ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนก่อนการลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of decision support system model for students' pre-reginstration planning industrial engineering undergraduate, faculty of Engineering, Chiang Mai University / นัยนา ยะสิงห์สาร / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ -- นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การลงทะเบียนนักศึกษา
382 การพัฒนาตัวพาอนุภาคนาโนไขมันที่บรรจุสารสกัดดอกดาวเรืองเพื่อยับยั้งฤทธิ์เอนไซม์ไทโรซิเนส = Development of nanostructured lipid carrier loaded with Marigold flower extract for inhibiting tyrosinase activity / ทักษอร รัตนยุวัน / 2557 /Full Text
Subject
Plant extracts
Tyrosinase -- Chemical inhibitors
383 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคร่วมเรียน-ร่วมรู้ = Developing science process skills of Prathom Suksa 6 Students through learning together technique / จิตรา โภคาพานิช / 2557 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถมศึกษา
นักเรียน
การเรียน
384 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนการสอนรูปแบบซิปปา = Development of mathematics word problem-solving skills of Prathom Suksa 2 Students through CIPPA model instruction / พัชรียา จำปาทอง / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
385 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการของโพลยา = Development of mathematics word problem-solving skills of Prathom Suksa 2 students through Polya's method / สุพรรณี สุขมา / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม
386 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบเอสเอสซีเอส = Development of mathematics word problem - solving skills of Prathom Suksa 2 Students through SSCS teaching method / ลลิล บุญยวง / 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม
387 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซักค้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Critical thinking skills development of Thai literature on khonchang khonphan by using Jurisprudential inquiry instruction model for Mathayom Suksa 6 at Samoengpittayakom School, Chiang Mai Province / พิชญา มณีศร / 2557 /Full Text
Subject
ขุนช้างขุนแผน
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
388 การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ = Development of students' information literacy skills in mathayom suksa six in Chiang Mai Province / อัญชลี การคนซื่อ / 2557 /Full Text
Subject
การรู้สารสนเทศ
389 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการปรับตัวของผู้ได้รับการฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดเชียงใหม่ = Developing life skills for adjustment of the people restored in rehabilitation efficient laborer centre, Chaing Mai province / สุรีพร กันทปิก / 2557 /Full Text
Subject
ทักษะทางสังคม
ทักษะชีวิต
แรงงาน -- เชียงใหม่
390 การพัฒนาทักษะสุขภาพในการดูแลตนเองของเด็กวัยรุ่นเอสแอลอีที่รับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of health skills for self-care smong sdolescents with SLE served at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ทิพากร ฤทธิ์เดช / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- สุขภาพและอนามัย
391 การพัฒนาเทคนิคการเก็บและตรวจสอบรอยตำหนิกระสุนปืนที่ผ่านการยิงแล้ว = Technical development of collecting and examining fired-bullet striation / วายุ กาสุริยะ / 2557 /Full Text
Subject
การพิสูจน์หลักฐาน
ปืน
392 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็ง = Development of clinical practice guidelines for fatigue management in elders with cancer receiving chemotherapy, Radiotherapy unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ระเบียบ สุวรรณ์ปรีดา / 2557 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
393 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Development of clinical practice guidelines for elderly stroke rehabilitation care, Chiangmai Ram hospital / พัชรียา พ่อค้า / 2557 /Full Text
Subject
Geriatric nursing
Stroke
394 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for oral health care among dependent elders, male medical unit 3, Maharaj Nakorn chiang mai hospital / รัชนก แดนเขตต์ / 2557 /Full Text
Subject
Dental caries
Aging
395 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้สูงอายุที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปโรงพยาบาลลำพูน = Development of clinical practice guidelines for hypothermia prevention among elderly undergoing general anesthesia, Lamphun hospital / อัญชลี คงอ้าย / 2557 /Full Text
Subject
Hypothermia
Elderly
Anesthesis
396 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for promoting the medication adherence among elderly with stroke, out patient department, Chiang Mai Neurological hospital / สุพัตรา ปวนไฝ / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Drug -- therapy
Aging
Elderly
Outpatient
397 การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Developemnt of stroke prevention practice guidelines in persons with hypertension for village health volunteers, Tan Chum tambon health promoting hospital, Wiang Sa district, nan province / วิลาภา ยศมาดี / 2557 /Full Text
Subject
Stroke -- prevention & control
Hypertension
Hospitals -- health promotion services
398 การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สำหรับผู้ดูแลในชุมชน ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Development of stroke prevention practice guidelines in persons with hypertension for caregivers in community, Namjo sub-district, Mae Tha district, Lampang province / อรทัย ทำทอง / 2557 /Full Text
Subject
Stroke
Hypertension
Caregivers
399 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับแยมบ้านไม้หอม = Development of packaging for Baan Mai Horm Jam / อรชา บุรานนท์ / b 2558; 2557 /Full Text
Subject
บรรจุภัณฑ์อาหาร
อุตสาหกรรมการเกษตร
การจัดการอุตสาหกรรม
400 การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ = Personnel development based on moral and ethical standards of Chiang Mai Probation Office / วิภาดา วัชรินทร์ / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาบุคลากร
การบริหารงานบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72