ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การรับรู้โอกาสเสี่ยงและอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจในกลุ่มคนงานผ้าฝ้ายนอกระบบ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Perception of risk and respiratory symptoms among cotton textile workers in Mea Rang sub-district, Pa Sang district, Lamphun province / อรทัย คำแปง / 2557 /Full Text
Subject
ทางเดินหายใจ -- โรค
สาธารณสุขศาสตร์ -- ลำพูน
การประเมินความเสี่ยง
482 การรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดโดยใช้แบบจำลองเสียงของส่วนแบ่งย่อยเสียงพูด = Emotion recognition from speech using acoustic models of speech segments / วิวัฒน์ชัย กาวีต๊ะ / 2557 /Full Text
Subject
การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
การรู้จำรูปแบบ
ระบบประมวลผลเสียงพูด
483 การลดความบกพร่องในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานเครื่องประดับ = Defective reduction in quality inspection process of the jewelry factory / พรวิภา ทาเขียว / 2557 /Full Text
Subject
การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
484 การลดความเสียหายที่สถานีรับสินค้า กรณีศึกษา บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด = Damage cost reduction at receiving station : a case study of Nimseeseng 1988 Co. Ltd. / กิตติชัย รักไทย / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
การจัดการอุตสาหกรรม
การขนส่งสินค้า
485 การลดจำนวนผลิตภัณฑ์ทีบกพร่องในการผลิตแหวนอัญมณี = Reduction of defect products in gem ring production / ทิพยนิพพานพรหม หริเกศวรราวตาร / 2557 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอัญมณี -- การควบคุมการผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
486 การลดเวลาการรายงานผลการทดสอบทางเคมีโดยใช้แนวคิดลีน กรณศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน = Lead time reduction for chemical report test using lean concept Case study of Somdetpayopparattapanhin Hospital / นันทิญา เครือธิ / 2557 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
กรรมวิธีการผลิต
วิศวกรรมอุตสาหการ
487 การลดเวลานำในกระบวนการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน = Lead time reduction in storage process of maize seeds using lean manufacturing technique / พร้อมพงศ์ กลิ่นประชุม / 2557 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
อุตสาหกรรมการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
488 การลดออกไซด์ของไนโตรเจนในแก๊สไอเสียโดยใช้กระบวนการโฟโตแคทาลิซิสด้วยโพลีคาร์บอเนตเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ = Degradation of NO in exhaust gas using photocatalysis with TiO -coated polycarbonate / สุกัญญา โปธายะ / 2557 /Full Text
Subject
ก๊าซ (ท่อไอเสีย)
ไนโตรเจนไดออกไซด์
489 การลอยแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก = Flotation of sodium feldspar for ceramics industry / วิลาศลักษณ์ จำปา / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท เซอมาส จำกัด
แร่วิทยา
แร่
แร่โซเดียมเฟลด์สปาร์
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องเคลือบดินเผา
490 การลอยสินแร่ทองแดงรีแฟรคตอรี = Flotation of refractory copper ores / อรรถพล สายคำตา / 2557 /Full Text
Subject
แร่
การแต่งแร่
ทองแดง
491 การเลือกแผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Selection of appropriate sampling plan in raw material quality inspection for electronics manufacturing / กนกสูตร ตระกูลสมบัติ / 2557 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุดิบ -- คุณภาพ
492 การวัดผลกระทบของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย = Measuring impact of The United States of Americas quantitative easing policy on Thai economy system / วราวุฒิ เรือนคำ / 2557 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายการเงิน
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
493 การวัดระดับความสุขและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของประชากรในพื้นที่เมืองเก่าน่าน = Happiness level measuring and the analysis of factors affecting happiness of the population in Nan Old city / ปิณฑิรา วีรจิตโต / 2557 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- น่าน
ค่าครองชีพและมาตรฐานการครองชีพ -- น่าน
ความสุข -- น่าน
494 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับ ผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of the Faculty of Mass Communication Students, Chiang Mai University, by applying the seven habits of highly effective people principle / หิรัญ ศรีเที่ยง / 2557 /Full Text
Subject
นิสัย
การดำเนินชีวิต
495 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources Students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / เนตรชนก คำผาลา / 2557 /Full Text
Subject
นิสัย
การดำเนินชีวิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
496 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of school of tourism delopment students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ศรวิษฐ์ อินทะพันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
นิสัย
นักศึกษา -- เชียงใหม่
497 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง = Measuring habit level of Science students, Chiang Mai University, by applying the Seven Habits of hightly effective people principle / ณัฐพงษ์ พนะการ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
498 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of Faculty of Economics Students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ธนวัฒน์ จันทร์โรจนพันธ์ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะเศรษฐศาสตร์ -- นักศึกษา
นิสัย
การดำเนินชีวิต
499 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of animal science and technology students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / พัชรภา ดาสา / 2557 /Full Text
Subject
นิสัย
การดำเนินชีวิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
500 การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง = Measuring habit level of information and communication students, Maejo University, by applying the seven habits of highly effective people principle / ปรารถนา สุขจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
นิสัย
การดำเนินชีวิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72