างทอง / 2557 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การสอนด้วยสื่อ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
657 การสร้างสรรค์วรรณกรรมบทซอประวัติพระสงฆ์ในล้านนา = Creation of Lanna verse Sor on monk's biography / พระจรินทร์ อินศวร / 2557 /Full Text
Subject
ค่าวซอ
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
สงฆ์ -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ชีวประวัติ
658 การสร้างสื่อคณิตคิดสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรแทนตัวเลขสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Construction of math for fun media to develop alphabetical writing skill to replace numberical writing for a student with learning disabilities / อุเทน วีระคำ / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
เด็กพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
659 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของนักเรียนวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ = Health promotion for injury prevention of student at Chaing Mai College of Dramatic Arts / ธนา ช้างทอง / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
สุขภาพ
นักเรียน -- การส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน -- เชียงใหม่
660 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Construction of the electronic book entitled final consonants system for Prathom Suksa 2 students / พงษ์ศิริ บุญอำนวย / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
สื่อการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72