ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึกคิดและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) = Developing of Thai creative writting ability by using thinking and writing exercises for Prathom Suksa 4 Students at Anuban Thoen (Thanang Upatham) school / อัจฉรา ชุมภู / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
362 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด = Developing mathematical problem-solving ability of upper secondary school students in the classroom taught by open approach / สิริพันธุ์ จันทราศรี / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
363 การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยด้วยวิธีอ่านแบบโอเคไฟว์อาร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันกำแพง = Development of Thai reading comprehension ability using OK5R method Mathayom Suksa 3 students, Sankamphaeng school / ศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันกำแพง
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
364 การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing document audit in intensive care units, Nakornping hospital, Chiang Mai province / โสภา คำชัยลึก / 2557 /Full Text
Subject
Documentation
Intensive care units
365 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล หออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing documentation, intensive care unit, McCormick hospital, Chiang Mai province / ธนสฤษฎ์ โชติกอาภา / 2557 /Full Text
Subject
Documentation
Intensive care units
366 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยกระดูกหญิง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing documentation in a female Orthopedics Ward, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / วิทวดี สุวรรณศรวล / 2557 /Full Text
Subject
Documentation
Nakornping hospital
367 การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Quality improvement of nursing handover in surgical male ward 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / มนนพรัฐ อุเทน / มหาวิทยาลัยเชีรยงใหม่ 2557 /Full Text
Subject
Intensive care units
Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
368 การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างหน่วยวิสัญญีและห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Communication quality improvement for patient transfer between anesthetic unit and recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จิราพร ดำงาม / 2557 /Full Text
Subject
Communication
Patient transfer
369 การพัฒนาคุณภาพการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรม ทั่วไป โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง = Quality improvement of preoperative information provision for general surgical patients, Fort Surasakmontri Hospital, Lampang Province / นิธิวดี สุธรรมรักษ์ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
โรงพยาบาล -- ลำปาง
การพยาบาลศัลยศาสตร์
การผ่าตัด
Preperative period
Intensive care units
370 การพัฒนาเครื่องดื่มลำไยสกัดจากลำไยอบแห้งทั้งผลตกเกรดเสริมสารสกัดจากเมล็ดลำใย = Development of longan juice extract from low grade dried whole longan fruit fortified with longan seed extract / ญาณิศา จินดาหลวง / 2557 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ลำไย -- พันธุ์ดอ
น้ำผลไม้
สารสกัดจากพืช
เครื่องดื่ม -- การผลิต
371 การพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 2 มิติ แบบดาต้าเมตริกส์โดยใช้ระบบอัตโนมัติและการประมาวลภาพ = Development of data matrix 2D barcode quality inspection machine using automation system and image processing / จิรายุ เกียรติไชยากร / 2557 /Full Text
Subject
บาร์โคด
372 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสำรองบัตรโดยสารของเว็บไซต์สายการบินต้นทุนต่ำ = Instrument development for assessing perception of thai customers towards e-service quality on ticket reservation of low cost airline websites / สุขไพศาล รัตตนิทัศน์ / 2557 /Full Text
Subject
สายการบิน -- ระบบการจอง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
373 การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่นโดยใช้อพริโอริอัลกอริทึม = Development of fashion product promotion tool using apriori algorithm / ฉันทวัฒน์ ใจอุดม / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
การเลือกซื้อสินค้า
374 การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดผักขม = Development of the spinach seed separator / สมพงษ์ นันต๊ะภาพ / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องแยกเมล็ดผักขม
เครื่องจักรกลการเกษตร
การออกแบบเครื่องจักรกล
375 การพัฒนาเจเนริกดีเอโอเอพีไอบนพื้นฐานของไฮเบอร์เนต เฟรมเวิร์ค = Development of generic DAO API based on hibernate framework / ฐิติกร วชิระอรุณวงษ์ / 2557 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
376 การพัฒนาชีวิตมนุษย์ในทัศนะของกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ = The Development of human life from the viewpoint of sustainable agriculture groups in Chiang Mai / สุโรจนา อาษาศึก / 2557 /Full Text
Subject
ชีวิต -- ปรัชญา
ชีวิต
เกษตรกร
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
377 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง กลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of instructional packages using learning-center entitled ASEAN countries for Prathom Suksa 5 students / นุจรินทร์ มณีขัติย์ / 2557 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กลุ่มประเทศอาเซียน
378 การพัฒนาชุดการสอนการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Development of reading and writing teaching package titled words with final consonants for Prathom Suksa 1 Students / รุ่งทิพย์ สุภาพ / 2557 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
นักเรียน -- เชียงใหม่
379 การพัฒนาชุดข้อมูลและอัลกอริทึมเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์เส้นทางถนนเชิงสามมิติ = Development of dataset and geographic information algorithm for 3D route analysis / ไกรวุฒิ ชูวิลัย / 2557 /Full Text
Subject
ถนน
ทางหลวง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
380 การพัฒนาฐานข้อมูลงานพัสดุด้านการจัดเก็บทะเบียนและการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม = Development of the inventory register and maintenance database for Huaisakwitthayachom school / มัลลิกา สิทธิบุญมา / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
การจัดการฐานข้อมูล
พัสดุ -- ฐานข้อมูล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72