ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรครากเน่าไฟทอปธอราในสตรอเบอร์รี่ = Selection of Endophytic Actinomycetes for Controlling Phytophthora Root Rot in Strawberry / อภาพร โพธิยอด / 2557 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
โรครากเน่า
ไฟทอปธอรา
42 การคัดเลือกตัวแบบในการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยใช้วิธีดับเบิลเจเนติกอัลกอริทึม = Model selection in multiple linear regression using double genetic algorithms method / ศิรินทิพย์ หมื่นจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
43 การคัดเลือกผู้ให้บริการระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น = Selection of cloud computing providers at Chiang Mai University by applying analytic hierarchy process / ประชุมชัย วงษ์ชัยภวัฒน์ / 2557 /Full Text
Subject
คลาวด์คอมพิวติง
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
ผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
44 การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบคลุมเครือ = Selection of logistic service providers using fuzzy analysis hierachy process / ญาณพล ขวัญสมบัติ / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
45 การค้าชายแดนไทย-ลาว และการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดน บริเวณช่องแม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี = Thai-Lao border trade and border landscape change in Chong Mek Area, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province / อัญญา บูชายันต์ / 2557 /Full Text
Subject
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
อุบลราชธานี -- ภาวะเศรษฐกิจ
46 การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ภูมิสารสนเทศร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม = The prediction of landslides susceptibility areas in uttradit province by applying geo-informatics technology with an artificial neural network / วิภา อินเรือง / 2557 /Full Text
Subject
แผ่นดินถล่ม -- อุตรดิตถ์
โครงข่ายประสาทเทียม
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
47 การจัดกลุ่มคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ = An Approriate features clustering to create efficient decision trees / ประทิน กาวี / 2557 /Full Text
Subject
ต้นไม้ตัดสินใจ
ระบบคอมพิวเตอร์
48 การจัดการ บ้านตึก กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์สถาน และพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ = The Management plan for Baan Teuk Luang anusarnsoonthorn building compound, Chiang Mai, as historical monument and learning museum / มนัสวัฑฒก์ ชุติมา / 2557 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์ -- เชียงใหม่
อาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทร (เชียงใหม่)
49 การจัดการกับการรับรสเปลี่ยนแปลงในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Taste management among children with cancer receiving chemotherapy ;Taste management among children with cancer receiving chemotherapy / ศุภลักษณ์ อยู่ยอด / 2557 /Full Text
Subject
Neoplasms -- in infancy & childhood
Chemotherapy
Taste
Neoplasms
50 การจัดการการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The Management of Lanna folk music using for promotive health in Lampang hospital, Mueang district, Lampang province / เฉลิมพล คุ้มศรี / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ดนตรีพื้นบ้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
ดนตรีบำบัด
51 การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของพื้นที่หมู่ 9 บ้านแม่แมม ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management in National Foresst Rescrvation Area of Ban Maenam Papae Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / มานิดา บุญจำเนียร / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารความขัดแย้ง
ป่าสงวน
52 การจัดการความปวดโดยบิดามารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parental pain magement in post-operative pediatric patients and related factors / รุ่งนภา คำฮ้อย / มหาวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Child
Postoperative care
Fathers
Mothers
53 การจัดการความรุ้ในการอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Knowledge management for preserving silver handicraft of Wat Srisuphan Commnity, Wualai Street, Haiya Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province / ไพศาล แก้วรากมุก / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
เครื่องเงิน -- เชียงใหม่
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
ชุมชนวัดศรีสุพรรณ
54 การจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล สหโคเจนกรีนและหมู่บ้านในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Community's knowledge management for solving conflicts between Sahacogen Green Biomass Power Plant and Villages of Pasak Subdistrict, Mueang District, Lamphun Province / สรยุทธ รักษาศรี / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
โรงไฟฟ้า -- ลำพูน
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ชีวมวล
55 การจัดการความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร) ของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of the quality of life development project (Wandering Dhamma) in Saraphi District, Chiang Mai Province / ถนอมศรี ปะระมะ / 2557 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร)
ธรรมะ -- สารภี (เชียงใหม่)
การบริหารองค์ความรู้
56 การจัดการความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา เรื่อง การฟ้อนสาวไหม = Knowledge management of Lanna Folk Dance, Fon Sao Mai / วัลยา ไชยพรม / 2557 /Full Text
Subject
นาฏศิลป์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การบริหารองค์ความรู้
57 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge management to improve the process of obtaining an academic position, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University / ศิริพัสตร์ ถาอ้าย / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
การบริหารองค์ความรู้
58 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการ ดำเนินการในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชีย = Knowledge management to develop work manual for operation in proposed budget and report of budget spending of Asia's hope foundation / เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ / 2557 /Full Text
Subject
มูลนิธินิมิตเอเชีย
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการองค์การ
59 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการโครงการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 = Knowledge management to develop project management of Narcotics Control Office, Region 5 / จงกลณี ช้างวิเศษ / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
60 การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge management of farmers on rice production at Mueang Kaew Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วินัย ขาวมี / 2557 /Full Text
Subject
ข้าว -- การผลิต -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การบริหารองค์ความรู้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72