ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนาระบบซื้อขายสินค้า ด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรีมโปรแกรมมิง = Development of sale order system using extreme programming process / ปิยพล ยืนยงสถาวร / 2557 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ -- การจัดการ
422 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ = Development of information technology for efficiency improvement of packaging production / วิเชียร บำรุงเกาะ / บัณฑฺตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรจุภัณฑ์
423 การพัฒนาระบบธุรกิจชาญฉลาดเพื่อการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด = Development of business intelligence for the loan management of Chiang Mai University savings and credit cooperative Ltd. ยุบล ฟองรัตน์ / พีรันธร ยาคำ / 2557 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- เชียงใหม่
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
424 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง = Development of management system for computer and network system Maintenance Work of Technology Section, Thammasat University Lampang Center / ทวีศักดิ์ วังแวว / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
การจัดการฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
425 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ของบริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด = Development of an inventory management system, LotusHall mining heavy engineering construction Co., Ltd. / ภุชงค์ ไศละสูต / 2557 /Full Text
Subject
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
426 การพัฒนาระบบบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Accounting system development for organic herbal community enterprise, Tambon San Maha Phon, Amphoe Mae Taeng, Chiang Mai province / นภาพร เคลื่อนเพชร / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชน -- เชียงใหม่
427 การพัฒนาระบบฝังตัวสำหรับการมอนิเตอร์แถบคลิ่นความถี่วิทยุระยะไกล = A Development of an embedded system for remote radio frequency spectrum monitoring / อัชราพร ธรรมเสนา / 2557 /Full Text
Subject
คลิ่นความถี่วิทยุ
428 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล = Development of a nosocomial infection surveillance system, tambon health promoting hospitals / นุชจรีย์ ชัยขันท์ / 2557 /Full Text
Subject
Nosocomial infection -- prevention
Hospitals -- health promotion services
429 การพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณ์ออนไลน์เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลบ้านตาก = Development of online incident reporting system in support risk management in Bantak hospital / ผดุงรัฐ มากชู / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านตาก
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
เว็บไซต์
430 การพัฒนาระบบวิเคราะห์การเงินของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of finance analysis system for Maejo University's farm / สุกัญญา กิติเวียง / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การเงิน
431 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนจัดสรรน้ำชลประทานของโครงการวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร = Development of spatial decision support system for allocation planning of irrigation water Wang Bua Project, Kamphaeng Phet Province / เจษฎา ทองพูล / 2557 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพัฒนาแหล่งน้ำ -- กำแพงเพชร
432 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการสินค้าคงคลังของห้างหุ้นส่วนจำกัด สแควร์อินเตอร์เทรด = Development of information system for inventory management of Squareintertrade limited partnership / สิทธิฉัตร ศรีปุณยาภิคุปต์ / 2557 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแควร์อินเตอร์เทรด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สินค้าคงคลัง
433 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลคดีของสำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงเชียงใหม่ = Case management information system development of the Office of Public Prosecution for Chiang Mai Mugistrate Court / ณัฐวุฒิ คูหะสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพิจารณาคดี
434 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับโรงแรม = Development of management information system for hotel / เอกชัย ปัญญาเพ็ชร / 2557 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
โรงแรม
การจัดการโรงแรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
435 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบงานปกครอง สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Development of the information systems for the student disciplinary administration of Chiang Mai vocational college / ไผ่สีทอง หินสวน / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
436 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกระบวนการทำงานของแผนกออกแบบ บริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จำกัด = Development of information system for supporting work process of design department, Georgie and Lou Co., Ltd. / น้ำผึ้ง เชื้อต่าย / 2557 /Full Text
Subject
บริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เสื้อผ้า -- การออกแบบ
437 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลของสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of management information system for Chiang Mai University Graduate Student Union / พัฒน์ชนิกา เสนางาม / 2557 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
เอสคิวแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
438 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of information system to support training, information technology center Maejo university / มนสิชา มีแสงแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
439 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์มูลค่าประเมินของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่ = GIS development for analyzing appraised values of real estate in Chiangmai Municipal area / ธัญญ์นรี กมลพิสิทธิ์ธนา / 2557 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- อสังหาริมทรัพย์ -- ชียงใหม่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- เชียงใหม่
440 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานด้านการจัดเก็บภาษีและด้านการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามสินค้า = Development of information system for the taxation and the prevention and detection of the excise 5th department official / พงษ์ธร มูลกัน / 2557 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบัญชีภาษีอากร
สุรา -- อากร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72