ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามแนวเส้นทางบ้านต่อแพ-ห้วยต้นนุ่น และมรดกวัฒนธรรมชุมชน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Studying world war II historical area of Bann Tor Phae Huai Ton Nun route and cultural heritage community, Khun Yuam district, Mae Hong Son province / วนิดา ศรีสังวาลย์ / 2557 /Full Text
Subject
สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน -- ประวัติศาสตร์
622 การศึกษาเพื่อการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = The Study for the management of conservation and development Pha-Meang Community, Mae-Kam pong Village, Mae-On District, Chiang Mai Province towards learning and cultural tourism / เฉลิมขวัญกมล เป็งจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การพัฒนาชุมชน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
623 การศึกษาเพื่อจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สำหรับเยาวชนในท้องถิ่นโดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอน = A Study to Manage Tai-Yai Art and Architecture Culture Heritage Learning Route for Local Youth by Participatory Action Studying Process of Youth in Mae Hong Son City / จตุพร ภูมิพิงค์ / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- แม่ฮ่องสอน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- แม่ฮ่องสอน
วัฒนธรรมไทใหญ่ -- แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน -- ประวัติศาสตร์
624 การศึกษารูปแบบของเส้นประสาท Superficial peroneal และ Deep peroneal ในกลุ่มประชากรไทย ในร่างอาจารย์ใหญ่และความสำคัญทางคลินิก = Anatomical study of superficial peroneal and deep peroneal nerves in Thai cadaver population and clinical implications / จรรยารักษ์ สุริยุทธ / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Peroneal Neuropathies
Accessory deep peroneal nerve
625 การศึกษาแรงดันตกชั่วขณะเนื่องจากการเกิดปัญหาผิดพร่องบนสายส่งระดับแรงดันไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ แบบเหนือศรีษะที่มีการเชื่อมต่อกันเป็นวงรอบปิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = Study of voltage sags caused by fault on 115kV closed-loop overhead transmission line in Chiang Mai province area / วิชญา กรรำ / 2557 /Full Text
Subject
การส่งกำลังไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าเกิน
กระแสไฟฟ้า
626 การศึกษาเศษอาหารในลำไส้ส่วนต้นเพื่อเป็นวิธีเสริมในการตรวจทางพิษวิทยา = The Study of duodenal content for and enhance examination in toxicology / วชิราภรณ์ โปธา / 2557 /Full Text
Subject
นิติพิษวิทยา
พิษวิทยา
627 การศึกษาหาอัตราส่วนความสูงตัวฟันต่อความยาวของรากฟันและการปิดของปลายรากฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สองและฟันกรามล่างซี่ที่สองในกลุ่มตัวอย่างคนไทย = The Study of crown-root ratio and closed apexes of lower second premolars and second molars in Thai samples / พิไลวรรณ มะโน / 2557 /Full Text
Subject
ฟัน
รากฟัน
ส่วนสูง
628 การสกัดน้ำมันปาล์มแบบกระบวนการแห้งโดยใช้การอัดด้วยไฮดรอลิก = Dry process palm oil extraction using hydraulic press / ศุภณัฐ นิโครธา / 2557 /Full Text
Subject
น้ำมันปาล์ม -- การสกัด
น้ำมันปาล์ม -- การอบแห้ง
ปาล์มน้ำมัน
629 การสกัดและการทาบริสุทธิ์บางส่วนของไฟโคบิลิโปรตีนจาก Leptolyngbya sp. KC45 = Extraction and partial purification of phycobiliprotein from leptolyngbya sp. KC45 / กนกเนตร สุภาศรี / 2557 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีแดง
จุลินทรีย์
ออกซิเดชัน
630 การส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการสอนที่ใช้ โครงความคิดเป็นฐาน = Promoting mathematical word problem solving ability of Prathom Suksa 4 Students using Schema-based Instruction / ธนกฤต อั้งน้อย / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
631 การส่งเสริมพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting behaviors of preschool children to brush their teeth, Child Development Center of Chiang Dao Sub-district administrative organization, Chiang Mai Province / นิลุบล เบ็ญจกุล / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เชียงใหม่)
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน (เชียงใหม่)
ทันตานามัย
การส่งเสริมสุขภาพ
632 การส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้านภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Participatory health promotion for overweight student, Wathuaysai School, Mae On District, Chiang Mai Province / ฐิติชญา หนูนแปง / 2557 /Full Text
Subject
เด็ก -- โภชนาการ
การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
633 การส่งออกผลไม้กระป๋องของประเทศโดยใช้วิธีแพเนลเออาร์ดีแอล = Thailand's canned fruit export using panel ARDL method / อภิรพล ดีวิตร์ / 2557 /Full Text
Subject
ผลไม้กระป๋อง -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
เศรษฐมิติ
ผลไม้กระป๋อง การส่งออก
634 การสนับสนุนครอบครัวของผู้ป่วยวิกฤต : การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ = Supporting families of critically ILL : integrative review / วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล / 2557 /Full Text
Subject
Critical illness
Evidence -- based nursing
635 การสร้างกลไกในการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Creating mechanisms for screening children with special needs in Varee Chiangmai School / วสันต์ วรรณรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ
เด็กพิเศษ
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
636 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา = Construction learning activities for developing project-based skill in mathematics for Mathayom Suksa 3 students, Rongkohwittaya School / วรัฐทยา ฝั้นสืบ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
โครงงานคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบโครงงาน
637 การสร้างความทรงจำร่วมกับตัวตนใหม่ของชาวบ้านเสื้อแดงในชนบทเชียงใหม่ : กรณีศึกษา หมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน) = Construction of collective memory and new identity of Red Shirt villagers in Chiang Mai Countryside : a case study of Je Dee Mea Krua Village, Chiang Mai Province (1987 to Present) / ธีรพงศ์ เกตุมณี / 2557 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- (สันทราย) เชียงใหม่
การเมือง -- (สันทราย) เชียงใหม่
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
638 การสร้างความโปร่งใสในการประเมินราคาที่ดินด้วยนวัตกรรม ตู้แสดงราคาประเมินระบบสัมผัส ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน = Creating land price apprisal transparency by touch screen price appraisal kiosks innovation of Lamphun Land Office, Lamphun province / ฐิตาภรณ์ จินะกาศ / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
การประเมินราคาที่ดิน -- ลำพูน
639 การสร้างชุดการสอน เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of instructional package on solving linear equation in one variable for Mathayom Suksa 1 students / พลอยปภัส คำภีระ / 2557 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- แบบเรียนสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สมการ
640 การสร้างชุดการสอน เรื่องการเขียนคำที่ประสม สระเอีย สระเอือ มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Construction of instructional package on writing of combined word [IA], [UA] vowels and final consonants for Prathom Suksa 1 students / ณหทัย ไชยวุฒิ / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
การเขียน
การสอนด้วยสื่อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72