ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง = People participation in nomination process / สันติ สิงหสันติ / 2557 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
พรรคการเมือง
462 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาคมหมู่บ้านต่อการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in civic society process toward preparation in development plan of Fa Ham Sub-district Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อัครวัฒน์ ชัยวงค์ ดำรงค์กิจเกษตร / มหาวิทยาลัยเขียงใหม 2557 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
463 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการจัดการพื้นที่รอบกว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยา = People's particition in management of Kwan Phayao surrounding area in Phayao Provice / อัครา พรหมเผ่า / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
กว๊านพะเยา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
464 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Citizen participation in road construction projects management of Chiang Mai Provincial Administrative Organization / ศิริ สวนสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การก่อสร้าง
465 การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลชาวกระเหรี่ยงในการดูแลเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Participation of Karen caregivers in caring for children with respiratory tract infections admitted to community hospital / ศรันย์ ปองนิมิตพร / 2557 /Full Text
Subject
Respiratory tract infections -- Karen
Caregivers
Hospitals, Community
466 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Parent participation in promoting oral health of young children, Sansai Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province / รพีพร ตันบุญ / 2557 /Full Text
Subject
ทันตานามัย
ปาก -- การดูแลและสุขวิทยา
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ผู้ปกครองกับเด็ก -- พร้าว (เชียงใหม่)
467 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงค์ ภาค 6 = Political participation of monks in Monk Administrative Organization Region 6 / พระวัชรพงษ์ ดวงเมือง / 2557 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สงฆ์ -- กิจกรรมทางการเมือง
468 การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำปลีกล้วยสกัด = Consumer acceptance towards banana blossom extract product / ชนพนธ์ ลาภนิมิตรชัย / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำปลีกล้วยสกัด
เครื่องดื่ม
469 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง = Farmers adoption of peanut production technology in Lampang Province / ปรานอม แสงจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ลำปาง
ถั่วลิสง -- การปลูก
ถั่วลิสง -- การผลิต
470 การย้ายถิ่นเข้าและการปรับตัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = In-migration and adjustment of the elderly in Chiang Mai Municipality / ทศพล คชสาร / 2557 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การย้ายถิ่น
การย้ายถิ่น
471 การรวบรวมและการคัดเลือกเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟหม่อน = Collecting and Screening on Entomopathogenic Fungi to Control Mulberry Thrips / ณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
เชื้อราก่อโรค
เชื้อรา
เพลี้ยไฟ
472 การรับรู้ และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารแปรรูปติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการตัดสินใจซื้อในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers perception and attitude towards processed carbon footprint label foods and their purchasing decision in Chiang Mai province / ภาวิณี คำม่วง / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
อาหารแปรรูป
ฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์สีเขียว
473 การรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล เชียงใหม่ ราม = Perception of customers towards service quality of Chiangmai-Ram Hospital / ดวงใจ เทพวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
474 การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Perception of oral health information among secondary school students, Long District, Phrae Province / พิมพ์เดือน ญาณวรพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
ปาก -- การดูแลและสุขวิทยา
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอลอง (แพร่)
475 การรับรู้ภาวะน้ำหนักเกิน ภาพลักษณ์และความพึงพอใจต่อรูปร่าง ของวัยรุ่นหญิง = Overweight perception body image and satisfaction among female adolescents / ศิลิลทิพย์ ธงยี่สิบ / 2557 /Full Text
Subject
สตรีน้ำหนักเกิน
โรคอ้วน
476 การรับรู้และการตอบสนองของประชาชนจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการ ดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Perception and peoples response from the environmental problems resulting from the operation of the Mae Moh Power Plant and Mine, Mae Moh District, Lampang Province / กรุณา ยะสะโน / 2557 /Full Text
Subject
มลพิษ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
477 การรับรู้และการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยของประชาชนในตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Perceptions and preparedness for coping with flood in Pa Sang Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Provice / จิตรพิสุทธิ์ ไพจิตรกุญชร / 2557 /Full Text
Subject
อุทกภัย -- ลำพูน
อุทกภัย -- การป้องกันและควบคุม
การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
478 การรับรู้และความไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์รูปร่างของนักศึกษาหญิง = Body image perception and dissatisfaction among female University Students / กมลชนก วโรภาสกร / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
น้ำหนักและการวัด
การควบคุมน้ำหนัก
การลดความอ้วน
สตรีน้ำหนักเกิน
479 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Self-efficacy and self-care behaviors among patients with diabetes mellitus type II in Khongkhak District Health Promotion and Prevention Centre, Meachaem district, Chiang Mai province / เจษฎา ปวีณเกียรติคุณ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
480 การรับรู้สัญญาณเตือนและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง ตำบลน้าโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Perception of stroke warning signs and risk factors among hypertensive patients and pre-hypertension in Namjo Tumbol, Mae Tha District, Lampang Province / ณัชพันธ์ มานพ / 2557 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- ผู้ป่วย -- แม่ทะ (ลำปาง)
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- แม่ทะ (ลำปาง)
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- การป้องกันและควบคุม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72