ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การวัดระดับอุปนิสัยของบุคลากร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตนบนโดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of employees of TOT public company limited in eight upper Northern provinces by applying the seven habits of highly effective people principle / ธัชกร ปภัสชาญสกุล / 2557 /Full Text
Subject
นิสัย
การดำเนินชีวิต
502 การวางเครื่องเซนเซอร์ไร้สายในพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ขั้นตอนวิธีการวิวัฒนาการ = Wireless sensor node placement in polygon area using evolutionary algorithm / ธีรวัฒน์ กำไร / 2557 /Full Text
Subject
สถานีตัวรับรู้ไร้สาย
ระบบสื่อสารไร้สาย
503 การวิเคราะห์การจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Management analysis of Japanese Restaurant in Mae Sot District, Tak Province / อัจฉรา อันสมศรี / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารธุรกิจ
ร้านอาหารญี่ปุ่น
504 การวิเคราะห์การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตลำไยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ = Analysis of chemicals usage in longan production process using image processing technique / กุลางกูร พัฒนเมธาดา / 2557 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ภาพถ่าย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลำไย -- ผลกระทบจากสารเคมี
ลำไย -- การออกดอก
ลำไย -- การผลิต
505 การวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจด้านฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = The Analysis of Halal business doing in the 3 southern border provinces / ธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ / 2557 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
การจัดการ
ธุรกิจ -- ไทย (ภาคใต้)
506 การวิเคราะห์การประหยัดของงบประมาณรายจ่ายจากการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการเขตพื้นที่สำนักงานคลังเขต 5 = Analysis of the government budget expenditure economizing using the Electronicgovernment procurement system of the Treasury Office Region 5 / ลักษณา พงศ์ภิญโญโอภาส / 2557 /Full Text
Subject
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานคลังเขต 5
507 การวิเคราะห์การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อผลกระทบของต้นทุนโลจิสติกส์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและ ลำพูน = The analysis of maize farmers adaptation to the effects of logistics costs in Chiang Mai, Lampang and Lamphun provinces / พิมนภา สมงาม / 2557 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
การบริหารงานโลจิสติกส์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
508 การวิเคราะห์การสังเคราะห์โปรตีนทั้งหมดภายในเซลล์เจ้าบ้านที่ติดเชื้อระยะเริ่มแรกของไวรัสก่อโรคเริมชนิดที่ 2 = Analysis of total protein synthesis inside infacted host cell in early stage of herpes simplex virus type-2 / อนุชา ตระกูลชนะ / 2557 /Full Text
Subject
โปรตีน -- การสังเคราะห์
โรคเกิดจากไวรัส
เริม
509 การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Citation analysis in research articles written by Faculty of Medicine Staff, Chiang Mai University / เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- อาจารย์
การอ้างถึงทางบรรณานุกรม
การเขียนบทความ
510 การวิเคราะห์ของเล่นพื้นบ้านในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Analysis of folk toys in promoting development of children with cognitive challenges / ศรินญา คำใส / 2557 /Full Text
Subject
เด็กพิเศษ
ความบกพร่องทางสติปัญญา
การศึกษาพิเศษ
ของเล่น -- แม่ฮ่องสอน
511 การวิเคราะห์ความจำเป็นและแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of necessity and developing approach for operating staffs, the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University / กิ่งกาญจน์ แสงอาทิตย์ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ -- บุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
512 การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ = Analysis of volatility of the returns of foreign investment fund / อภิรัช ถาวรสุข / 2557 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
อัตราผลตอบแทน
513 การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาค่าก่อสร้างอาคารชุดในจังหวัดเชียงใหม่ = Construction variance analysis of condominiums in Chiang Mai Province / ภาสกร เหล็กสมบูรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง
514 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการเงินในประเทศไทย โดยวิธีมุลติวาริเอทคอปปูลา = Volatility analysis of financial group stock return rate in Thailand using multivariate copulas approach / ธันย์ชนก ธิจีน / 2557 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนราคาหลักทรัพย์ต่อผลตอบแทนการลงทุน
อัตราผลตอบแทน
515 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยวิธีคอปปูลาสองตัวแปร = Return rate volatility analysis of industry group stocks in Thailand using Bivariate Copulas Approach / ชุติมา อูปเงิน / 2557 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
อัตราผลตอบแทน
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
516 การวิเคราะห์ความยั่งยืนของกำไรและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An analysis of the profit sustainability and social responsibility of companies listed in the food and beverage sector in the stock exchange of Thailand / พรรษมนต์ จันทร์เทาว์ / 2557 /Full Text
Subject
กำไร
การจัดการกำไร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
517 การวิเคราะห์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = An Analysis of mathematical knowledge found in local wisdom of Chiang Mai province / ณัฐพัฒฐ์ มุกดา / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์วิเคราะห์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
518 การวิเคราะห์ความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอนในบริบทการทำงานร่วมกันของครูในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด = Analysis of teachers mathematical knowledge for teaching in working collaboration context in schools innovated by lesson study and open approach / สุดารัตน์ เปียงน้อย / 2557 /Full Text
Subject
ครูคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
519 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์กลุ่มเหล็ก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวและความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบแกรนเจอร์ = An Analysis of relationship between stock price and volume of the steel sector in the stock exchange of Thailand by using cointegration and granger causality test / ศุภณัฐญ์ เตปิยะ / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
อุตสาหกรรมเหล็ก
520 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน ธุรกิจบริการจังหวัดชลบุรี โดยวิธีมัลติเลเวล โลจิสติก รีเกรสชั่น = Risk analysis of small and medium enterprises for the service business in Chonburi Province using multilevel logistic regression / จักรกฤษณ์ ขันติลม / 2557 /Full Text
Subject
วิสาหกิจขนาดกลาง -- ชลบุรี
วิสาหกิจขนาดย่อม -- ชลบุรี
การบริหารความเสี่ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72