ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก ในน้าพริกหนุ่มที่จาหน่ายในตลาดสด เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Quantitative analysis of sodium, potassium, calcium and iron in nam prik num sold in Chiang Mai municipal markets / สิริพริมา วิภาธวัชชัยพร / 2557 /Full Text
Subject
น้ำพริกหนุ่ม
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
โภชนาการ
ตลาด -- เชียงใหม่
542 การวิเคราะห์ปัจจัยของการเคลื่อนตัวและการกระจายความเค้นในฟันและกระดูกสำหรับการจัดฟัน = Parametric analysis on distortion and stress distribution in teeth and bone for orthodontics / พนา สุทธกูล / 2557 /Full Text
Subject
ทันตกรรมจัดฟัน -- เครื่องมือและอุปกรณ์
ทันตกรรมจัดฟัน
วิศวกรรมเครื่องกล
543 การวิเคราะห์ปัจจัยของการร่วมแรงร่วมใจที่มีผลต่อกำไรในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่กรณีศึกษาระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง = Impact of collaboration on profit in agricultural supply chains in Chiang Mai Province: a case study between producers and wholesalers / นภัสถ์ บุญประเสริฐ / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
544 การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม่ = Factor analysis on financial ratios of credit unions in Chiang Mai province / ฉัตรชัย สัทธรรมพงศา / 2557 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน -- การเงิน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน -- เชียงใหม่
545 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis the factor affecting to the stock price of listed companies in food and beverage sector in the Stock Exchange of Thailand / เทวพงศ์ ไชยพิเศษ / 2557 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- ราคา
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
546 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน = Analysis of factors related to nursing innovation development, Medical Department, Lamphun hospital / กิรติกานต์ มาตยาบุญ / 2557 /Full Text
Subject
Diffusion of innovation
Hospital -- Lamphun
547 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศ โดยใช้แบบจาลองเนสเต็ดโลจิต = Analysis of factors affecting decision to use domestic airline service using nested logit model / สุวิมล สุมนวิวัฒน์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
สายการบิน -- บริการลูกค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย
การจัดการตลาด
548 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลดอุณหภูมิลูกชิ้นด้วยน้ำเย็นโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Analysis of factors affecting meat ball temperature reduction using hydro cooling by design of experiment techniques / ธันว์ บุญมา / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
ลูกชิ้น -- การผลิต
549 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้าบริษัทกำจัดแมลงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = The Analysis of factors affecting customers choices for pest control service from a company in Chiang Mai province / ขนิษฐา บุตรเงิน / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทกำจัดแมลง
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
550 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of factors affecting the tutoring Center Choice of High School Students in the Mueang District,Chiang Mai, Thailand / ธีรคม ใจปลอด / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โรงเรียนกวดวิชา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- การตัดสินใจ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- เชียงใหม่
551 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียนโดยใช้ตัวประมาณค่าพูลมีนกรุ๊ป = An Analysis of factor affecting the Thai agriculture exports to ASEAN by Pooled Mean Group / ชนากานต์ ไพศาลศิลป์ / 2557 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- การส่งออก
สินค้าเกษตร -- ไทย
การแข่งขันทางการค้า -- ไทย
กลุ่มประเทศอาเซียน
552 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013 = An Analysis of export slowdown of Thailand during 2000 - 2013 / พนิดา ณ ลำเลียง / 2557 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการส่งออก
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
553 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัลกอริทึมลดมิติสำหรับการวิเคราะห์โปรโมชัน = Comparative analysis of dimension reduction algorithm for promotion analysis / เมธาวัตน์ กาวิลเครือ / 2557 /Full Text
Subject
อัลกอริทึม
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
554 การวิเคราะห์ผลกระทบของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาที่มีต่อหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย = Analysis of the impact of Gross Domestic Product (GDP) by sector on the loss in power distribution system of Thailand / ณัฐ ตนานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
555 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 = An Analysis of the performance of personal Income tax refund audit submitted through internet of Chiang Mai1 Area Revenue Office / สบุษราคำ ศรีเพ็ญ / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
การขอคืนภาษีอากร -- เชียงใหม่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อินเทอร์เน็ต
556 การวิเคราะห์ผลการตรวจสารก่อภูมิต้านทานจำเพาะต่อมลูกหมากโดยใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปเปรียบเทียบกับผลตรวจแอซิดฟอสฟาเทสในน้ำสกัดสำลีซับช่องคลอดที่ตรวจพบและไม่พบตัวอสุจิ = Analysis of test results of prostate-specific antigen compared with semi-quantitative acid phosphatase in microscopic sperm positive and negative vaginal swab extracts / เพียงขวัญ จารเขียน / 2557 /Full Text
Subject
การพิสูจน์หลักฐาน
นิติวิทยาศาสตร์
อาชญากรรมทางเพศ
557 การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Investigative performance analysis of police in Mae Hong Son province / ณัฐวุฒิ น้อยสอน / 2557 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- แม่ฮ่องสอน
การสอบสวน
การสอบสวนคดีอาญา
558 การวิเคราะห์พฤติกรรมของการใช้จักรยานของสมาชิกสมาคมนักปั่นจักรยานเชียงใหม่ = Analysis of cycling behavior of the cycling association of Chiang Mai / พิชชาภา สุขเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
สมาคมนักปั่นจักรยานเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักขี่จักรยาน -- พฤติกรรม
การขี่จักรยาน -- เชียงใหม่
559 การวิเคราะห์พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบการรีไซเคิลลูปปิดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุ = Life cycle energy analysis of closed loop recycling system for scraped computer / วรรษมล เลิศจตุรานนท์ / 2557 /Full Text
Subject
พลังงาน -- การวิเคราะห์
คอมพิวเตอร์
560 การวิเคราะห์พหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Multilevel analysis of students and teacher needs influencing analytical thinking ability of Mathayom Suksa 3 students / สุทธิพร สนใจ / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ครู
ความคิดและการคิด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72