ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = A Feasibility study on the investment in a solar cell power plants project in koh kha District, Lampang Province / พรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน / 2557 /Full Text
Subject
การลงทุน
โรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้า -- (แม่เมาะ) ลำปาง
602 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสำนักงานบัญชีและการตรวจสอบบัญชีในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = A Feasibility study on the investment in an accounting and auditing firm in mueang Samut Sakhon district / นฤมล เลิศสถิตย์พงษ์ / 2557 /Full Text
Subject
การลงทุน
ธุรกิจ
603 การศึกษาความแปรปรวนของหลอดเลือดแดง Superficial palmar arch ในประชากรไทย โดยเทคนิคการฉีด Epoxy resin = Study of superficial palmar arch variations in Thai population by using epoxy resin injection technique / อาทิตยา ทะสม / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Radial Artery
Epoxy Resins
604 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI) ของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of satisfaction from the use of Key Performance Indicator (KPI) with commercial bank tellers in Mueang District, Chiang Mai Province / เสาวลักษณ์ พลหาญ / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
605 การศึกษาความสัมพัธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกับรายได้จากภาษีอากรที่จัดเก็บโดยสำนักงานสรรพากรภาค 8 = A Study of the relationship between the gross provincial product and tax revenue collected by the Regional Revenue Office 8 / นงลักษณ์ พงษ์กลาง / 2557 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ภาษี
อากร
606 การศึกษาความหลากหลายของสาหร่าย และคุณภาพน้ำในคลองผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน = Diversity of algae and water quality in Pha Taek Canal Doi Saket district, Chiang Mai province for teaching purposes / พัชรา ช้างเนียม / 2557 /Full Text
Subject
คลองผาแตก (เชียงใหม่)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สาหร่าย
คุณภาพน้ำ
607 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเกิดพื้นที่เฉพาะในสังคมเมืองเชียงใหม่ :กรณีศึกษาสถานบันเทิงยามวิกาล = Analytical study of emergence of distinctive space in urban Chiang Mai: A Case of nightlife areas / ธนาพงษ์ พรหมดี / 2557 /Full Text
Subject
สังคมเมือง -- เชียงใหม่
สังคม
ผับ -- เชียงใหม่
608 การศึกษาทดลองแบบจำลองการทำงานเมทาดาตาร่วมกันแบบอัตโนมัติระหว่างแอพพลิเคชันโพรไฟล์ = Experimental study on automating metadata interoperability model among application profiles / ลลิตา เทพวีระพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
เมตาเดตา
609 การศึกษาประเพณีแห่ช้างผ้า ชุมชนเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม = A Study of the fabric elephant parade tradition in Mohluang community, Moh District, Lampang Province for conservation by Participation of civil society / พินัย วิลัยทอง / 2557 /Full Text
Subject
ประเพณีแห่ช้างผ้า
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- แม่เมาะ (ลำปาง)
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ลำปาง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
610 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคอร์รัปชั่นโดยใช้แบบจำลองการคอร์รัปชั่นที่มีเหตุผลจำกัด = A study on determinants of corruption using bounded rational corruption madel ธนานันท์ วรสาร / ธนานันต์ วรสาร / 2557 /Full Text
Subject
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- ไทย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
611 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting the demand for revisit of Chinese tourists in Chiang Rai Province / วิศรุต อักษรวงศ์วิทยา / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- เชียงราย
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
612 การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดของโครงการ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดและโครงการ 25 ตาสับปะรด = A Comparative study of community participation in solving drug problems of the Five Feaces of Drug Prevention Project and the 25 Pineapple Eyes Project / บัณฑิต เจริญ / 2557 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการ 5 รั้วป้องกันยาเสพติด
โครงการ 25 ตาสับปะรด
613 การศึกษาเปรียบเทียบคำกริยาการีตในภาษาไทยและภาษาจีน = Comparative study of causative cerbs in Thai and Chinese เหวยหย่ง โอว / เหวยหย่ง, โอว / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำกริยา
ภาษาไทย -- ไวยากรณ์
ภาษาจีน -- คำกริยา
ภาษาจีน -- ไวยากรณ์
614 การศึกษาเปรียบเทียบเครือข่ายชุมชนในการป้องกันไฟป่าบ้านหัวทุ่งและบ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of community networks for forest fire prevention of Baan Hua Tung and Baan Pang Dang Nai, Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / นินนาท ดาวรัตนหงษ์ / 2557 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม
ไฟป่า -- การมีส่วมร่วมของประชาชน
ป่าชุมชน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
615 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเห็ดหอมและเห็ดนางฟ้า ในจังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study on costs and returns of growing Shiitake and Sarjor-Caju mushrooms in Chiang Mai Province / พิมพ์วิภา ไทยใจอุ่น / 2557 /Full Text
Subject
เห็ด -- ต้นทุน
เห็ด -- อัตราผลตอบแทน
เห็ดหอม -- การปลูก
เห็ดนางฟ้า -- การปลูก
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
616 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรช่วงวัยเบบี้บูมเมอร์ส แจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นเวาย สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Comparative study of organizational engagement among baby boomers, generation X and generation Y staff in the Secretariat Office, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / สมศรี ขันธะกิจ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บุคลากร
ความผูกพันต่อองค์การ
เจนเนอเรชันวาย
617 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = A Comparative study of the nature of the construction industry in Chiang Mai and Lumphun / อานนท์ บุญช่วย / 2557 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ลำพูน
การก่อสร้าง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
618 การศึกษาเปรียบเทียบอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = A comparative study of double taxation agreement between country of Asean economic community / ภัคชัญญา บุญชูคำ / 2557 /Full Text
Subject
อนุสัญญาภาษีซ้อน
กลุ่มประเทศอาเซียน
619 การศึกษาพระธาตุสำคัญในจังหวัดลำปาง เพื่อจัดการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = The study management of important pagoda in Lampang province the cultural tourism and learning route / พาฝัน ประดาอินทร์ / 2557 /Full Text
Subject
พระธาตุ -- ลำปาง
วัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
ลำปาง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
620 การศึกษาพระพุทธรูปสำคัญ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพ การจัดการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = The Study of buddhas important in Chiang Rai Province for strengthen potential management of learning and cultural tourism / ประดับใจ สายเมืองนาย / 2557 /Full Text
Subject
พระพุทธรูป
การท่องเที่ยว -- แง่ศาสนา -- เชียงราย
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เชียงราย -- ประวัติศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72