ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Multilevel analysis of factors related to life skills of Mathayom Suksa 3 students / ปรเมศวร์ โตศิลากุล / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ทักษะชีวิต
ทักษะทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
562 การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 = Multilevel analysis of factors related to scientific mind of upper secondary school students, secondary educational service area office 36 / ชัยวัฒน์ ชนะมี / 2557 /Full Text
Subject
สถิติการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จิตวิทยาโรงเรียน
จิตวิทยาการศึกษา
563 การวิเคราะห์พารามิเตอร์และต้นทุนการผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า = Parametric and cost analyses of biochar production from agricultural residues by slow pyrolysis process / เบญจพร เครือทะนันไชย / 2557 /Full Text
Subject
ถ่าน -- การผลิต
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
564 การวิเคราะห์แรงดันเกินสวิตชิงและเทคนิคการป้องกันสำหรับการจ่ายไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าซ้ำของระบบสายเคเบิลใต้ดินที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิลใต้น้ำระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ = Analysis of switching overvoltages and protection techniques for energization and re-energization of the connected 115 kV underground and submarine cables system / ปณิดา ธารารักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
สายเคเบิล
สายเคเบิลใต้น้ำ
565 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ของบริษัท เอ็ม ขนส่ง จำกัด = Analysis and design of information system for transportation costs analysis at M Transport Company Limited / มาโนชณ์ ทะปะละ / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท เอ็ม ขนส่ง จำกัด
การขนส่งสินค้า -- สมุทรสาคร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
566 การวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน-5 โดยวิธีการของมาร์คอฟ-สวิตชิง เวกเตอร์ ออโตรีเกรสซีพ = Analysis of economic cycle in ASEAN-5 using a markov-switching vector autoregressive approach / ภารวี มณีจักร / 2557 /Full Text
Subject
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์มหภาค -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
567 การวิเคราะห์วัฒนธรรมประดิษฐ์และการสื่อสารอัตลักษณ์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสปาล้านนา = Analysis of invention culture and identity Communication : a case study of Lanna Spa Industry / ภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย / 2557 /Full Text
Subject
ธุรกิจสปา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การสื่อสารกับวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
เอกลักษณ์ทางสังคม
568 การวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน = Potential performance analysis of Ban Ma furniture producer group in Tambon Sribuaban, Lamphun province / พัชราภรณ์ ไชยสิทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
การผลิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
เครื่องเรือน -- ลำพูน
เครื่องเรือน -- การผลิต -- ลำพูน
569 การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลน่าน = Situational analysis of clinical practice guidelines implemention in orthopedics department, Nan hospital / ญาณตา เชียงวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
Nursing practice
Nan hospital. orthopedics department
570 การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย = Situational analysis of clinical practice guidelines implementation in a Male Medical Ward, Sanpatong Hospital, Chiang Mai Province / พราวเดือน เนตรวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
Intensive care unit
Patients
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
อายุรศาสตร์
571 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of the care of persons with continuous ambulatory peritoneal dialysis, Dok Khamtai District Phayao province / อัจฉรา พรหมเสน / 2557 /Full Text
Subject
Peritoneal dialysis
572 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุขณะเกิดอุทกภัยในตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Situational analysis of elder care during a flood in Tan Chum sub-district, Wiang Sa district, Nan province / พิธพร อุ่นเรือน / 2557 /Full Text
Subject
Elderly
Geriatric nursing
Diseasters
573 การวิเคราะห์สถานการณ์การตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of HIV infection screening among men who have sex with men, Chiang Mai province / พัชณี สมุทรอาลัย / 2557 /Full Text
Subject
Sex
HIV infection
HIV infection -- Chiang Mai
574 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management, medical nursing section, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / รัชรินทร์ โพธิกุล / 2557 /Full Text
Subject
Risk management
575 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the sub-neonatal intensive care unit, Nakornping hospital, Chiang Mai province / เสาวภรณ์ ศรีวิชัย / 2557 /Full Text
Subject
Risk management
Intensive care units, neonatal
576 การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในชุมชน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of emergency operation unit pactices in community, Pa Daet district, Chiang Rai province / พนาวัน พรหมเผ่า / 2557 /Full Text
Subject
Emergency medical services
577 การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านโภชนาการในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of standard nutritional practices in viengping children's home, Chiang Mai province / ศิริรัตน์ ลาภเย็น / 2557 /Full Text
Subject
Nutrition
578 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุบาดเจ็บสมองที่ได้รับการผ่าตัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of pressure sores prevention among postoperative elderly patients with traumatic brain injury, male surgical ward, Lamphun hospital / ศศิธร พิชัยพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Brain injuries
Brain injuries
Brain -- surgery
579 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Situational analysis of dementia prevention among elderly, Nong Hoi sub-district, Mueang Chiang Mai district / อภิญญา จีนานุรักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
Dementia -- prevention & control
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
580 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการรับรู้สัญญาณเตือนภัยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหางดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of promoting storke warning sign perception among persons with hypertension, Hang Dong sub-district, Hang Dong district, Chiang mai provinve / เกษณี คำจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Hypertension


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72