ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of managment model in sport recreation and sport science center of Hangdong District Chiang Mai Province ท / ณัชชา จันทพัวศิริศิลป์ / 2557 /Full Text
Subject
การบริหาร
การบริหารการกีฬา
ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
442 การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = The Development of guard shifting pattern for the officials in Chiang Mai Women Correctional Institution / ณัฐกิจ พลเยี่ยม / 2557 /Full Text
Subject
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เจ้าพนักงานเรือนจำ
การทำงาน
443 การพัฒนาและทดสอบโปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพพยาบาลที่หน่วยตรวจฉุกเฉินในการจัดการความปวด = Development and testing of the emergency department nurses' capacity enhancing program on pain management / อรรธางค์ ปัญญางาม / ม 2557 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
444 การพัฒนาและประเมินอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งที่กักเก็บพรอพอลิสในตำรับยาทาต้านแบคทีเรีย = Development and evaluation of propolis-entrapped solid lipid nanoparticles in antibacterial topical preparation / ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร / 2557 /Full Text
Subject
Propolis
Antibacterial agents
445 การพัฒนาวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงซึ่งเป็นคอมโพสิต Bi2WO6CeO2 ชนิดใหม่สำหรับการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์บางกลุ่ม = Development of novel Bi2WO6CeO2 composite photocatalysts for some organic compounds degradation / สุดารัตน์ อิสระพนาชีวิน / 2557 /Full Text
Subject
การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
การย่อยสลายด้วยแสง
ตัวเร่งปฏิกิริยา
446 การพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Potential development of caregiver for the elderly with Chronic diseases in Phai Lom community, Laplae district, Uttaradit province / บวรนันท์ พิมพ์โพธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- โรค
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- อุตรดิตถ์
447 การพัฒนาสถานีเซ็นเซอร์ไร้สายที่สามารถปรับปรุงการทำงานด้วยตนเองสำหรับระบบเตือนอุทกภัย = Development of a self-adaptive wireless sensor station for flood warning system / ศุภมิตร จันทร์คู่ / 2557 /Full Text
Subject
โปรแกรมการสื่อสาร
การออกแบบระบบ
สถานีตัวรับรู้ไร้สาย
เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
ระบบสื่อสารไร้สาย
การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
448 การพัฒนาสมรรถนะนักบัญชีของธุรกิจในอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Competency development of accountants in businesses in Mueang Chiang Mai district in response to ASEAN economic community / กมลรส จันทร์ตาคำ / 2557 /Full Text
Subject
นักบัญชี
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
449 การพัฒนาสารเปรียบต่างชนิดถุงบรรจุแก๊สเพื่อประยุกต์ใช้ในงานสร้างภาพด้วยอัลตร้าซาวด์ = Development of gas encapsulated contrast agent for ultrasound imaging application / พงศ์ศิริ หงษ์สีธิ / 2557 /Full Text
Subject
รังสีวิทยาทางการแพทย์
เทคโนโลยีทางการแพทย์
450 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกลุ่มประชากรสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ = Development of optimal medium for bio-oil producing microalgal consortium cultivation ;Development of optimal medium for bio-oil producing microalgal consortium cultivation / สุรีพร โลมากุล / 2557 /Full Text
Subject
สาหร่ายขนาดเล็ก -- การแปรรูป
สาหร่ายขนาดเล็ก
สาหร่าย -- การเพาะเลี้ยง
451 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = The Development of learning centers in Bann Mae Ta Marn Ecotourism Village, Gued Chang subdistrict, Mae Taeng district, Chiang Mai province / จันทร์เพ็ญ มีทรัพย์กว้าง / 2557 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
การเรียนรู้
452 การพัฒนาเอกสารให้คำแนะนำแบบรูปภาพสำหรับยาที่ต้องระมัดระวังสูงกลุ่มเมทิลแซนทีน = Development of pictogram for informing patient about high alert drugs in methylxanthine group / ทิพย์สุดา เปรมภูติ / 2557 /Full Text
Subject
Methylxanthine
Pharmacy -- Information services
453 การเพิ่มคุณภาพของภาพถ่ายรังสีโดยการตรวจวัดคุณภาพรูปภาพและขั้นตอนวิธีแบบไฮบริด = Enhancing radiographic image quality using image measures and hybrid algorithms / วริทธิ ปีติยา / 2557 /Full Text
Subject
การบันทึกภาพด้วยรังสี
รังสีวิทยา
454 การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยการดัดแปลงโฟอิเล็กโทรดด้วยการใช้อนุภาคนาโน เนตระพอด และผงซิงค์ออกไซด์ = Efficiency enhancement of dye-sensitized solar cells by photoelectrode modification using zno nanoparticles, tetrapods and powders / อภิรัก อภิวงค์งาม / 2557 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
เซลล์แสงอาทิตย์
อนุภาคนาโน
455 การเพิ่มประสิทธิภาพความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และพอลิเอธิลีนไกลคอล = Increasing efficiency of maize seed germination by using urea formaldehyde and polyethyleneglycol / สิริมล ขันแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การเจริญเติบโต
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ดพันธุ์
พอลิเอทิลีนไกลคอน
ยูเรีย
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
456 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรขึ้นรูปแก้วของบริษัทควอลิตี้ เซรามิก จำกัดโดยใช้เทคนิคการลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร = Efficiency improvement of cup forming machine of quality ceramic company limited by using setup time reduction technique / นิคม โท๊ะนาบุตร / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องแก้ว -- การผลิต
เครื่องเคลือบดินเผา -- การผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกล
457 การเพิ่มประสิทธิภาพใบพัดกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ้ว = Efficiency improvement of water turbine propeller for pico hydro power generation system / วัชระ ยาวิไชย / 2557 /Full Text
Subject
กังหันน้ำ
ไฟฟ้า
พลังงานน้ำ
458 การเพิ่มอัตราส่วนเพศเมียในไก่ไข่โดยแอนติบอดีต่อต้านแอนติเจนที่จำเพาะต่อเพศผู้ = Increment of female sex ratio in layer chickens by Antibody against male-specific antigen / นารีรัตน์ กุลาวาชัย / 2557 /Full Text
Subject
ไก่ไข่
ไก่ -- การขยายพันธุ์
แอนติเจน
459 การมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการควบคุมความดันโลหิตสูง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community leaders in formulating a strategic route map for hypertension control, Han kaeo sub-district, Hang Dong district, Chiang mai province / วาสินี ลัทธิศักดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
Strategic planning
Hypertension -- prevention & control
460 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่าบ้านแม่อุมอง ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Sommunity participation of forest management in Baan Mae Ou-Mong, Soppong Sub-district, Pang Ma-Pha District, Mae Hong Son Province / จีราวุธ รักร่วม / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทรัพยากรป่าไม้ -- แม่ฮ่องสอน. อำเภอปางมะผ้า
ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่ฮ่องสอน. อำเภอปางมะผ้า


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72