ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของหนอนตายหยากด้วยเทคนิคซีเควนซ์รีเลตเตดแอมพลิไฟด์โพลีมอร์ฟิซึม = Genetic diversity analysis of stemona spp. by sequence related amplified polymorphism technique / อภิชา ไชยเหล็ก / 2557 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช) -- พันธุศาสตร์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
522 การวิเคราะห์ค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางเส้นทางตาก-แม่สอด = Bus fare analysis of Tak-Mae Sot route / รัตนพงษ์ ชังชั่ว / 2557 /Full Text
Subject
รถประจำทาง -- ค่าโดยสาร
รถประจำทาง -- การสำรวจ
การขนส่งมวลชน -- ตาก
523 การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis of bivariate extreme value in the price of stocks in transportation and logistics sector in the stock exchange of Thailand / สุนิษา ตุ้ยยวง / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ราคาหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
524 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของการตกแต่งภายในบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Market structure analysis of the house interior design business in Chiang Mai province / ศิริเนตร ณ วันจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- เมือง (เชียงใหม่)
การตกแต่งภายใน
525 การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of local Administrative Organizations' Revenue Structure in Amphur Samoeng, Changwat Chiang Mai / วัชชารมย์ เชื้อเมืองพาน / 2557 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- รายได้
การปกครองท้องถิ่น -- สะเมิง (เชียงใหม่)
รายได้
526 การวิเคราะห์จลนพลศาสตร์ของการย่อยสลายพลาสติกด้วยความร้อน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา = Kinetic analysis of catalytic thermal degradation of plastic / นงค์ลักษณ์ มุริจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
จลนพลศาสตร์เคมี
พลาสติก
ความร้อน
527 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกชาวต่างด้าวของโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Cost analysis in alien Out-patient service in Chiang Sean Hospital, Chiang Rai Province / ฐาปนี มาณพ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงแสน
โรงพยาบาล -- ต้นทุน
528 การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลชุมชนของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of economic costs for AIDS patients at Community Public Hospital in Chiang Mai Province / นริศรา นาระถี / 2557 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ทุน (เศรษฐศาสตร์)
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลของรัฐ -- เชียงใหม่
529 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนอัสกี้ในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost Benefit analysis of breeding siberian husky in Chiang Mai province / อลิศรา ธรรมสิทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
สุนัข -- การเลี้ยง
สุนัข -- พันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้
สุนัข -- เชียงใหม่
530 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการสหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลาพูน จำกัด = Cost-benefit analysis of Umong Lamphun Wine Cooperative Limited / นิศา ศิริทองคำ / 2557 /Full Text
Subject
สหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลำพูน จำกัด
ไวน์ลำไย -- ต้นทุน
ไวน์ลำไย -- อัตราผลตอบแทน
531 การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสำหรับการประหยัดพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมและอาคารพาณ์ชย์ของประเทศไทย = Marginal abatement cost analysis for energy savings and greenhouse gas mitigation in Thailand industrial sector and commercial building / เภกา คุณทวีกาณณ์ / 2557 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรม -- การอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน
ต้นทุนต่อหน่วย
532 การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยสุดท้ายสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย = Marginal abatement cost analysis for greenhouse gas mitigation in Thailand electricity generation sector / ธารินี แสงทอง / 2557 /Full Text
Subject
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
ก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณ
ต้นทุนต่อหน่วย
533 การวิเคราะห์ตัวแบบการปฎิบัติตามการนำนโยบายการจำนำข้าวเปลือกของจังหวัดลำปาง ในปีการผลิต 25552556 = Analysis of rice mortgage policy model implementation of Lampang Province in production year 20122013 / สุวปรียา ปัญญารักษา / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวเปลือก -- จำนำ -- ลำปาง
ข้าวเปลือก -- ลำปาง
ข้าว -- ราคา -- ลำปาง
534 การวิเคราะห์ตัวแปรต่อการกระจายความเค้นในบริเวณโดยรอบกระดูกเพดานปากและในสกรูอิมแพลนท์ = Parametric analysis on stress distribution in peri-implant palatal bone and screw implant / ณัฐ แสงวิวัฒน์เจริญ / 2557 /Full Text
Subject
การกระจายความเค้น
สกรู
535 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทัวร์ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Economic analysis of trekking Industry in Chiang Mai Province / กานต์รวี สระทองโน / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
536 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้านการผลิตหญ้าเนเปียร์เพื่อการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน = An economic analysis of the production of Napier Grass that feed dairy cattles in Chiang Mai and Lamphun province areas / ณัฎฐนิช ใจจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์ -- การวิเคราะห์
หญ้าเนเปียร์ -- การผลิต
โคนม -- การเลี้ยง
537 การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณการใช้และการนำเข้าก๊าซธรรมชาติของไทย โดยวิธีอารีมา = Analysis of trends in Thailands natural gas use and import quantity using ARIMA method / ณุรัตนา สร้อยทอง / 2557 /Full Text
Subject
ราคา
ก๊าซธรรมชาติ -- ไทย
ก๊าซธรรมชาติ -- การนำเข้า
538 การวิเคราะห์บริการสอนผ่านเว็บของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ = Analysis of Web-Based instructional services of Government University Libraries / อมรรัตน์ หล่อพิเชียร / 2557 /Full Text
Subject
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
ห้องสมุด -- การเรียนการสอนผ่านเว็บ
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
ห้องสมุด -- การศึกษาและการสอน
539 การวิเคราะห์บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนของการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ สำหรับชิ้นงานเหล็กกล้า = Analysis of heat affected zone of submerged arc welding for steel metal work / ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
เหล็ก -- การเชื่อม
โลหะ -- การเชื่อม
งานเหล็ก
540 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคสำหรับการผลิตสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงราย = Technical efficiency analysis of phulae pineapple (Bromelia Anaus) production in Chiang Rai Province / ชลาลัย ใจตุ้ย / 2557 /Full Text
Subject
สับปะรด -- เชียงราย
สับปะรด -- พันธุ์ภูแล
สับปะรด -- การปลูก
สับปะรด -- การผลิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72